*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Đơn vị tính công của dòng điện là

Đồ thị biểu đạt định hiện tượng Ôm là:

*


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong những số đó (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ cái điện trong mạch có chiều với độ bự là:

*


*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mỗi pin bao gồm suất điện rượu cồn (E = 1,5V), điện trở trong (r = 1Omega ). Điện trở mạch xung quanh (R = 3,5Omega ). Cường độ chiếc điện sinh sống mạch xung quanh là:
Xem thêm: Cách Phân Biệt Sư Tử Đực Và Cái Lại Không Có? Và Sử Sư Tử Đực Đánh 'Bạn Tình' Để Cướp Miếng Ăn

Cho mạch điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$

Điện tích trên $2$ phiên bản tụ năng lượng điện khi $K$ đóng góp là?


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

$E m = m 12V$ , $r m = m 2Omega $ , $R_1 = m 1Omega $, $R_2 = m 2Omega $ , $R_3 = m 3Omega $ , $C_1 = m 1mu F$,$C_2 = m 2mu F$.