- Đồng đẳng là hiện tại tượng các chất cơ học có cấu trúc và tính chất hóa học giống như nhau tuy nhiên thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm CH2.

Bạn đang xem: Khái niệm đồng đẳng đồng phân

- các chất thuộc thuộc dãy đồng đẳng phù hợp thành một dãy đồng đẳng tất cả công thức chung.

Bạn gọi hãy cùng với Top lời giải đọc thêm về đồng đẳng, đồng phân qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

I. Khái niệm đồng đẳng

 - Đồng đẳng là hiện tại tượng các chất cơ học có kết cấu và tính chất hóa học tương tự nhau nhưng lại thành phần phân tử khác biệt một hay nhiều nhóm CH2.

 - những chất thuộc cùng dãy đồng đẳng đúng theo thành một dãy đồng đẳng tất cả công thức chung.

 - Sau đấy là dãy đồng đẳng của các hidrocacbon

+ Ankan: CnH2n+2 (n ≥ 1).

+ Anken CnH2n (n ≥ 2) .

+ Ankadien: CnH2n-2 (n ≥ 3). 

+ Ankin: CnH2n-2 (n ≥ 2).

+ dãy đồng đẵng của benzen: CnH2n-6 (n ≥ 6)

*
Đồng đẳng là gì?" width="623">

II. Bao quát về đồng phân


1. định nghĩa về đồng phân

 - Đồng phân là những chất hữu cơ có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên đặc điểm hóa học khác nhau.

 - Cần chú ý phân biệt đồng phân kết cấu và đồng phân lập thể (đồng phân cis – trans).

2. Đồng phân của những hidrocacbon

a. Ankan: CnH2n+2 (n ≥ 1). 

- Chỉ bao gồm một các loại đồng phân mạch cacbon

 b. Anken: CnH2n (n ≥ 2) . 

Đồng phân xicloankan (n ≥ 3)

Đồng phân anken 

*Đồng phân cấu tạo: 

- Đồng phân vị trí links đôi (n ≥ 4);

- Đồng phân mạch C (n ≥ 4);

*Đồng phân hình học.

- Điều kiện để anken A - C(B) = C(X) - Y gồm đồng phân hình học: thì A # B và X # Y.

- Đồng phân hình học gồm đồng phân cis với đồng phân trans:

+ Đồng phân cis: mạch C thiết yếu cùng một bên của phương diện phẳng chứa liên kết pi.

+ Đồng phân trans: mạch C chính ở không giống phía của khía cạnh phẳng chứa liên kết pi.

c. Ankadien: CnH2n - 2 (n ≥ 3). 

Đồng phân ankin

Đồng phân ankađien

- Đồng phân cấu tạo: 

+ Đồng phân vị trí link đôi 

+ Đồng phân mạch C

- Đồng phân hình học.

d. Ankin: CnH2n - 2 (n ≥ 2). 

Đồng phân ankin

- Đồng phân cấu tạo: 

+ Đồng phân vị trí link ba 

+ Đồng phân mạch C

- Đồng phân ankađien

e. Hàng đồng đẳng của benzen: CnH2n - 6 (n ≥ 6)

- Đồng phân cấu tạo: 

+ Đồng phân mạch nhánh.

Xem thêm: Bài Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình 8 Có Lời Giải

+ Đồng phân địa điểm nhánh bên trên vòng.

III. Bài xích tập vận dụng

Câu 1: Trong số các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Hóa học nào liệt kê có nhiều đồng phân nhất?

A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9N

Câu 2: Hợp hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử C2H4O2. Tổng số đồng phân mạch hở rất có thể có của X là:

A. 3    B. 1 C. 2 D. 4

Câu 3: Cho những chất sau đây: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 ; CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2– CH=CH2 . Số chất có đồng phân hình học tập là bao nhiêu?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 4: Phân tích yếu tố một ancol đối chọi chức X sẽ thu được hiệu quả là Tổng cân nặng của cacbon cùng hiđro vội vàng 3,625 lần trọng lượng của oxi. Số đồng phân của X sẽ là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 5: Số lượng ancol bậc hai, no, 1-1 chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau nhưng mà phân tử của bọn chúng có tỷ lệ theo cân nặng của cacbon bằng 68,18%?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: Chất cơ học X cách làm phân tử C6H6 mạch hở, không phân nhánh. Biết 1 mol X khi tác dụng AgNO3/NH3 dư sẽ khởi tạo 292g kết tủa. Số đồng phân của X là bao nhiêu:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: Tổng số hợp hóa học hữu cơ no, đối chọi chức, mạch hở tất cả chung cách làm phân tử C5H10O2, phản bội ứng được với hỗn hợp NaOH nhưng không có phản ứng tráng bội nghĩa là bao nhiêu

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Câu 8: Chất cơ học X (chứa C, H, O) tất cả phân tử khối bằng 74 đvC. Số lượng các chất có kết cấu mạch hở ứng với công thức phân tử của X bội nghịch ứng được với NaOH là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 9: Hiđrocacbon X bao gồm chứa 16,28% trọng lượng H vào phân tử. Vậy số đồng phân cấu tạo X vẫn là bao nhiêu:

A. 3 B. 4 C. 5  D. 6

Câu 10: Hiđrocacbon X gồm tỉ khối khá so với hiđro là 28. X có công dụng làm mất thuốc nước brom. Số đồng phân cấu tạo của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 11: Số lượng đồng phân cấu trúc có công thức phân tử C6H10 tác dụng cùng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa kim cương là:

A. 4  B. 2 C. 1 D. 3

Câu 12: Chất X gồm công thức phân tử C7H8. Mang lại X chức năng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được kết tủa Y. Phân tử khối của Y to hơn phân tử khối của X là 214 đvC. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 13: Khi mang đến brom tác dụng với hiđrocacbon X ta thu được sản phẩm có tỉ khối hơi so cùng với oxi bằng 6,75. Số đồng phân của X là đã là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Hãy cho thấy có từng nào đồng phân cấu trúc có cùng bí quyết phân tử C5H10?