Phương pháp giải kèm lấy ví dụ như minh họa và thắc mắc tự luyện phần định cách thức Ôm mang đến đoạn mạch nối tiếp và song song


*
ctvromanhords.com80 3 năm kia 52684 lượt coi | vật Lí 11

Phương pháp giải kèm lấy một ví dụ minh họa và thắc mắc tự luyện phần định luật Ôm cho đoạn mạch thông liền và tuy vậy song


ĐỊNH LUẬT ÔM mang đến ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP VÀ tuy nhiên SONG

A)Phương Pháp Giải:

-Định cách thức ôm đến toàn mạch: $I=fracUR$

-Mạch điện mắc nối tiếp các điện trở:

+Cường độ mẫu điện có mức giá trị như nhau tại hầu hết điểm:

$I=I_1=I_2=...=I_n$

+Hiệu điện nạm giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thay giữa nhị đầu mỗi điện phát triển thành phần:

$U=U_1+U_2+...+U_n$

+Điện trở tương tự (R$_td$) của một đoạn mạch là điện trở hoàn toàn có thể thay thế cho những điện trở vào mạch, sao để cho giá trị của hiệu điện cầm cố và cường độ dòng điện trong mạch không cố gắng đổi.

Bạn đang xem: Định luật ôm cho đoạn mạch

+Điện trở tương tự của đoạn mạch thông liền bằng tổng những điện trở phù hợp thành:

$R_td=R_1+R_2+...+R_n$

+Hệ quả:

Trong đoạn mạch mắc thông liền (cùng I) hiệu điện vắt giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở tỷ lệ thuận với năng lượng điện trở đó: $fracU_1U_2=fracR_1R_2$

-Mạch điện mắc tuy vậy song những điện trở:

+Cường độ chiếc điện trong mạch chính bởi tổng cường độ mẫu điện trong những mạch rẽ: $I=I_1+I_2+...+I_n$

+Hiệu điện cụ hai đầu đoạn mạch tuy vậy song bởi hiệu điện thế hai đầu từng đoạn mạch rẽ: $U=U_1=U_2=...=U_n$

+Nghịch hòn đảo điện trở tương tự của đoạn mạch tuy vậy song bởi tổng những nghịch đảo điện trở những đoạn mạch rẽ:

$frac1R_td=frac1R_1+frac1R_2$

+Hệ quả:

Mạch điện có hai năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song thì: $R_td=fracR_1R_2R_1+R_2$

Cường độ loại điện chạy qua mỗi điện trở (cùng U) tỷ lệ nghịch với điện trở đó:

$fracI_1I_2=fracR_2R_1$

B)Ví Dụ Minh Họa:


Ví dụ 1: Hai năng lượng điện trở R$_1$, R$_2$ mắc vào hiệu điện rứa U = 12V. Lần thứ nhất R$_1$, R$_2$ mắc tuy vậy song, loại điện mạch chính là 10A. Lần sau R$_1$, R$_2$ mắc nối tiếp, loại điện trong mạch I$_n$ = 2,4A. Search R$_1$ với R$_2$.


Hướng dẫn:

Điện trở tương đương của đoạn mạch khi:

+$left< R_1//R_2 ight>$ :

$R_S=fracR_1R_2R_1+R_2=fracUI_S$

$Rightarrow fracR_1R_2R_1+R_2=frac1210=1,2$ (1)

+$left< R_1ntR_2 ight>$ :

$R_n=R_1+R_2=fracUI$

$Rightarrow R_1+R_2=frac122,4=5$ (2)

Từ (1) với (2) ta bao gồm hệ:

*

*


Ví dụ 2: cho mạch năng lượng điện như hình vẽ: $R_1=12Omega ,R_2=15Omega ,R_3=5Omega $; cường độ qua mạch chính I = 2A. Tìm cường độ loại điện qua điện trở R$_1$.

*

A.1,25A B.1,5A C.1A D.2,25A


Hướng dẫn:

Ta có: $R_23=R_2+R_3=15+5=20Omega $

$Rightarrow R_AB=fracR_1R_23R_1+R_23=frac12.2012+20=7,5Omega $

Có: $U_AB=I.R_AB=2.7,5=15$V

Cường độ loại điện qua năng lượng điện trở R$_1$:

$I_1=fracU_ABR_1=frac1512=1,25$A

Chọn đáp án A.


Ví dụ 3: cho mạch điện như hình vẽ. Vào đó: $R_1=R_2=4Omega ,R_3=6Omega ,R_4=3Omega ,R_5=10Omega $, U$_AB$ = 24V. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB.

*

A.10$Omega $ B.12$Omega $ C.6$Omega $ D.24$Omega $


Hướng dẫn:

*

+Phân tích đoạn mạch: R$_1$ nt <(R$_2$nt R$_3$)//R$_5$> nt R$_4$

$R_23=R_2+R_3=10Omega $

$ o R_235=fracR_23R_5R_23+R_5=5Omega $

$ o R=R_1+R_235+R_4=12Omega $

Chọn giải đáp B.


Ví dụ 4: mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ: $R_1=10Omega ,R_2=6Omega ,R_3=2Omega ,R_4=3Omega ,R_5=4Omega $. Cường độ dòng điện qua R$_3$ là 0,5A. Tính cường độ cái điện qua R$_2$?

*

A.3A B.2,5A C.3,5A D.2A


Hướng dẫn:

$R_35=R_3+R_5=2+4=6Omega $

$ o U_35=U_4=I_3.R_35=0,5.6=3$V.

$I_3=I_5=0,5$A, I$_4=fracU_4R_4=frac33$=1A

$ o I_1=I_3+I_4=0,5+1=1,5$A

$U_1=I_1.R_1=1,5.10=15$V

$U_AB=U_1+U_35=15+3=18V$

$ o I_2=fracU_ABR_2=frac186=3$A

Chọn giải đáp A.


Ví dụ 5: mang lại mạch điện như hình vẽ: $R_1=15Omega ,R_2=R_3=R_4=10Omega $, mẫu điện qua CB bao gồm cường độ là 3A. Kiếm tìm U$_AB$?

*

A.15V B.20V C.30V D.35V


Hướng dẫn:

$I_1=fracU_ABR_1=fracU_AB15$ (2)

Áp dụng qui tắc nút mạng, trên C ta có: $I_CB=I_1+I_3=3$(1)

Mà: $I_4=fracU_3R_4=frac10I_310=I_3$

Hiệu điện ráng hai đầu R$_3$: $I_2=I_3+I_4=2I_3=fracU_ABR_234$

Cường độ mẫu điện qua R$_4$: $R_234=R_2+fracR_3R_4R_3+R_4=10+5=15Omega $

Điện trở tương tự của $R_2,R_3,R_4$ :

$Rightarrow I_2=2I_3=fracU_AB15Rightarrow I_3=fracU_AB30$ (3)

Thay (2) với (3) vào (1):

$fracU_AB15+fracU_AB30=3Rightarrow U_AB=30$V

Chọn lời giải C.


Ví dụ 6: đến mạch điện như hình vẽ. Biết U$_MN$= 18V, cường độ mẫu điện qua R$_2$ là I$_2$= 2A. Search R$_1$ ví như $R_2=6Omega ,R_3=3Omega $.

*

A.2$Omega $ B.4$Omega $ C.3$Omega $ D.1$Omega $


Hướng dẫn:

Hiệu điện vắt giữa nhị đầu R$_2$: $U_2=I_2.R_2$=2.6 = 12V

Cường độ mẫu điện qua R$_3$: $I_3=fracU_2R_3=frac123$= 4A

Cường độ cái điện qua R$_1$: $I_1=I_2+I_3$= 2 + 4 =6A

Hiệu điện gắng giữa nhì đầu R$_1$: $U_1=U_MN-U_2$ = 18 – 12 = 6V

Điện trở của R$_1$: $R_1=fracU_1I_1=frac66=1Omega $

Chọn lời giải D.


Ví dụ 7: cho mạch điện như hình vẽ: $R_1=R_3=3Omega ,R_2=2Omega ,R_4=1Omega ,R_5=4Omega $, cường độ qua mạch thiết yếu I = 3A. Tìm U$_AB$= ?

*

A.20V B.24V C.18V D.12V


Hướng dẫn:

$R_13=R_1+R_3=3+3=6Omega $

$R_24=R_2+R_4=2+1=3Omega $

$R_CB=fracR_13.R_24R_13+R_24=frac6.36+3=2Omega $

$R_AB=R_5+R_CB=4+2=6Omega $

$Rightarrow U_AB=I.R_AB=3.6$= 18V

Chọn lời giải C.


Ví dụ 8: cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Trong những số đó $R_1=8Omega ,R_3=10Omega ,R_2=R_4=R_5=20Omega ,I_3=2A$. Tính U$_AB$=?

*

A.150V B.100V C.130V D.160V


Hướng dẫn:

Ta có: R$_4$ nt (R$_2$ // (R$_3$ nt R$_5$)) // R$_1$.

$R_35=R_3+R_5=30Omega $

$R_235=fracR_2R_35R_2+R_35=12Omega $

$R_4235=R_4+R_235=32Omega$

R = $fracR_1R_4235R_1+R_4235=6,4Omega $

$I_3=I_5=I_35=2A$

$U_35=U_2=U_235=I_35R_35$= 60V

$I_2=fracU_2R_2=3A$ ; $I_235=I_4=I_4235=fracU_235R_235=5A$

$Rightarrow U_4235=U_1=U_AB=I_4235.R_4235=160V$

Chọn câu trả lời D.


Ví dụ 9: mang lại đoạn mạch như hình vẽ. Trong những số ấy $R_1=22,5Omega ,R_2=12Omega ,R_3=5Omega ,R_4=15Omega $, U$_AB$= 12V. Tính cường độ loại điện qua R$_4$ ?

*

A.0,15A B.0,2A C.0,1A D.0,08A


Hướng dẫn:

Mạch điện được vẽ lại như sau:

*

$R_34=R_3+R_4=5+15=20Omega $

$R_234=fracR_2R_34R_2+R_34=frac12.2012+20=7,5Omega $

$ o R_AB=R_1+R_234=22,5+7,5=30Omega $

$I_1=fracU_ABR_AB=frac1230=0,4A$

$ o U_2=U_234=I_1R_234=0,4.7,5=3V$

$ o I_3=I_4=fracU_2R_34=frac320=0,15A$

Chọn giải đáp A.


Ví dụ 10: Hai năng lượng điện trở $R_1=6Omega ,R_2=4Omega $ chịu đựng cường độ mẫu điện buổi tối đa là 1A và 1,2A. Hỏi bộ điện trở chịu được cường độ về tối đa là từng nào nếu chúng mắc nối tiếp?

A.2A B.1A C.0,5A D.3A


Hướng dẫn:

Hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp:

*

Khi R$_1$ mắc nối liền với R$_2$:

*

Vậy bộ hai năng lượng điện trở mắc thông liền chịu được cường độ chiếc điện về tối đa là I$_max $=1A

Chọn lời giải B.

C)Câu Hỏi từ bỏ Luyện:

Câu 1: đến mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong số đó $U_AB=75V,R_2=2R_1=6Omega ,R_3=9Omega $. Khi cường độ qua CD là 2A thì R$_4$ có mức giá trị xê dịch bằng:

*

A.150$Omega $ B.160$Omega $ C.120$Omega $ D.5$Omega $

Câu 2: Một đèn điện Đ mắc nối tiếp với điện trở R$_2=4Omega $ và mắc thân hai đầu đoạn mạch AB có hiệu điện thay 12V. Biết dòng điện qua mạch tất cả cường độ 1,2A. Tính năng lượng điện trở của trơn đèn?

A.3$Omega $ B.5$Omega $ C.4$Omega $ D.6$Omega $

Câu 3: cho một đoạn mạch có hai điện trở R$_1$ cùng R$_2$ mắc tuy vậy song với mắc vào một hiệu điện cụ không đổi. Nếu bớt trị số của năng lượng điện trở R$_2$ thì

A.độ sụt nuốm trên R$_2$ giảm.

B.dòng năng lượng điện qua R$_1$ không cầm cố đổi.

C.dòng năng lượng điện qua R$_1$ tăng lên.

D.công suất tiêu thụ trên R$_2$ giảm.

Câu 4: mang đến mạch điện như hình vẽ:

*

Trong đó: $R_1=R_3=R_5=3Omega ,R_2=8Omega ,R_4=6Omega ,U_5=6V$. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

A.4$Omega $ B.3$Omega $ C.5$Omega $ D.6$Omega $

Câu 5: mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

Nếu để vào CD hiệu điện gắng 60V thì bạn ta hoàn toàn có thể lấy ra ở hai đầu AB hiệu điện ráng U$_AB$=15V. Coi điện trở của ampe kế không đáng kể. Tính quý giá của R$_1$?

A.30$Omega $ B.40$Omega $ C.20$Omega $ D.10$Omega $

Câu 6: Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch năng lượng điện hình bên dưới biết rằng những điện trở đều bằng nhau và bởi R = 12$Omega $.

Xem thêm: Ước Của 1 Số Là Gì - Khái Niệm Bội Số Và Những Ví Dụ Hay Về Bội Số

*

A.4$Omega $ B.8$Omega $ C.24$Omega $ D.18$Omega $

Câu 7: Tính điện trở tương tự của mạch năng lượng điện sau, biết $R_1=1Omega ,R_2=R_3=2Omega ,R_4=0,8Omega $.

*

A.2$Omega $ B.3$Omega $ C.4$Omega $ D.5$Omega $

Câu 8: đến mạch năng lượng điện như hình vẽ:

Biết $R_1=R_2=R_3=6Omega ,R_4=2Omega $. Tính điện trở tương đương của mạch lúc nối M và B bằng một ampe kế có điện trở rất nhỏ?

*

A.4/3$Omega $ B.2/3$Omega $ C.10/3$Omega $ D.20/3$Omega $

bài viết gợi ý:
1. Tụ điện phẳng 2. Tính năng lượng điện trở tương tự mạch nối tiếp, mạch tuy vậy song với mạch cầu 3. Quy trình của electron trong năng lượng điện trường 4. Ôn tập về điện năng và công suất điện 5. Việc có sự dịch chuyển vật , thấu kính 6. Chạm màn hình điện từ bỏ 7. Ôn tập về thấu kính