Bạn đang xem: Help:// Giải Hệ Phương Trình Số Phức Bằng Máy Tính, Phương Pháp Casio Tại romanhords.com

Dạng lượng giác của số phức : Cho số phức z có dạng $z = rleft( {cos varphi + isin varphi }ight)$ thì ta luôn có : ${z^n} = {r^n}left( {cos nvarphi + isin nvarphi }ight)$Lệnh chuyển số phức z=a+bi về dạng lượng giác : Lệnh SHIFT 2 3

Bước 1: Nhập số phức z=a+bi vào màn hình rồi dùng lệnh SHIFT 2 3 (Ví dụ $z = 1 + sqrt 3 i$ )


*

*

*

*

*

Vậy z=1 $ Rightarrow $ Đáp số chính xác là B

BÀI TẬP VẬN DỤNGBài 1.Bạn đang xem: Giải hệ phương trình số phức bằng máy tính

Cho phương trình v có hai nghiệm phức ${z_1}$ và ${z_2}$ . Giá trị của $left| {{z_1}}ight| + left| {{z_2}}ight|$ là :A. $2sqrt {17} $B. $2sqrt {13} $C. $2sqrt {10} $D. $2sqrt {15} $(Thi thử chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 2 )

Bài 2.

Bạn đang xem: Giải hệ phương trình số phức bằng máy tính

Gọi ${z_1},{z_2}$ là hai nghiệm của phương trình ${z^2} + 2{m{z}} + 10 = 0$ . Tính giá trị biểu thức $A = {left| {{z_1}}ight|^2} + {left| {{z_2}}ight|^2}$A. $2sqrt {10} $B.20C. $5sqrt 2 $D. $10sqrt 3 $(Đề thi toán Đại học – Cao đẳng khối A năm 2009)

Kí hiệu ${z_1},{z_2},{z_3}$ là nghiệm của phương trình ${z^3} + 27 = 0$ . Tính tổng $T = left| {{z_1}}ight| + left| {{z_2}}ight| + left| {{z_3}}ight|$A.T=0B. $T = 3sqrt 3 $C.T=9D.T=3(Thi thử Group Nhóm toán lần 5 )

Bài 4. Gọi ${z_1},{z_2},{z_3},{z_4}$ là bốn nghiệm phức của phương trình $2{{m{z}}^4} – 3{{m{z}}^2} – 2 = 0$ . Tính tổng sau$T = left| {{z_1}}ight| + left| {{z_2}}ight| + left| {{z_3}}ight| + left| {{z_4}}ight|$A.5B. $5sqrt 2 $C. $3sqrt 2 $D. $sqrt 2 $(Thi thử THPT Bảo Lâm – Lâm Đồng lần 1 )

Bài 5.

Xem thêm: Công Thức Cách Tính Diện Tích Tam Giác, Chu Vi Hình Tam Giác

Xét phương trình ${z^3} = 1$ trên tập số phức . Tập nghiệm của phương trình là :A. $S = left{ 1ight}$B. $S = left{ {1;frac{{ – 1 pm sqrt 3 }}{2}}ight}$C. $S = left{ {1; – frac{1}{2} pm frac{{sqrt 3 }}{2}i}ight}$D. $S = left{ { – frac{1}{2} pm frac{{sqrt 3 }}{2}i}ight}$(Thi thử THPT Bảo Lâm – Lâm Đồng lần 1 )

Bài 6. Biết z là nghiệm của phương trình $z + frac{1}{z} = 1$ . Tính giá trị biểu thức $P = {z^{2009}} + frac{1}{{{z^{2009}}}}$A.P=1B.P=0C. $P = – frac{5}{2}$D. $P = frac{7}{4}$