$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 2 color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 7 = color#FF6800 0 $


Bạn đang xem: Giải phương trình x 2

$ $ Hãy thay đổi biến đổi vế trái của phương trình bậc nhì thành dạng bình phương của một hiệu hoặc một tổng $ $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 ight ) ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 7 color#FF6800 - color#FF6800 1 ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 0 $
$left ( x - 1 ight ) ^ 2 color#FF6800 - color#FF6800 7 color#FF6800 - color#FF6800 1 ^ color#FF6800 2 = 0$
$left ( x - 1 ight ) ^ 2 = color#FF6800 7 color#FF6800 + color#FF6800 1 ^ color#FF6800 2 $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 8 $
$color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 = pm sqrt color#FF6800 8 $
$color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 = pm sqrt color#FF6800 8 $
$color#FF6800 x = pm color#FF6800 2 sqrt color#FF6800 2 color#FF6800 + color#FF6800 1 $
$color#FF6800 x = pm color#FF6800 2 sqrt color#FF6800 2 color#FF6800 + color#FF6800 1 $
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 1 color#FF6800 + color#FF6800 2 sqrt color#FF6800 2 \ color#FF6800 x = color#FF6800 1 color#FF6800 - color#FF6800 2 sqrt color#FF6800 2 endarray$
*
*
*
*

*Xem thêm: Top 4 Bài Giải Thích Sách Là Ngọn Đèn Sáng Bất Diệt Của Trí Tuệ Con Người

*
*