Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là làm phản ứng lão hóa khử, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện thêm xuyên suốt trong quy trình học Hóa học. Đặc biệt chất hóa học 10 các bạn sẽ được làm cho quen với phương trình này qua bài cân đối phản ứng oxi hóa khử, và chương oxi lưu hoàng Hóa 10.

Bạn đang xem: Fe cộng h2so4 đặc nguội

Hy vọng qua bội nghịch ứng Fe tác dụng H2SO4 sệt nóng này rất có thể giúp các bạn viết và thăng bằng phương trình một phương pháp nhanh và đúng chuẩn hơn.


2. Cân bằng phản ứng oxi hoá khử (theo phương thức thăng bằng electron)

Fe0 + H2S+6O4 → Fe2+2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

Bạn đang xem: fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O


2x

3x

Fe0 → Fe+3 +3e

S+6 + 2e → S+4

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4) + 3SO2 + 6H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng Fe tính năng với H2SO4 quánh nóng

Nhiệt độ

4. Cách thực hiện phản ứng Fe tác dụng với H2SO4 đặc nóng

Cho fe (sắt) tác dụng với axit sunfuric H2SO4 

5. Hiện tượng kỳ lạ Hóa học

Sắt (Fe) tan dần trong hỗn hợp và sinh ra khí mùi hắc diêm sinh đioxit (SO2).

5. Bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1. mang lại 5,6 gam fe tan hoàn toàn trong hỗn hợp H2SO4 đặc nóng, sau phản nghịch ứng nhận được V lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Cực hiếm của V là:

A. 6,72 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít


Đáp án B

nFe = 5,6/56=0,1 mol

Quá trình dường e

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 → 0,3

Quá trình nhấn e

S+6 + 2e → S+4

0,3 0,15

=> VSO2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít


Câu 2. chất nào sau đây phản ứng cùng với Fe tạo thành hợp chất Fe (II)?

A. Cl2

B. Hỗn hợp HNO3 loãng

C. Hỗn hợp AgNO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc


Đáp án D

A. Sắt + Cl2 → FeCl3

B. Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Sắt + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

D: sắt + HCl → FeCl2 + H2


Câu 3. Dãy các chất cùng dung dịch nào tiếp sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá fe thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

A. 2HCl + sắt → FeCl2 + H2

B. Fe bị động H2SO4 đặc, nguội

C. 2HCl + fe → FeCl2 + H2

Fe + S → FeS


Câu 4. kim loại nào sau đây không công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al

B. Mg

C. Zn

D. Cu


Đáp án D

A. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

B. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

C. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2


Câu 5. Để trộn loãng hỗn hợp H2SO4 quánh trong chống thí nghiệm, fan ta tiến hành theo biện pháp nào dưới đây?

A. đến từ tự nước vào axit và khuấy đều

B. đến từ tự axit vào nước và khuấy đều

C. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều

D. Cho cấp tốc axit vào nước và khuấy đều


Đáp án B 

H2SO4 tung vô hạn trong nước với tỏa tương đối nhiều nhiệt. Ví như ta rót nước vào axit, nước sôi bất thần và kéo theo phần đông giọt axit bắn ra bao bọc gây nguy nan trực tiếp nối người triển khai làm thí nghiệm.

Vì vậy hy vọng pha loãng axit H2SO4 đặc, tín đồ ta đề nghị rót thong thả axit vào nước với khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh trong mà không được thiết kế ngược lại.


Câu 6. hồ hết chất như thế nào bị bị động trong H2SO4 đặc nguội

A. Al, Cu, Cr

B. Fe, Cu, Cr

C. Cr, Al, Fe

D. Al, Cr, Zn


Đáp án C: Các kim loại thụ rượu cồn với H2SO4 quánh nguội là: Al, Fe, Cr

Câu 7. cho 11,36 gam hồn hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản bội ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc) cùng dung dịch X. Dung dịch X rất có thể hoà tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 bao gồm trong dung dịch lúc đầu là

A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.


Đáp án C

Coi như láo hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 gồm gồm x mol Fe với y mol O

Theo đề bài bác ta có: 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta bao gồm nNO= 0,06 mol

Qúa trình cho electron:

Fe → Fe3++ 3e

x x mol

Qúa trình thừa nhận electron:

O + 2e→ O-2

y 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo ĐLBT electron thì: ne cho = ne nhận đề xuất 3x = 2y+ 0,18 (2)

Từ (1) với (2) ta tất cả x= 0,16 cùng y= 0,15

Bảo toàn yếu tắc Fe bao gồm nFe(NO3)3 = nFe= x= 0,16 mol

nFehình thành = 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x 4x x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23-x x+ 0,16

=> x= 0,1 → nHNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol


Câu 8. cho các quặng sau: pirit, thạch cao, mica, apatit, criolit, boxit, dolomit. Số quặng cất nhôm là:

A.2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.


Đáp án B

Câu 9. dung dịch X tất cả FeCl2 và FeCl3 được chia làm hai phần bằng nhau:

Phần 1: tác dụng với hỗn hợp NaOH dư ở xung quanh không khí chiếm được 0,5 mol Fe(OH)3.

Phần 2: tính năng với hỗn hợp AgNO3 chiếm được 1,3 mol AgCl. Tỉ lệ mol của FeCl2 với FeCl3 là

A. 4:1.

B. 3:2.

C. 1:4.

D. 2:3.


Đáp án D

Đặt số mol FeCl2 và số mol FeCl3 trong mỗi phần theo lần lượt là a với b mol

Phần 1: Bảo toàn fe có

nFe(OH)3 = nFeCl2 + nFeCl3 → a + b = 0,5

Phần 2: Bảo toàn Clo có

nAgCl = 2.nFeCl2 + 3.nFeCl3 → 2a + 3b = 1,3

Giải hệ phương trình được a = 0,2 và b = 0,3

→ a : b = 2 : 3.


Câu 10: mang đến m gam Mg vào dung dịch cất 0,18 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 6,72 gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là

A. 2,88 gam.

B. 4,32 gam.

C. 2,16 gam.

D. 5,04 gam.


Đáp án D

Nếu Mg dư hoặc vừa đủ:

mchất rắn = mFe + mMg (dư) ≥ nFe = 0,18.56 = 10,08 gam

mà chỉ chiến bại được 6,72 gam hóa học rắn yêu cầu Mg phản ứng không còn → nFe = 0,12 mol.

Mg (0,09) + 2Fe3+ (0,18 mol) → Mg2+ + 2Fe2+

Mg (0,12) + Fe2+ → Mg2+ (0,12 mol) + Fe

→ nMg = 0,09 + 0,12 = 0,21 mol → mMg = 0,21.24 = 5,04 gam.


Câu 11: Nung rét 29 gam oxit sắt với khí co dư, sau phản ứng, trọng lượng chất rắn sót lại là 21 gam. Bí quyết oxit sắt là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeO hoặc Fe3O4.


Đáp án B

Gọi số mol co tham gia phản bội ứng là a → số mol CO2 tạo thành thành là a mol

Vì lượng teo dư → chất rắn chỉ cất Fe → nFe = 0,375 mol.

FexOy + yCO → xFe + yCO2

Bảo toàn cân nặng → moxit + mCO = mFe + mCO2 → 29 + 28a = 44a + 21

→ a = 0,5 mol → nO = 0,5 mol

→ nFe : nO = 0,375 : 0,5 = 3:4 → công thức của oxit fe là Fe3O4.


Câu 12. Sắt có đặc điểm vật lý nào bên dưới đây:

A. White color bạc, nhẹ, tất cả ánh kim, dẫn điện cùng dẫn nhiệt kém.

B. Màu trắng bạc, nặng, bao gồm ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

C. White color xám, nặng, tất cả ánh kim, dẫn điện cùng dẫn sức nóng tốt

D. Màu trắng xám, nhẹ, có ánh kim, dẫn điện với dẫn nhiệt tốt.


Đáp án C

Câu 13. Hòa tan hoàn toàn 5 gam tất cả hổn hợp Mg cùng Fe trong dung dịch HCl 4M chiếm được 2,8 lít H2 (đktc) cùng dung dịch Z. Để kết tủa hoàn toàn các ion trong D bắt buộc 150 ml hỗn hợp NaOH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là :

A. 0,1 lít.

B. 0,12 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0.075 lít.


Đáp án D

Áp dụng định qui định bảo toàn nhân tố Natri

nNaCl = nNaOH = 0,3 (mol)

Áp dụng định phương pháp bảo toàn yếu tắc Clo

=> nHCl = nNaCl = 0,3 (mol)

VHCl = 0,3 : 4 = 0,075 lít


Câu 14. Cho m gam bột sắt vào hỗn hợp HNO3 lấy dư, ta được lếu láo hợp tất cả hai khí NO2 cùng NO gồm VX = 8,96 lít (đktc) và tỉ khối so với O2 bằng 1,3125. Thành phần xác suất theo thể tích của NO, NO2 và cân nặng m của sắt đã cần sử dụng là

A. 25% với 75%; 1,12 gam.

B. 25% cùng 75%; 5,6 gam.

C. 35% và 65%; 5,6 gam.

D. 45% và 55%; 1,12 gam.


Đáp án B

Gọi x, y theo lần lượt là số mol của NO2, NO.

nHỗn vừa lòng khí = 4,48/ 22,4 = 0,2 (mol)

=> x + y = 0,2 (1)

Khối lượng mol trung bình của các thành phần hỗn hợp khí là:

1,3125.32 = 42 (gam/mol)

=> cân nặng của các thành phần hỗn hợp khí bên trên là: 42.0,2 = 8,4 (gam)

=> 46x + 30y = 8,4 (2)

Từ (I) với (II) => x = 0,15; y = 0,05

=> %NO2 = 0,3/(0,15 + 0,05) . 100% = 75%

% NO = 25%

Áp dụng đinh biện pháp bảo toàn electron ta có:

3.nFe = 1.nNO2 + 3.nNO

=> 3. NFe = 0,15 + 3 .0,05 = 0,3

=> nFe = 0,3/3 = 0,1 mol

=> m sắt = 0,1 .56 = 5,6 gam


Câu 15. Đốt rét một không nhiều bột sắt trong bình đựng O2 tiếp đến cho thành phầm thu được vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X. Dung dịch X có:

A. FeCl2 , HCl dư

B. FeCl3, HCl dư

C. FeCl2 , FeCl3, cùng HCl dư

D. FeCl3


Đáp án C

Đốt sắt trong oxi: sắt + O2 → Fe2O3, Fe3O4, FeO, sắt dư (hỗn đúng theo X)

Hỗn hòa hợp X + HCl dư FeCl2, FeCl3 và HCl dư


Câu 16. Cho 17,4 gam láo lếu hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 làm phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư chiếm được 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau phản ứng được m gam muối bột khan. Cực hiếm m là:

A. 54,45 gam.

B. 108,9 gam.

C. 49,09 gam.

D. 40,72 gam.


Đáp án A

Qui thay đổi 17,4 gam hỗn hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 là các thành phần hỗn hợp của x mol Fe cùng y mol O.

Ta có: mhỗn thích hợp = 56x + 16y = 17,4 (1)

Bảo toàn e :3nFe = 2nO+ 3nNO => 3x = 2y + 0,15 (2)

Giải hệ (1) với (2) => x = 0,225 mol; y = 0,3 mol

nFe(NO3)3 = nFe = x = 0,225 mol,

=>mFe(NO3)3 = 0,225.242 = 54,45 gam


Câu 17. Khi hoà tan cùng một lượng sắt kẽm kim loại M vào hỗn hợp HNO3 loãng với vào hỗn hợp H2SO4 loãng thì nhận được khí NO cùng H2 có thể tích cân nhau (đo ở thuộc điều kiện). Biết rằng muối nitrat nhận được có khối lượng bằng 159,21% khối lượng muối sunfat. Vậy M là sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Zn.

B. Al.

C. Fe.

D. Mg.


Đáp án C

M + 2nHNO3 → M(NO3)n + nNO2 + nH2O

a → a → na

2M + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2

a → a/2 → xa/2

Thể tích khí đo sống cùng điều kiện nên tỉ lệ thành phần thể tích bởi tỉ lệ số mol:

na = 3xa/2 => n = 3x/2

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62n).a

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62.(3x/2)).a

=> R = 28x

Thỏa mãn với n = và R = 56 (Fe).


………………………..

Ngoài ra các chúng ta cũng có thể tham khảo một vài tài liệu sau:


THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới chúng ta Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn. Văn bản tài liệu chỉ dẫn với ước muốn giúp chúng ta biết phương pháp viết và thăng bằng phương trình phản ứng khi mang đến Fe công dụng H2SO4 sệt nóng từ đó rất có thể nhận biết hiện tượng lạ sau phản bội ứng. Cũng giống như khái quát lác lại đặc thù Hóa học tập của Fe, đặc thù hóa học tập H2SO4 trải qua có những bài tập minh họa.

Chúc chúng ta học tập tốt.

Xem thêm: Các Khối Đa Diện Đều ? Số Đỉnh, Số Cạnh, Số Mặt Của 5 Khối Đa Diện ĐềuĐăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học 8 Phương trình phản nghịch ứng hóa học 8
*
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết gần đây


*

Tổng vừa lòng quy tắc khắc ghi trọng âm môn giờ đồng hồ Anh


10 giây trước
*

Số đếm và số đồ vật tự trong giờ đồng hồ Anh


1 giờ đồng hồ trước

500 câu trắc nghiệm tự vựng tiếng Anh


3 giờ trước

500 câu trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh


3 giờ trước
*

Bài tập mệnh đề tình dục trong giờ Anh


4 giờ trước
*

Bài tập trắc nghiệm Mệnh đề trạng ngữ trong giờ đồng hồ Anh


6 giờ đồng hồ trước
*

Bài tập Đại từ bội nghịch thân trong tiếng Anh


8 giờ đồng hồ trước
*

Bài tập Danh tự đếm được với Danh từ không đếm được trong giờ đồng hồ Anh


9 tiếng trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường buộc phải được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

giữ tên của tôi, email, và website trong trình chăm sóc này mang lại lần bình luận kế tiếp của tôi.


Bài viết nổi bật
Xem các nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT thức giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.157)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng đầu button
Close
Tìm tìm cho:
Close
Kết quả tìm kiếm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang sử dụng trình ngăn quảng cáo!