toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Một hình thoi có diện tích bằng nửa hình vuông vắn có canh bằng cạnh của hình thoi tính tỉ số của đường chéo dài cùng đường chéo cánh ngắn của hình thoi


Hình thoi nè

Bài 1 / Một hình thoi bao gồm độ nhiều năm hai đường chéo bằng 18 dm với 33 dm. Tính S hình thoi.

Bạn đang xem: Đường cao của hình thoi

Bài 2 / Hình thoi tất cả S= 4/3 cm2 độ nhiều năm một đường chéo cánh = 8/5 cm. Tính độ dài còn lại của hình thoi

Bài 3 / Độ dài đường chéo thứ tuyệt nhất là 42 m, độ lâu năm đường chéo thứ hai bằng 2/3 độ dài đường chéo cánh thứ nhất. Tính S hình thoi

Bài 4 / Tính diện tích s hình thoi biết nhì đường chéo hơn nhau 28 cm, trung bình cùng độ lâu năm hai đường chéo cánh là 41 cm


1/ S hình thoi :

18 x 33 : 2 = 297 ( dm2 )

ĐS : 297 dm2

2/ Độ lâu năm đường chéo cánh còn lại : 4/3 : 8/5 x 2 = 5/3 ( cm2 )

ĐS : 5/3 cm2

3/ Độ nhiều năm đường chéo cánh thứ 2 : 42 x 2/3 = 28 ( cm )

S : 42 x 28 : 2 = 588 ( cm2 )

ĐS : 28 cm2

4/ Tổng độ dài 2 đường chéo : 41 x 2 = 82 ( cm )

Độ lâu năm đường chéo cánh lớn : ( 82 + 28 ) : 2 = 55 ( cm )

Độ dài con đường chéo bé nhỏ : 55 - 28 = 27 ( cm )

S : 55 x 27 : 2 = 742, 5 ( cm2 )

ĐS : 742,5 cm2 


a) Một hình thoi có diện tích s 3,15 d m 2 , độ lâu năm một đường chéo cánh là 7 d m . Tính độ nhiều năm đường chéo thứ hai.

b) Một hình thoi có diện tích s 1,89 m 2 , độ nhiều năm đáy là 1,4 m . Tính độ cao của hình thoi.


a) Độ dài đường chéo thứ nhì là:

3,15 × 2 ÷ 7 = 0,9 ( d m )

b)Chiều cao của hình thoi là:

1,89 ÷ 1,4 = 1,35 ( m )

Đáp số: a) 0,9 d m ; b) 1,35 m


Một hình thoi gồm đường chéo cánh thứ tuyệt nhất là 3/5 m và bằng một nửa đường chéo cánh thứ hai. Tính diện tích s hình thoi đó. 


Độ dài đường chéo thứ 2:

(frac35divfrac12=frac65 (m))

Diện tích hình thoi:(bằng nửa tích độ nhiều năm 2 đáy)

((frac35 imesfrac65)div2=frac95 (m2^))

Đs.....


một hình thoi bao gồm đường chéo thứ tuyệt nhất là 3/5 m và bởi 2/3 đường chéo thứ nhì . Tính diện tích hình thoi


một hình tam giác bao gồm đáy là 1,5m chiều cao=8m cùng hình thoi bao gồm s lớn hơn s tam giác là 10(m^2) và có đọ nhiều năm 1 đường chéo cánh là 14m. Tính đọ lâu năm đường chéo của hình thoi 


diện h hình tam giac la:

1,5 x 8 : 2 = 6 m2

diện h hình thoi la:

6 + 10 = 16m2

độ dai con đường cheo thứ 2 là:

16 x 2 : 14 = 2,8...m

đáp số:...

Xem thêm: Bản Chất Dòng Điện Trong Chất Điện Phân Là, Bản Chất Của Dòng Điện Trong Chất Điện Phân Là Gì


Diện tích hai tấm kính hình thoi với hình bình hành là 70cm2. Đường chéo cánh lớn của hình thoi là 14cm, tấm kính hình bình hành có cạnh đáy bằng đường chéo nhỏ bé của hình thoi. Tính chiều cao hình bình hành.


Một hình thoi tất cả đường chéo thứ nhất dài 15m và bằng 3/2 đường chéo thứ hai . Tính diện tích s của hình thoi đó