Cho ba vectơ (overrightarrowa)(2; -5; 3), (overrightarrowb)(0; 2; -1), (overrightarrowc)(1; 7; 2).

Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình 12

a) Tính tọa độ của vectơ (overrightarrowd=4.overrightarrowa-frac13overrightarrowb+3overrightarrowc).

b) Tính tọa độ của vectơ (overrightarrowe=overrightarrowa-4overrightarrowb-2overrightarrowc).

Giải:

a) (4overrightarrowa=( 8; -20; 12)); (frac13overrightarrowb= (0;frac23; frac-13)) ; (2overrightarrowc = ( 3; 21; 6)). 

Vậy (overrightarrowd=(11; frac13;frac553)).

b) Tương tự (overrightarrowe=( 0; -27; 3)).

Bài 2 trang 68 - SGK Hình học 12

Cho bố điểm (A = (1; -1; 1), B = (0; 1; 2), C = (1; 0; 1)).

Tìm tọa độ trọng tâm (G) của tam giác (ABC).

 Giải:

(G) là giữa trung tâm của tam giác ABC thì (overrightarrowGA+overrightarrowGB+overrightarrowGC=overrightarrow0) (*)

Giả sử (G(x; y; z)) thì (overrightarrowGA = (1 - x; -1 - y; 1 - z));

(overrightarrowGB = (-x; 1 - y; 2 - z));

(overrightarrowGC = (1 - x; -y; 1 - z));

=> (overrightarrowGA+overrightarrowGB+overrightarrowGC = (2 - 3x; -3y; 4 - 3z))

Do hệ thức (*), ta tất cả :

(2 - 3x = 0 Rightarrow x = frac23) ;

(-3y = 0 Rightarrow y = 0);

( 4 - 3z = 0 Rightarrow z = frac43).

Vậy (G(frac23;0;frac43)).

Nhận xét : trọng tâm (G) của tam giác (ABC) bằng trung bình cộng các tọa độ tương ứng của (3) đỉnh của tam giác.

Xem thêm: Bất Đẳng Thức Võ Quốc Bá Cẩn

Bài 3 trang 68 - SGK Hình học 12

Cho hình vỏ hộp (ABCD.A"B"C"D") biết (A = (1; 0; 1), B = (2; 1; 2), D = (1; -1; 1)),

(C" (4; 5; -5)). Tính tọa độ những đỉnh còn sót lại của hình hộp.

Giải:

*

Ta có:

(eqalign{& overrightarrow AB = left( 1;1;1 ight) cr & overrightarrow A mD = left( 0; - 1;0 ight) cr & overrightarrow BC = overrightarrow A mD Leftrightarrow left{ matrixx_C - 2 = 0 hfill cr y_C - 1 = - 1 hfill cr z_C - 2 = 0 hfill cr ight. Leftrightarrow left matrixx_C = 2 hfill cr y_C = 0 hfill cr z_C = 2 hfill cr ight. cr )

Vậy (C = (2; 0; 2))

Suy ra (overrightarrow CC" = left( 2;5; - 7 ight))

Từ (overrightarrow AA = overrightarrow BB = overrightarrow DD = overrightarrow CC = left( 2;5; - 7 ight))

Suy ra (left{ matrixx_A - 1 = 2 hfill cr y_A - 0 = 5 hfill cr z_A - 1 = - 7 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixx_A = 3 hfill cr y_A = 5 hfill cr z_A = - 6 hfill cr ight.)