Bài học này trình bày nội dung: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học . Dựa vào kết cấu SGK hóa học lớp 9, romanhords.com sẽ tóm tắt lại hệ thống định hướng và khuyên bảo giải những bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Mong muốn rằng, đây đã là tài liệu có lợi giúp những em học tập tốt hơn.


*

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Quan hệ giữa địa chỉ của thành phần và cấu tạo nguyên tử của nó

Biết địa điểm của một yếu tố trong bảng tuần hoàn có thể suy ra cấu tạo nguyên tử của yếu tắc đó cùng ngược lại:

*

II. Tình dục giữa địa chỉ và tính chất của nguyên tố

Biết địa điểm của một yếu tố trong bảng tuần hoàn rất có thể suyra đặc thù hóa học cơ bản của nó

Tính kim loại, tính phi kim.Hóa trị cao nhất của yếu tố trong hợp hóa học với oxi, hóa trị của nguyên tốtrong hợp hóa học với hidro.Công thức oxit cao nhất.Công thức hợp chất khí với hidroCông thức hidroxit khớp ứng và axit hay bazơ của chúng.

Bạn đang xem: Giải hóa 10 bài 10

III. So sánh đặc thù hóa học tập của một yếu tắc với những nguyên tố lạm cận.

Dựa vào quy luật thay đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn có thể so sánh đặc thù hóa học tập của yếu tắc với những nguyên tố lấn cận.

Câu 1.(Trang 51 SGK)

Số hiệu nguyên tử Z của những nguyên tố X, A, M, Q thứu tự là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào tiếp sau đây đúng ?

A. X thuộc nhóm VA.

C. M thuộc team IIB.

B. A, M thuộc nhóm IIA.

D. Q thuộc team IA.


Câu 2.(Trang 49)

Số hiệu nguyên tử Z của những nguyên tố X, A, M, Q theo lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào tiếp sau đây đúng ?

A. Cả 4 nguyên tố trên nằm trong 1 chu kì.

C. A, M ở trong chu kì 3.

B. M, Q trực thuộc chu kì 4.

D. Q thuộc chu kì 3.


Câu 3.(Trang 51)

Trong bảng tuần hoàn, thành phần X bao gồm số lắp thêm tự 16, nguyên tố X thuộc

A. Chu kì 3, đội IVA.

B. Chu kì 4, nhóm VIA.

C. Chu kì 3, đội VIA.

D. Chu kì 4, nhóm IIIA.

Chọn giải đáp đúng.


Câu 4.(Trang 51 SGK)

Dựa vào địa chỉ của yếu tắc Mg (Z = 12) vào bảng tuần hoàn.

a) Hãy nêu các đặc thù sau của nguyên tố:

Tính sắt kẽm kim loại hay tính phi kim.Hóa trị cao nhất trong hợp hóa học với oxi.Công thức của oxit cao nhất, của hiđroxit tương xứng và tính chất của nó.

b) So sánh đặc điểm hóa học của yếu tố Mg (Z = 12) với mãng cầu (Z = 11) và Al (Z = 13).


Câu 5.(Trang 51 SGK)

a) nhờ vào vị trí của yếu tắc Br (Z = 35) trong bảng tuần hoàn, hãy nêu các đặc điểm sau:

Tính kim loại hay tính phi kim.Hóa trị tối đa trong hợp chất với oxi và với hiđro.Công thức hợp hóa học khí của brom cùng với hiđro.

b) So sánh tính chất hóa học tập của Br cùng với Cl (Z = 17) với I (Z = 53).

Xem thêm: Bộ Đề Ôn Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán 2018 Của 63 Tỉnh Thành Phố


Câu 6.(Trang 51)

Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố vào bảng tuần hoàn, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Nguyên tố như thế nào là kim loại vượt trội nhất ? Nguyên tố nào là phi kim vượt trội nhất ?

b) các nguyên tố kim loại được phân bổ ở khu vực nào trong bảng tuần trả ?

c) những nguyên tố phi kim được phân bổ ở khoanh vùng nào trong bảng tuần hoàn ?

d) đội nào tất cả những nhân tố kim loại điển hình nổi bật ? đội nào gồm số đông những yếu tắc phi kim điển hình nổi bật ?

e) những nguyên tố khí hiếm nằm ở khu vực nào vào bảng tuần hoàn ?


Câu 7.(Trang 51 SGK)

Nguyên tố atatin At (Z = 85) trực thuộc chu kì 6, team VIIA. Hãy dự đoán đặc thù hóa học cơ bản của nó và đối chiếu với các nguyên tố khác trong nhóm.