Giải bài tập trang 13, 14 bài xích 2: phân tử nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10. Câu 1: yếu tố hoá học là đều nguyên tử có cùng...

Bạn đang xem: Giải bt sgk hóa 10


Bài 1 trang 13 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố hoá học tập là đông đảo nguyên tử tất cả cùng

A. Số khối. C. Sô" proton.

B. Số nơtron. D. Số nơtron và số proton.

Chọn C.

Bài 2 trang 13 sgk hoá học 10

 Kí hiệu nguyên tử thể hiện đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hoá học bởi vì nó đến biết

A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z. D. Số khối A cùng số hiệu nguyên tử z.

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 14 sgk hoá học 10

Nguyên tố cacbon có hai đồng vị :

*
 chiếm 98,89% với
*
 chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối mức độ vừa phải của cacbon là :

a) 12,500; b) 12,011 c) 12,022; d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 4 trang 14 sgk hoá học tập 10

Hãy xác minh diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các yếu tắc sau:

( _3^7 extrmLi); ( _9^19 extrmF); ( _12^24 extrmMg); ( _20^40 extrmCa).

Lời giải:

*

Bài 5 trang 14 sgk hoá học 10

Đồng bao gồm hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của từng đồng vị.

Lời giải:

Gọi x là nhân tố % của đồng vị 65Cu. Ta có :

( frac65x+63(100-x)100) = 63,54

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy yếu tố 63Cu là 73%.

Bài 6 trang 14 sgk hoá học tập 10

Hiđro gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi tất cả bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng nội địa chỉ có đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho cân nặng riêng của nước là một g/ml).

Lời giải:

Gọi % đồng vị ( _1^2 extrmH) là a:

( frac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8; %( _1^2 extrmH) là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

( M_H_2O) = 16 + 2,016 = 18,016u

—> cân nặng của 1 mol H20 là 18,016g.

Số nguyên tử H tất cả trong 1ml H20

( frac1.6.10^23.218,016) = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: ( frac666.10^20.0,8100) = 5,325.1020 nguyên tử.

Bài 7 trang 14 sgk hoá học tập 10

Oxi tự nhiên và thoải mái là một hỗn hợp những đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O.

Lời giải:

Tỉ lệ từng đồng vị O trong hỗn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

 0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O 

Khi có một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39) = 2558 nguyên tử.

18O là: (204 over 29) = 5 nguyên tử.

Xem thêm: Tìm Hiểu Ngày 22 12 : Lịch Sử Và Ý Nghĩa, Kpkh: Tìm Hiểu Ngày 22/12

Bài 8 trang 14 sgk hoá học tập 10

Agon tách ra từ bầu không khí là lếu láo hợp cha đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.