Mệnh đề quan liêu hệ là một trong những chủ điểm quan trọng, cần nắm rõ trong học tiếng anh. Bài lúc này romanhords.com Review sẽ share tới chúng ta chủ đề này.

Bạn đang xem: Giới từ đi với whom


*

Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó bao gồm thể bao hàm nhiều từ tốt có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng làm giải mê say rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó.
Xét ví dụ như sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong relative clause, nó thua cuộc “the woman” và dùng làm xác định danh tự đó. Nếu quăng quật mệnh đề này ra bọn họ vẫn tất cả một câu trả chỉnh: The woman is my girlfriend.

Đại từ quan lại hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm nhà ngữ, đại diện thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt đại diện ngôi vật dụng vật, cồn vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện cho tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện mang lại chủ ngữ chỉ người, vật, đặc trưng trong mệnh đề quan tiền hệ xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.

B. Relative Clauses - Mệnh đề tình dục

Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng những đại từ quan liêu hệ: who, whom, which, that, whose hay phần lớn trạng từ quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan liêu hệ dùng làm bổ nghĩa mang đến danh từ bỏ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan tiền hệ


1. WHO

- làm chủ từ vào mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- có tác dụng túc từ mang đến động từ trong mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- làm chủ từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan liêu hệ

- thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- rất có thể thay núm cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề dục tình quan hệ xác định

* những trường hợp thường được sử dụng “that”:

- lúc đi sau các vẻ ngoài so sánh nhất

- khi đi sau những từ: only, the first, the last

- khi danh trường đoản cú đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

- lúc đi sau những đại từ bất định, đại từ đậy định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* các trường đúng theo không sử dụng that:

- trong mệnh đề quan hệ không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ tải cho danh từ chỉ tín đồ hoặc vật, hay thay cho những từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Những trạng từ quan liêu hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ giới tính trong giờ đồng hồ Anh chỉ lý do, thường cụ cho các for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go khổng lồ school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: thay thế sửa chữa từ chỉ nơi chốn, thường gắng cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→ The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: sửa chữa thay thế từ chỉ thời gian, thường nắm cho tự then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vày you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

III. Các loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có hai nhiều loại mệnh đề quan tiền hệ: mệnh đề quan liêu hệ khẳng định và mệnh đề quan hệ tình dục không xác định.

Mệnh đề quan lại hệ khẳng định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để làm xác định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa sâu sắc của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ bỏ là danh tự không xác minh và không sử dụng dấu phẩy chia cách nó với mệnh đề chính.Mệnh đề dục tình không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một vấn đề đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không duy nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh tự là danh từ khẳng định và được phân làn với mệnh đề chính bởi một hoặc hai lốt phẩy (,) hay vết gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết bao giờ dùng mệnh đề dục tình không xác định, ta xem xét các điểm sau:

- khi danh từ mà nó bửa nghĩa là một trong danh tự riêng

- khi danh từ mà lại nó xẻ nghĩa là 1 tính từ tải (my, his, her, their)

- lúc danh từ cơ mà nó vấp ngã nghĩa la một danh tự đi cùng với this , that, these, those

 

IV. Một số để ý trong mệnh đề quan hệ

1. Giả dụ trong mệnh đề quan hệ có giới trường đoản cú thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề tình dục (chỉ áp dụng với whom cùng which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Rất có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa điểm túc từ, whom có thể được thay bằng who.

Ex: I’d lượt thích to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ xác minh , chúng ta cũng có thể bỏ các đại từ quan lại hệ làm cho túc từ:whom, which.


5. Các cụm trường đoản cú chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được dùng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ tình dục chứa các đại từ quan liêu hệ cai quản từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn gàng thành cụm lúc này phân trường đoản cú (V-ing) hoặc quá khứ phân từ bỏ (V3/ed).

* ví như mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân tự (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door lớn me are professors. → The couple living next door to me are professors.

* trường hợp mệnh đề dục tình là mệnh đề tiêu cực thì rút thành các quá khứ phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề tình dục được rút thành cụm động từ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành cụm động trường đoản cú nguyên mẫu (To-infinitive) lúc trước đại từ dục tình có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man lớn be killed in this way.

Xem thêm: File Txt Là Gì Và Những Điều Chưa Biết Về Tệp Văn Bản Này, Công Cụ Chuyển Đổi Txt Sang Doc (Word)


+ The woman, who is very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever and beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan liêu hệ với to be trước một ngữ giới tự (một giới từ bắt đầu kết hợp với các danh từ bỏ theo sau)


Ví dụ: