Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Một hình thoi có diện tích bằng nửa hình vuông có canh bằng cạnh của hình thoi tính tỉ số của đường chéo dài và đường chéo ngắn của hình thoi


Hình thoi nè

Bài 1 / Một hình thoi có độ dài hai đường chéo bằng 18 dm và 33 dm. Tính S hình thoi.

Bạn đang xem: Đường cao của hình thoi

Bài 2 / Hình thoi có S= 4/3 cm2 độ dài một đường chéo = 8/5 cm. Tính độ dài còn lại của hình thoi

Bài 3 / Độ dài đường chéo thứ nhất là 42 m, độ dài đường chéo thứ hai bằng 2/3 độ dài đường chéo thứ nhất. Tính S hình thoi

Bài 4 / Tính diện tích hình thoi biết hai đường chéo hơn nhau 28 cm, trung bình cộng độ dài hai đường chéo là 41 cm


1/ S hình thoi :

18 x 33 : 2 = 297 ( dm2 )

ĐS : 297 dm2

2/ Độ dài đường chéo còn lại : 4/3 : 8/5 x 2 = 5/3 ( cm2 )

ĐS : 5/3 cm2

3/ Độ dài đường chéo thứ 2 : 42 x 2/3 = 28 ( cm )

S : 42 x 28 : 2 = 588 ( cm2 )

ĐS : 28 cm2

4/ Tổng độ dài 2 đường chéo : 41 x 2 = 82 ( cm )

Độ dài đường chéo lớn : ( 82 + 28 ) : 2 = 55 ( cm )

Độ dài đường chéo bé : 55 - 28 = 27 ( cm )

S : 55 x 27 : 2 = 742, 5 ( cm2 )

ĐS : 742,5 cm2 


a) Một hình thoi có diện tích 3,15 d m 2 , độ dài một đường chéo là 7 d m . Tính độ dài đường chéo thứ hai.

b) Một hình thoi có diện tích 1,89 m 2 , độ dài đáy là 1,4 m . Tính chiều cao của hình thoi.


a) Độ dài đường chéo thứ hai là:

3,15 × 2 ÷ 7 = 0,9 ( d m )

b)Chiều cao của hình thoi là:

1,89 ÷ 1,4 = 1,35 ( m )

Đáp số: a) 0,9 d m ; b) 1,35 m


Một hình thoi có đường chéo thứ nhất là 3/5 m và bằng 1/2 đường chéo thứ hai. Tính diện tích hình thoi đó. 


Độ dài đường chéo thứ 2:

\(\frac{3}{5}\div\frac{1}{2}=\frac{6}{5} (m)\)

Diện tích hình thoi:(bằng nửa tích độ dài 2 đáy)

\((\frac{3}{5}\times\frac{6}{5})\div2=\frac{9}{5} (m2^)\)

Đs.....


một hình thoi có đường chéo thứ nhất là 3/5 m và bằng 2/3 đường chéo thứ hai . tính diện tích hình thoi


một hình tam giác có đáy là 1,5m chiều cao=8m và hình thoi có s lớn hơn s tam giác là 10\(m^2\) và có đọ dài 1 đường chéo là 14m. tính đọ dài đường chéo của hình thoi 


diện h hình tam giac la:

1,5 x 8 : 2 = 6 m2

diện h hình thoi la:

6 + 10 = 16m2

độ dai đường cheo thứ 2 là:

16 x 2 : 14 = 2,8...m

đáp số:...

Xem thêm: Bản Chất Dòng Điện Trong Chất Điện Phân Là, Bản Chất Của Dòng Điện Trong Chất Điện Phân Là Gì


Diện tích hai tấm kính hình thoi và hình bình hành là 70cm2. Đường chéo lớn của hình thoi là 14cm, tấm kính hình bình hành có cạnh đáy bằng đường chéo bé của hình thoi. Tính chiều cao hình bình hành.


Một hình thoi có đường chéo thứ nhất dài 15m và bằng 3/2 đường chéo thứ hai . Tính diện tích của hình thoi đó