Hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit mạch hở, thu được hỗn hợp Y. Cho Y vào bình đựng Na (dư 25% so với lượng phản ứng), thu được 11,2 lít H2 (đktc) và hỗn hợp rắn Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được Na2CO3, H2O và 16,5 gam CO2. Mặt khác, cho 0,3 mol X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là


+) Từ nH2 => nNa phản ứng => nNa dư

+) ∑nNa ban đầu = nNa phản ứng + nNa dư

+) Bảo toàn Na => ${n_{N{a_2}C{O_3}}} = \dfrac{{{n_{Na\,ban{\text{đ}}ầu}}}}{2}$

+) Bảo toàn C => ${n_C} = {n_{N{a_2}C{O_3}}} + {n_{C{O_2}}}$

Y có dạng: R(OH)a ($\dfrac{1}{a}$ mol) => số C trong Y

+) Biện các ancol trong Y => anđehit trong Z


nH2 = 0,5 mol => nNa phản ứng = 1 mol

=> nNa dư = 0,25 mol

=> ∑nNa ban đầu = 1 + 0,25 = 1,25 mol

Bảo toàn Na => ${n_{N{a_2}C{O_3}}} = \dfrac{{{n_{Na\,ban{\text{đ}}ầu}}}}{2} = 0,625{\text{ }}mol$

Bảo toàn C => ${n_C} = {n_{N{a_2}C{O_3}}} + {n_{C{O_2}}} = 1$

Y có dạng: R(OH)a (($\dfrac{1}{a}$ mol)

=> số C $ = \dfrac{{{n_C}}}{{{n_Y}}} = \dfrac{1}{{\dfrac{1}{a}}} = a$

Vậy Y chứa các ancol có số C = số mol OH

Mặt khác, Y tạo ra từ anđehit nên các ancol đều bậc 1

=> CH3OH và C2H4(OH)2

=> X gồm HCHO và (CHO)2

=> nAg = 4.nX = 1,2

=> mAg = 129,6


Đáp án cần chọn là: d


...

Bạn đang xem: Hidro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm hai andehit


Bài tập có liên quan


Tổng hợp bài tập anđehit - xeton hay và khó Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Oxi hóa không hoàn toàn 46,08g ancol đơn chức (có xúc tác) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Chia X thành 3 phần bằng nhau:

Phần 1: tác dụng vừa đủ với 160ml dung dịch KOH 1M.

Phần 2: tác dụng với Na dư thu được 7,168 lít H2(ĐKTC)

Phần 3: tác dụng với AgNO3dư trong NH3đun nóng thu được m gam kết tủa

Biết hiệu suất phản ứng OXH ancol là 75%

Giá trị của m là:


Hiđrat hóa hoàn toàn 1,56g một ankin A thu đư­ợc một anđehit B. Trộn B với một anđehit đơn chức C. Thêm nước để được 0,1 lit dung dịch D chứa B, C với nồng độ tổng cộng là 0,8M. Thêm từ từ vào dung dịch D dung dịch AgNO3/NH3dư­ được 21,6g kết tủa Ag. CTCT và số mol của B, C trong dung dịch D lần lư­ợt là:


X, Y, Z là các chất hữu cơ mạch hở, chỉ chứa nhóm anđehit trong phân tử (MX Y Z). Đốt cháy hoàn toàn 22,14 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z (biết tỉ lệ mol nX : nY : nZ = 1,2 : 1,5 : 1,2) cần dùng 17,136 lít khí O2 thu được hỗn hợp CO2 và H2O có tỉ lệ khối lượng là mCO2 : mH2O = 220 : 39. Mặt khác, để phản ứng hết 22,14 gam E cần 0,9 mol H2 (xt: Ni, to). Khi cho 0,4 mol hỗn hợp E tác dụng hết với AgNO3/NH3 dư thu được a mol Ag. Giá trị của a là


Hỗn hợp X gồm CH3CHO, OHCCH2CHO, (CHO)2, HOCH2CH(OH)CHO trong đó tỉ lệ nhóm –CHO : –OH = 24 : 11. Cho m gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 103,68 gam Ag. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 16,62 gam X cần vừa đủ 13,272 lít O2 (đktc) thu được 9,18 gam H2O. Giá trị của m gần nhất với:


Hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit mạch hở, thu được hỗn hợp Y. Cho Y vào bình đựng Na (dư 25% so với lượng phản ứng), thu được 11,2 lít H2 (đktc) và hỗn hợp rắn Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được Na2CO3, H2O và 16,5 gam CO2. Mặt khác, cho 0,3 mol X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là


Hỗn hợp A gồm 1 hiđrocacbon và 1 anđehit đều mạch hở (phân tử hơn kém nhau 1 nguyên tử C). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp A thu được 14,56 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Nếu cho 5,3 gam A phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là m gam. Giá trị của m là


X, Y là hai anđehit có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (MX Y) đều mạch hở, không phân nhánh và no. Đốt cháy hết 13 gam hỗn hợp anđehit trên thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp anđehit trên là


Đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hỗn hợp gồm một andehit và một ancol đều mạch hở cần nhiều hơn 0,27 mol O2thu được 0,25 mol CO2và 0,19 mol H2O. Mặt khác, cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3dư thu đượcmgam kết tủa. Biết số nguyên tử H trong phân tử ancol nhỏ hơn 8. Giá trị lớn nhất củamlà?


X, Y, Z là ba anđehit thuần chức, mạch thẳng (MX Y Z). Hiđro hóa hoàn toàn hỗn hợp A gồm X, Y, Z cần dùng vừa đủ 0,36 mol H2 thu được hỗn hợp ancol T. Cho T tác dụng vừa đủ với Na thì khối lượng rắn thu được nặng hơn khối lượng ancol ban đầu là 5,28 gam. Nếu đốt cháy hết cũng lượng A trên thì cần đúng 0,34 mol O2, sau phản ứng sinh ra 3,6 gam H2O. Biết số mol X chiếm 50% tổng số mol hỗn hợp; Y và Z có số nguyên tử C liên tiếp nhau. Tính khối lượng kết tủa thu được khi cho A tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3.

Xem thêm: Proofread Ing By Eangel - Human Grammar Correction & Proofreading By Eangel


*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.