tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Cho dãy những chất sau đây: Cl2, KH2PO4, C3H8O3, CH3COONa, HCOOH, Mg(OH)2, C6H6, NH4Cl. Số chất điện li trong hàng là:

A. 4.

B. 6.

C. 3.

D. 5.

Bạn đang xem: Hcooh là chất điện li mạnh hay yếu


*

Chọn lời giải D

Các em chú ý: chất điện ly với hóa học tan được vào nước sản xuất thành hỗn hợp dẫn được điện nhiều trường đúng theo khác nhau. Lấy một ví dụ Na, Cl2,... Vì sao là vì những chất này tính năng với nước chế tạo thành chất điện ly khớp ứng như NaOH, HCl, HClO,...

Chất điện ly khỏe khoắn là chất khi những phân tử rã trong nước thì phân li hoàn toàn do đó các chất như BaSO4, CaCO3... Là các chất điện ly mạnh!

Vậy các chất năng lượng điện ly gồm những: KH2PO4, CH3COONa, HCOOH, Mg(OH)2, NH4Cl.


Cho dãy những chất sau đây: Cl2, KH2PO4, C3H8O3, CH3COONa, HCOOH, Mg(OH)2, C6H6, NH4Cl. Số chất điện li trong dãy là:

A. 4.

B. 6.

C. 3.

D. 5.


Chọn lời giải D

Các em chú ý: chất điện ly với hóa học tan được trong nước tạo thành hỗn hợp dẫn được điện các trường đúng theo khác nhau. Ví dụ như Na, Cl2,... Vì sao là vì các chất này tác dụng với nước sản xuất thành hóa học điện ly tương ứng như NaOH, HCl, HClO,...

Chất điện ly mạnh khỏe là chất khi các phân tử tung trong nước thì phân li trọn vẹn do đó những chất như BaSO4, CaCO3... Là các chất năng lượng điện ly mạnh!

Vậy những chất năng lượng điện ly bao gồm: KH2PO4, CH3COONa, HCOOH, Mg(OH)2, NH4Cl.


Cho dãy những chất sau đây: Cl2, KH2PO4, C3H8O3, CH3COONa, HCOOH, Mg(OH)2, C6H6, NH4Cl. Số hóa học điện li trong hàng là:

A. 4

B. 6

C. 3

D. 5Chọn giải đáp D

Các em chú ý: hóa học điện ly với hóa học tan được vào nước sản xuất thành dung dịch dẫn được điện nhiều trường thích hợp khác nhau. Lấy ví dụ Na, Cl2,… vì sao là vì các chất này tính năng với nước sản xuất thành chất điện ly tương xứng như NaOH, HCl, HClO...

Chất năng lượng điện ly mạnh mẽ là hóa học khi các phân tử tan trong nước thì phân li hoàn toàn do đó các chất như BaSO4, CaCO3… là những chất điện ly mạnh!

Vậy những chất năng lượng điện ly bao gồm : KH2PO4, CH3COONa, HCOOH,Mg(OH)2, NH4Cl


Lớp 0 hóa học
1
0
gởi Hủy

Chọn giải đáp D

Các em chú ý: hóa học điện ly với chất tan được vào nước chế tạo ra thành hỗn hợp dẫn được điện nhiều trường đúng theo khác nhau. Lấy một ví dụ Na, Cl2,… lý do là vì các chất này chức năng với nước tạo thành thành chất điện ly tương ứng như NaOH, HCl, HClO...

Chất năng lượng điện ly mạnh dạn là hóa học khi các phân tử tung trong nước thì phân li trọn vẹn do đó các chất như BaSO4, CaCO3… là các chất năng lượng điện ly mạnh!

Vậy các chất điện ly bao hàm : KH2PO4, CH3COONa, HCOOH,Mg(OH)2, NH4Cl


Đúng 0

comment (0)

Bài 1: đến dãy hóa học sau: CH3COOH, Ca(OH)2 , CH3COONa, NaOH, MgSO4 , HClO, HI, HBrO4 , KNO3 , NH4Cl, H2S, H3PO4 , HClO4 , HF, HCl- hầu hết chất nào là chất điện li mạnh, đều chất nào là hóa học điện li yếu? Viết cácphương trình phân li tương ứngBài 2: Tính mật độ mol của từng ion trong những dung dịch sau:a, Ba(N03)2 0,1M b, HNO3 0,02M c, KOH 0,01M 

d, CaCl2 0,05 M e, H2SO4 0,02M f, Ba(OH)2 0,06M


Lớp 11 chất hóa học
0
0
gửi Hủy

Cho những chất sau : HBr,Na2s,KOH,CH3COOH,H2SO4,Ba(OH)2,Mg(OH)2AlCl3a)Phân các loại chất điện li mạnh,yếub)Viết phương trình năng lượng điện li của các chất


Lớp 11 hóa học Chương 1. Sự điện li
1
0
gửi Hủy

- hóa học điện li mạnh

(HBr ightarrow H^++Br^-)

(Na_2S ightarrow2Na^++S^2-)

(KOH ightarrow K^++OH^-)

(H_2SO_4 ightarrow2H^++SO_4^2-)

(Baleft(OH ight)_2 ightarrow Ba^2++2OH^-)

(AlCl_3 ightarrow Al^3++3Cl^-)

- hóa học điện li yếu

(CH_3COOH⇌CH_3COO^-+H^+)

(Mgleft(OH ight)_2⇌Mgleft(OH ight)^++OH^-)

(Mgleft(OH ight)^+⇌Mg^2++OH^-)


Đúng 2

phản hồi (0)

Cho các chất sau: Cl2; KH2PO4; C3H5(OH)3; CH3COONa; HCOOH; Mg(OH)2 ; C6H6; NH4Cl; HF; H2S; H2SO3. Số hóa học điện ly trong hàng là 

A. 9

B. 8

C. 6

D. 7


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án B

Các hóa học là: KH2PO4; CH3COONa; HCOOH; Mg(OH)2 ; NH4Cl; HF; H2S; H2SO3


Đúng 0

phản hồi (0)

Câu1: cho những chất gồm công thức sau: Cl2, H3PO4, Mg, HCLO, H2S, Ba(OH)2, SO2, glucozo (C6H12O6), NaOH, Fe2O3, Fe(OH)2.a) cho thấy chất làm sao là chất điện li mạnh, chất nào là hóa học điện li yếu, chất không điện li.b) Viết phương trình điện li những chất trên.


Lớp 11 Hóa học bài bác 1: Sự điện li
0
0
Gửi hủy

Cho những chất: AgCl, NaOH, NH4Cl, CH3COOH, HCOOH, HF. Số hóa học điện li yếu trong dung dịch nước là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.


Lớp 11 chất hóa học
1
0
gửi Hủy

Đáp án A


Đúng 0

comment (0)

Cho các chất sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, Mg(OH)2. Những chất điện li yếu ớt là:

A. Mg(OH)2, NH4Cl, HNO2

B. HClO, HNO2, K3PO4

C. HClO, HN2, Mg(OH)2

D. Mg(OH)2, HNO2, H2SO4


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Chọn C.

Các chất H2SO4 , K4PO4, NH4Cl là phần lớn chất điện li mạnh


Đúng 0

comment (0)

Cho những chất sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, Mg(OH)2. Những chất năng lượng điện li yếu hèn là:

A. HClO, HNO2, K3PO4.

B. HClO, HNO2, Mg(OH)2

C. Mg(OH)2, NH4Cl, HNO2

D.

Xem thêm: Axit Sunfuric Là Gì ? Tính Chất, Ứng Dụng Của Axit Sunfuric

Mg(OH)2, HNO2, H2SO4.


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án B

những chất H2SO4 , K4PO4, NH4Cl là hầu như chất năng lượng điện li mạnh


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
romanhords.com