Hướng dẫn giải bài xích 2. Axit, bazơ với muối sgk chất hóa học 11. Nội dung bài bác Giải bài 1 2 3 4 5 trang 10 sgk chất hóa học 11 bao gồm đầy đủ phần kim chỉ nan và bài bác tập, kèm theo công thức, phương trình hóa học, siêng đề… gồm trong SGK sẽ giúp các em học sinh học xuất sắc môn chất hóa học 11, ôn thi giỏi nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập hoá 11


LÍ THUYẾT

1. Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:

Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

Bazơ là hóa học khi chảy trong nước phân li ra anion OH–

Ví dụ: NaOH → Na+ + OH–

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit lúc tan trong nước vừa rất có thể phân li như axit, vừa rất có thể phân li như bazơ.

Ví dụ:

Zn(OH)2 ( ightleftharpoons) Zn2+ +2OH– ;

Zn(OH)2 ( ightleftharpoons) ZnO2-2 + 2H+


2. Phần nhiều axit cơ mà tan nội địa phân li nhiều nấc ra ion H+ hotline là các axit nhiều nấc.

Ví dụ: H2SO4, H3PO4….

H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4–

H2PO4– ⇌ H+ + HPO42–

HPO42– ⇌ H+ + PO43–

Những bazơ khi tan nội địa phân li nhiều nấc ra ion OH– call là các bazơ các nấc. Lấy ví dụ như : Mg(OH)2, Ca(OH)2,….

Ví dụ: Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

3. Muối là hòa hợp chất, lúc tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) cùng anion cội axit. Ví dụ như : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-


– Muối th-nc là muối mà lại anion gốc axit không có công dụng phân li ra ion H+.

Ví dụ: NaCl, (NH4)2SO4…

– muối hạt axit là muối mà anion cội axit gồm khá năng phân li ra ion H+.

Ví dụ: KHSO4, NaHCO3, NaH2PO4…

NaHSO4 → Na+ + HSO4–

HSO4– → H+ + SO42-


Sự điện li cùa muối trong nước chế tạo cation sắt kẽm kim loại (hoặc NH4+ , ion phức) cùng anion gốc axit.

BÀI TẬP

Dưới đó là phần trả lời Giải bài 1 2 3 4 5 trang 10 sgk hóa học 11 vừa đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết bài giải các bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 10 hóa 11

Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nút và những nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối hạt axit? Lấy những thí dụ minh hoạ với viết phương trình điện li của chúng.

Bài giải:

– Axit: là phần đông chất phân li trong nước ra ion H+

Ví dụ:


HCl → H+ + Cl–

H2S ⇌ 2H+ + S2-

– Axit một nấc: là gần như axit chỉ phân li một mức ra ion H+

Ví dụ: HCl, HBr…

HCl → H+ + Cl–

– Axit những nấc là phần đa axit phân li nhiều lần ra H+


Ví dụ:

H2S là axit hai nấcH2S ⇔ H+ + HS–

HS– ⇌ H+ + S2-

H3PO4 là axit cha nấcH3PO4 ⇌ H+ + H2PO4–

H2PO4– ⇌ H+ + HPO42-

HPO42- ⇌ H+ + PO43-

– Bazơ là hầu như chất lúc tan trong nước phân li ra ion OH–

Ba(OH)2 ⇌ Ba2+ + 2OH–

– Hiđroxit lưỡng tính: là đông đảo chất lúc tan nội địa vừa có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ.

Ví dụ: Zn(OH)2, Al(OH)3, Be(OH)2…

+ phân li đẳng cấp bazơ: Al(OH)3 ⇌ Al3+ + 3OH–

+ phân li loại axit: HAlO2 ⇌ AlO2– + H+

(Khi đó: Al(OH)3 viết dưới dạng axit HAlO2.H2O)

– Muối trung hoà: là hồ hết muối nhưng phân tử không còn năng lực phân li ra ion H+

Ví dụ: NaCl, K2SO4, NaHPO3, CaCO3, Al(NO3)3…

Al(NO3)3 → Al3+ + 3NO3–

– Muối axit: là muối mà trong phân tử vẫn còn đấy hiđro có tác dụng phân li ra ion H+

Ví dụ: NaHSO4, NaHCO3, KH2PO4, K2HPO2…

NaHSO4 → Na+ + HSO4–

Gốc axit HSO4– lại phân li ra H+

HSO4– ⇌ H+ + SO42-

2. Giải bài 2 trang 10 hóa 11

Viết phương trình điện li của các chất sau:

a) các axit yếu hèn H2S; H2CO3

b) Bazơ mạnh: LiOH

c) các muối: K2CO3, NaClO, NaHS

d) Hiđroxit lưỡng tính: Sn(OH)2

Bài giải:

a) các axit yếu hèn H2S; H2CO3:

H2S ⇆ H+ + HS–

HS– ⇆ H+ + S2-

H2CO3 ⇆ H+ + HCO3–

HCO3– ⇆ H+ + CO32-

b) Bazơ mạnh dạn LiOH

LiOH → Li+ + OH–

c) những muối K2CO3, NaClO, NaHS

K2CO3 → 2K+ + CO32-

NaClO → Na+ + ClO–

NaHS → Na+ + HS–

HS– ⇆ H+ + S2-

d) Hiđroxit lưỡng tính Sn(OH)2:

Sn(OH)2 ⇆ Sn2+ + 2OH–

Hoặc: H2SnO2 ⇆ 2H+ + SnO22-

3. Giải bài xích 3 trang 10 hóa 11

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đó là đúng ?

A. Một hợp chất trong thành phẩn phân tử tất cả hiđro là axit.

B. Một hợp hóa học trong nhân tố phân tử bao gồm nhóm OH là bazơ.

C. Một vừa lòng chất có công dụng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không độc nhất thiết phải có nhóm OH trong nguyên tố phân tử.

Bài giải:

A sai vị axit là hóa học khi rã trong nước phân ly ra H+ (định nghĩa theo thuyết Arrehnius). Nhiều chất vào phân tử có hiđro nhưng không hẳn axit như H2O, NH3,…

B sai vì các hiđroxit lưỡng tính trong nguyên tố phân tử cũng đều có nhóm OH: Zn(OH)2, Al(OH)3,…

D sai bởi bazơ là chất khi tan trong nước phân ly ra anion OH–, đề xuất trong phân tử bazơ luôn luôn có đội OH (định nghĩa theo thuyết Arrehnius)

⇒ Đáp án C.

4. Giải bài xích 4 trang 10 hóa 11

Với hỗn hợp axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước, thì review nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. = 0,10M

B. 3COO– >C. > D. 3COOH là hóa học điện li yếu đề xuất trong nước chỉ phân li một phần.

CH3COOH ⇌ H+ + CH3COO–

Vì vậy 3COO–> = 0,1M

⇒ Đáp án D.

Xem thêm: Hãy Sống Như Đời Núi Vươn Tới Những Tầm Cao, Lời Bài Hát Khát Vọng (Phạm Minh Tuấn)

5. Giải bài xích 5 trang 10 hóa 11


Đối với hỗn hợp axit bạo phổi HNO3 0,10M nếu làm lơ sự năng lượng điện li của nước, thì đánh giá nào về độ đậm đặc mol ion sau đó là đúng?

A. = 0,10M ;

B. 3– >C. 3–> ;

D. 3 là chất điện li mạnh nên nó phân li trọn vẹn trong dung dịch

HNO3 → H+ + NO3–

0,1 → 0,1 0,1 (M)

= = 0,1M

Đáp án A.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần lý giải Giải bài 1 2 3 4 5 trang 10 sgk hóa học 11 đầy đủ, ngăn nắp và dễ hiểu nhất. Chúc chúng ta làm bài xích môn hóa học 11 xuất sắc nhất!