Hướng dẫn giải, đáp án bài tập 1,2,3 trang 9 sách giáo khoa đại số lớp 10. Những bài tập về mệnh đề.

Bạn đang xem: Giải bt toán 10 bài 1

A. Tóm tắt kiến thức

Nếu các em chưa lắm rõ

Lý thuyết về mệnh đề – Chương 1 mệnh đề tập hợp – Đại số lớp 10.

Tóm tắt con kiến thức:

1. Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được xem đúng giỏi sai của nó. Một mệnh đề bắt buộc vừa đúng, vừa sai.

2. Mệnh đề chứa đổi mới là câu khẳng định mà sự đúng đắn, hay sai của nó còn tùy thuộc vào một trong những hay nhiều yếu tố trở nên đổi.

Ví dụ: Câu “Số nguyên n phân tách hết cho 3” chưa hẳn là mệnh đề, vị không thể xác định được nó đúng xuất xắc sai.

Nếu ta gán đến n cực hiếm n= 4 thì ta rất có thể có một mệnh đề sai.

Nếu gán mang lại n giá trị n=9 thì ta gồm một mệnh đề đúng.

*

4. Theo mệnh đề kéo theo

Mệnh đề kéo theo bao gồm dạng: “Nếu A thì B”, trong những số đó A với B là nhị mệnh đề. Mệnh đề “Nếu A thì B” kí hiệu là A =>B.Tính đúng, không nên của mệnh đề kéo theo như sau:

Mệnh đề A => B chỉ sai lúc A đúng cùng B sai.

5. Mệnh đề đảo

Mệnh đề “B=>A” là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề A => B.

6. Mệnh đề tương đương

Nếu A => B là một mệnh đề đúng cùng mệnh đề B => A cũng là một mệnh đề đúng thì ta nói A tương tự với B, kí hiệu: A ⇔ B.

Khi A ⇔ B, ta cũng nói A là đk cần cùng đủ để sở hữu B hoặc A khi còn chỉ khi B xuất xắc A nếu và chỉ nếu B.

7. Kí hiệu ∀, kí hiệu ∃


Quảng cáo


Cho mệnh đề đựng biến: P(x), trong số ấy x là phát triển thành nhận quý giá từ tập thích hợp X.

– Câu khẳng định: cùng với x bất kì tuộc X thì P(x) là mệnh đề đúng được kí hiệu là: ∀ x ∈ X : P(x).

– Câu khẳng định: Có tối thiểu một x ∈ X (hay tồn tại x ∈ X) để P(x) là mệnh đề đúng kí hiệu là ∃ x ∈ X : P(x).

B.Giải bài bác tập Toán Đại lớp 10 trang 9.

Bài 1. trong số câu sau, câu như thế nào là mệnh đề, câu làm sao là mệnh đề đựng biến?

a) 3 + 2 = 7;

b) 4 + x = 3;

c) x + y > 1;

d) 2 – √5 Quảng cáo


Bài 2. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau với phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

a) 1794 chia hết đến 3;

b) √2 là một vài hữu tỉ:

c) π 0”.

Bài 3. cho các mệnh đề kéo theo

Nếu a và b cùng phân tách hết đến c thì a+b phân chia hết mang đến c (a, b, c là đều số nguyên).

Các số nguyên tất cả tận cùng bằng 0 đa số chia hết cho 5.

Tam giác cân nặng có hai tuyến phố trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác đều nhau có diện tích s bằng nhau.

a) Hãy tuyên bố mệnh đề đảo của từng mệnh đề trên.

b) phân phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niện “điều khiếu nại đủ”.

Xem thêm: Tam Giác Vuông Tròn - Tròn Vuông Tam Giác Là Gì

c) phân phát biểu từng mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng khái niện “điều kiện cần”.