- mong muốn chia nhiều thức A cho 1-1 thức B ta phân chia mỗi hạng tử của A mang đến B rồi cộng các tác dụng với nhau.
Bạn đang xem: Khi nào đa thức a chia hết cho đơn thức b

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarXem thêm: How To Use Microsoft Office Unlicensed Product And Activation Errors In Office


*

Đáp án:

Khi nào đa thức A phân chia hết đến đa thức B? nhiều thức C chia hết đến đa thức D?

=> Khi đa thức A phân tách hết đến đa thức B được dư =0 thì ta ns nhiều thức A phân chia hết cho đa thức B

đa thức C chia hết mang đến đa thức D( lm giống như như trên )

Phát biểu phép tắc chi đối kháng thức A cho solo thức B (trong trường đúng theo A phân tách hết mang đến B)

=>

Muốn chia đối chọi thứcA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Acho đơn thứcB" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B(trong trường hợpA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Achia không còn choB" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B) ta làm cho như sau:

+ Chia thông số của đối kháng thứcA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Acho thông số của đối chọi thứcB" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B

+ phân tách lũy vượt của từng trở nên trongA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Acho lũy thừa của cùng trở nên đó trongB." role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B

+ Nhân các kết quả vừa kiếm được với nhau.

quy tắt chia đa thức cho đối chọi thức (trong TH mỗi hạng tử A đều chia hết cho B)

Muốn chia đa thức A cho đối kháng thức B (trường hợp các hạng tử của nhiều thức A phần nhiều chia hết cho solo thức B), ta chia mỗi hạng tử của A mang lại B rồi cùng các công dụng với nhau.