c) (dfrac78) và (dfrac58) d) (dfrac211) và (dfrac911)

Phương pháp giải:

Trong hai phân số cùng mẫu mã số:

- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé nhỏ hơn.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 4 trang 119

- Phân số nào gồm tử số lớn hơn thế thì lớn hơn.

- nếu như tử số cân nhau thì nhị phân số đó bằng nhau.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (dfrac37 dfrac23) 

c) (dfrac78> dfrac58) d) (dfrac211 dfrac55) mà (dfrac55 = 1 ) nên (dfrac85 > 1).

b) So sánh những phân số sau cùng với (1):

(dfrac12) ; (dfrac45) ; (dfrac73); (dfrac65) ; (dfrac99); (dfrac127)

Phương pháp giải:

- Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số nhỏ nhiều hơn (1).

- Phân số có tử số to hơn mẫu số thì phân số lớn hơn (1).

- Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số bởi (1).

Lời giải chi tiết:

(dfrac12 1) ;

(dfrac65 > 1); (dfrac99 = 1) ; (dfrac127 > 1). 


Viết những phân số nhỏ nhiều hơn (1), bao gồm mẫu số là (5) cùng tử số khác (0).

Phương pháp giải:

Phân số có tử số bé nhiều hơn mẫu số thì phân số nhỏ hơn 1.

Lời giải bỏ ra tiết:

Các phân số nhỏ bé hơn (1), bao gồm mẫu số là (5) và tử số không giống (0) là :

(dfrac15; quad dfrac25; quad dfrac35; quad dfrac45).


Lý thuyết

Ví dụ : So sánh nhì phân số (dfrac25) và (dfrac35).

Vẽ đoạn trực tiếp AB. Chia đoạn trực tiếp AB thành 5 phần bởi nhau. Độ lâu năm đoạn thẳng AC bằng (dfrac25) độ dài đoạn trực tiếp AB. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AD bằng (dfrac35) độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB.

*

Nhìn hình vẽ ta thấy :

(dfrac25 dfrac25)

Trong hai phân số cùng mẫu mã số :

• Phân số nào gồm tử số bé thêm hơn thì bé xíu hơn.

• Phân số nào tất cả tử số lớn hơn nữa thì lớn hơn.

Xem thêm: Top 9 Bài Phát Biểu Của Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Tại Hội Nghị Cán Bộ

• Nếu tử số đều nhau thì nhì phân số đó bởi nhau.

*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo sau
*