A, B,C: là những goác đỉnh A,B,Ca, b, c: là độ dài những cạnh đối lập với những đỉnh A, B, Cha, hb, hc : là độ dài những đường cao hạ từ những đỉnh A, B, Cma, mb, mc: là độ dài những đường trung tuyến đường hạ từ những đỉnh A, B, Cla, lb, lc: là độ dài các đường phân giác hạ từ những đỉnh A, B, CR: là nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABCr: là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABCp = (a+b+c): là nửa chu vi tam giác ABCS: là diện tích s tam giác ABC

*

II. Những hệ thức lượng trong tam giác vuông

Trong tam giác vuông ABC, gọi b", c" là độ dài những hình chiếu các cạnh góc vuông lên cạnh huyền, ta có các hệ thức:

*

III. Những hệ thức lượng giác vào tam giác thường

1. Định lí hàm COSIN

Trong tam giác ABC ta luôn luôn có:

*
Chú ý: vào một tam giác bình phương mỗi cạnh bang tổng bình phương nhì cạnh cơ trừ đi hai lần tích nhị cạnh ấy với cosin của góc xem thân chúng

Hệ quả: vào tam giác ABC, ta luôn luôn có:

, ,

 

2. Định lí hàm SIN

Trong tam giác ABC ta có:

 

Hệ quả: với mọi tam giác ABC, ta có:

*

Chú ý: vào một tam giác, tỷ số thân một cạnh của tam giác cùng sin của góc đối lập với cạnh đó bằng đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác

3. Định lý về con đường trung tuyến

Trong tam giác ABC ta có:

*

 

4. Định lý về diện tích tam giác

 

Diện tích tam giác ABC được xem theo các công thức sau:

*

5. Định lý về mặt đường phân giác

B. Bài bác tập minh họa

Câu 1: đến tam giác ABC. Call $l_A,l_B,l_C$ theo thứ tự là độ dài những đường phân giác góc A, B, C. Chứng minh rằng.

Bạn đang xem: Hệ thức tam giác

a. $l_A=frac2bcb+ccos fracA2$

b. $fraccos fracA2l_A+fraccos fracB2l_B+fraccos fracC2l_C=frac1a+frac1b+frac1c$

c. $frac1l_A+frac1l_B+frac1l_C>frac1a+frac1b+frac1c$

 

Giải

*

a. Trước hết chứng tỏ công $sin alpha =2sin fracalpha 2cos fracalpha 2$

bằng áp dụng tam giác cân nặng tại đỉnh A gồm $widehatA=2alpha $ trải qua công thức diện tích để đi đến tóm lại trên.

$S_Delta ABC=frac12bcsin A$ ,$S_Delta ABD=frac12cl_Asin fracA2$, $S_Delta ACD=frac12bl_Asin fracA2$

Mà $S_Delta ABC=S_Delta ABD+S_Delta ACDRightarrow l_A=frac2bcb+ccos fracA2$

b. $fraccos fracA2l_A=frac12left( fracb+cbc ight)=frac12b+frac12c$

Tương từ $fraccos fracB2l_B=frac12a+frac12c,fraccos fracC2l_C=frac12a+frac12b$

$Rightarrow fraccos fracA2l_A+fraccos fracB2l_B+fraccos fracC2l_C=frac1a+frac1b+frac1c$

c. Ta tất cả $fraccos fracA2l_A+fraccos fracB2l_B+fraccos fracC2l_C

$Rightarrow frac1l_A+frac1l_B+frac1l_C>frac1a+frac1b+frac1c$

 

Câu 2 đến tam giác ABC. Call $m_a,m_b,m_c$ lần lượt là độ dài những đường trung tuyến đi qua A, B, C, $m=fracm_a+m_b+m_c2$ . Chứng tỏ rằng

$S_Delta ABC=frac34sqrtmleft( m-m_a ight)left( m-m_b ight)left( m-m_c ight)$

 

Giải

*

Gọi D là điểm đối xứng của A qua

 trọng chổ chính giữa G. Ta tất cả tứ giác GBDC là hình bình hành

Dễ thấy $S_Delta GBD=S_Delta GBC=S_Delta AGB=S_Delta AGC=frac13S_Delta ABC$

Mà $Delta GBD$có tía cạnh $frac23m_a,frac23m_b,frac23m_c$

$Rightarrow S_Delta GBD=left( frac23 ight)^2sqrtmleft( m-m_a ight)left( m-m_b ight)left( m-m_c ight)$

$Rightarrow S_Delta ABC=3S_Delta GBD=frac34sqrtmleft( m-m_a ight)left( m-m_b ight)left( m-m_c ight)$

 

Câu 3 đến tứ giác ABCD nội tiếp trong mặt đường tròn gồm AB = a, BC = b, CD = c, da = d. Minh chứng rằng $S_square ABCD=sqrt(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)$

Với $P=fraca+b+c+d2$

Giải

*

Do ABCD nội tiếp nên

$sin widehatABC=sin widehatADC$

$cos widehatABC=-cos widehatADC$

$S_ABCD=S_ABC+S_ADC=frac12left( ab+cd ight)sin B$

$=frac12left( ab+cd ight)sqrt1-cos ^2B$

Trong tam giác $ABC$có $AC^2=a^2+b^2-2abcos B$

 Trong tam giác $ADC$ bao gồm $AC^2=c^2+d^2-2cdcos D$

*

Câu 4: đến tam giác ABC có bố cạnh là a, b, c chứng tỏ rằng

$fraca^2+b^2+c^22abc=fraccos Aa+fraccos Bb+fraccos Cc$

Giải

Ta có 

*

$Leftrightarrow a^2+b^2+c^2=2accos B+2bccos A+2abcos C$

$Leftrightarrow fraca^2+b^2+c^22abc=fraccos Aa+fraccos Bb+fraccos Cc$

Câu 5: minh chứng rằng với tất cả tam giác ABC ta tất cả

a. $cot A+cot B+cot C=fraca^2+b^2+c^2abcR$

b. $sin fracA2=sqrtfrac(p-b)(p-c)bc$

.

*

Giải

a. Sử dụng định lí sin và cosin.

b. Call O là trung tâm đường tròn noi tiếp

Ta tất cả

*

Từ hình vẽ: 

*

Từ (1) với (2) $fracleft( S_Delta ABC ight)^2p=(p-a) an fracA2bcsin fracA2 ext.cosfracA2 ext $

$Leftrightarrow fracp(p-a)(p-b)(p-c)p=bc(p-a)sin fracA2$

$Rightarrow sin fracA2=sqrtfrac(p-b)(p-c)bc$

Câu 6: Tam giác ABC có tính chất gì khi $S_Delta ABC=frac14left( a+b-c ight)left( a+c-b ight)$

Giải

Theo Hê rong $S_Delta ABC=sqrtleft( fraca+b+c2 ight)left( fraca+b-c2 ight)left( fraca-b+c2 ight)left( frac-a+b+c2 ight)$

 

$Rightarrow left( a+b-c ight)^2left( a+c-b ight)^2=left( a+b+c ight)left( a+b-c ight)left( a-b+c ight)left( -a+b+c ight)$

$Rightarrow left( a+b-c ight)left( a+c-b ight)=left( a+b+c ight)left( -a+b+c ight)Leftrightarrow b^2+c^2=a^2$ Tam giác ABC vuông trên A

Câu 7: Cho tam giác ABC . điện thoại tư vấn R, r theo lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác. Chứng minh rằng: $fracrRle frac12$

Giải

Ta có 

*

Mà $sqrt(p-a)(p-b)le frac2p-a-b2=fracc2$

$sqrt(p-a)(p-c)le frac2p-a-c2=fracb2$

$sqrt(p-b)(p-c)le frac2p-b-c2=fraca2$

*

Câu 8: cho tam giác ABC. Minh chứng rằng

a. $fraccos ^2A+cos ^2Bsin ^2A+sin ^2Ble frac12left( cot ^2A+cot ^2B ight)$

b. $3Sge 2R^2left( sin ^3A+sin ^3B+sin ^3C ight)$

c. $sqrtp

d. $S^2le frac116left( a^4+b^4+c^4 ight)$

Giải

a. BĐT $Leftrightarrow frac2-sin^2A+sin ^2Bsin ^2A+sin ^2Ble frac12left( frac1sin ^2A+frac1sin ^2B ight)-1$

$Leftrightarrow frac2sin ^2A+sin ^2Ble frac12left( frac1sin ^2A+frac1sin ^2B ight)$

$Leftrightarrow 4le left( frac1sin ^2A+frac1sin ^2B ight)left( sin ^2A+sin ^2B ight)$

b. $3Sge 2R^2left( sin ^3A+sin ^3B+sin ^3C ight)$

$Leftrightarrow frac3abc4Rle 2R^2left( fraca^38R^3+fracb^38R^3+fracc^38R^3 ight)$ $Leftrightarrow 3abcle a^3+b^3+c^3$

c. Tự $left( x+y+z ight)^2=x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2zx$

$Rightarrow left( x+y+z ight)^2>x^2+y^2+z^2$

phải x, y,z dương thì $x+y+z>sqrtx^2+y^2+z^2$ áp dung vào CM

+ $sqrtp-a+sqrtp-b+sqrtp-c>sqrtp-a+p-b+p-c=sqrtp$

+ $left( sqrtp-a+sqrtp-b+sqrtp-c ight)^2le 3left( p-a+p-b+p-c ight)=3p$

d. 

*

$=frac116left< (b+c)^2-a^2 ight>left< a^2-(b-c)^2 ight>le frac116left< (b+c)^2-a^2 ight>a^2$

$=frac116left( b^2+c^2+2bc-a^2 ight)a^2le frac116left( 2b^2+2c^2-a^2 ight)a^2$

$=frac116left( 2b^2a^2+2c^2a^2-a^2 ight)le frac116(a^4+b^4+c^4)$

Câu 9: mang đến tam giác ABC. Chứng tỏ rằng $S_Delta ABC=frac14left( a^2sin 2B+b^2sin 2B ight)$

Giải

Dựng tam giác ABC’ đối xứng cùng với ABC qua AB

*

Xét những trường vừa lòng + B là góc nhọn xuất xắc vuông,

+ B là góc tù

Giải

$left( a+b+c ight)^2le 3(a^2+b^2+c^2)$

$Rightarrow left( a+b+c ight)^4le 9left( a^2+b^2+c^2 ight)^2=9left( sqrtasqrta^3sqrtbsqrtb^3sqrtcsqrtc^3 ight)^2$

$le left( a+b+c ight)left( a^3+b^3+c^3 ight)$

$Rightarrow a^3+b^3+c^3ge fracleft( a+b+c ight)^49left( a+b+c ight)=frac19(a+b+c)^3=frac89p^3$ lúc tam giác đều

Câu 10: cho tam giác ABC. Minh chứng rằng $frac1a^2+frac1b^2+frac1c^2le frac14r^2$

Giải

$a^2ge a^2-(b-c)^2Rightarrow frac1a^2le frac1a^2-(b-c)^2$

tương tự như $frac1b^2le frac1b^2-(c-a)^2,frac1c^2le frac1c^2-(a-b)^2$

Nên $frac1a^2+frac1b^2+frac1c^2le frac1a^2-(b-c)^2+frac1b^2-(c-a)^2+frac1c^2-(a-b)^2$

$=frac1left( a-b+c ight)left( a+b-c ight)+frac1left( b-c+a ight)left( b+c-a ight)+frac1left( c-a+b ight)left( c+a-b ight)$

$=frac14left( p-b ight)left( p-c ight)+frac14left( p-c ight)left( p-a ight)+frac14left( p-a ight)left( p-b ight)$

$=fracp4(p-a)left( p-b ight)left( p-c ight)=fracp^24p(p-a)left( p-b ight)left( p-c ight)=fracp^24S^2=frac14r^2$

C. Bài tập từ bỏ luyện

Câu 1: mang đến = ( 2; -3) với = ( 5; m ). Cực hiếm của m để cùng thuộc phương là

A. – 6 B.<-frac132> C. – 12 D. <-frac152>

Câu 2: Hai mẫu tàu thuỷ cùng xuất phát từ vị trí A, đi thẳng liền mạch theo nhị hướng chế tạo ra với nhau một góc 600 . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 30km/h, tàu sản phẩm hai chạy với vận tốc 40km/h . Hỏi sau 2 tiếng hai tàu cách nhau từng nào km?

A. 13 B. 15 C. 10 D. 15

Câu 3: đến tam giác ABC .Đẳng thức làm sao sai

A. Sin ( A+ B – 2C ) = sin 3C B.

C. Sin( A+B) = sinC D.

Câu 4:Cho tam giác ABC có AB = 2cm, BC = 3cm, CA = 5cm . Tích là :

A. 13 B. 15 C. 17 D. Một hiệu quả khác .

Câu 5: mang lại hình chữ nhật ABCD có AB = 3, BC = 4. Độ nhiều năm của vectơ

A. 5 B. 6 C. 7 D. 9

Câu 6: cho tam hầu như ABC cạnh a . Độ dài của là :

A. A B. A C.a D.2a

Câu 7: mang đến tam giác đầy đủ cạnh a. Độ dài của

A. B. A C. A D.

Câu 8: Cho cha điểm A ( 1; 3) ; B ( -1; 2) C( -2; 1) . Toạ độ của vectơ

A. ( -5; -3) B. ( 1; 1) C. ( -1;2) D. (4; 0)

Câu 9: Cho tía điểm A ( 1;2) , B ( -1; 1) , C( 5; -1) . Cosin của góc () bằng số nào dưới đây.

Xem thêm: Bài Tập Nhị Thức Niu Tơn Lớp 11 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Nhị Thức Niu

A.- B. C. - D. <-fracsqrt55>

Câu 10: Cho cha điểm A( -1; 2) , B( 2; 0) , C( 3; 4) . Toạ độ trực trung ương H của tam giác ABC là