I. Giải bài xích tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán lớp 7 tập 1

Tập vừa lòng Q các số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, phân tách số hữu tỉ
§4.Giá trị hoàn hảo nhất của một vài hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân
§5.Lũy vượt của một số trong những hữu tỉ
§6.Lũy quá của một vài hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính hóa học của dãy tỉ số bởi nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số với đồ thị

§1.Đại lượng xác suất thuận
§2.Một số việc về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận
§3.Đại lượng xác suất nghịch
§4.Một số vấn đề về đại lượng tỉ lệ nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số với đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo vì một con đường thẳng cắt hai đường thẳng
§4.Hai đường thẳng song song
§5.Tiên đề Ơ-clit về mặt đường thẳng song song
§6.Từ vuông góc đến song song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng bố góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bởi nhau
§3.Trường hợp bởi nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp cân nhau thứ nhị của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp bằng nhau thứ bố của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành bên cạnh trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài xích Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển chọn 405 bài tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài xích tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” những giá trị của vết hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số trung bình cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ đa thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ nhiều thức một biến
§9.Nghiệm của nhiều thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Quan hệ nam nữ giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ giữa góc và cạnh đối lập trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa con đường vuông góc và mặt đường xiên, đường xiên và hình chiếu
§3.Quan hệ giữa cha cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất bố đường trung đường của tam giác
§5.Tính chất đường phân giác của một góc
§6.Tính chất ba đường phân giác của tam giác
§7.Tính hóa học đường trung trực của một đoạn thẳng
§8.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Khuyến Khích Là Gì, Từ Điển Tiếng Việt Khuyến Khích

Tính chất tía đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất ba đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: quan hệ nam nữ giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*