Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường đái học cắn Muộn 2, tỉnh nghệ an Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 bao gồm đáp án


Bạn đang xem: Đề toán lớp 5 cuối kì 2

Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2014 trường đái học cắm Muộn 2, tỉnh nghệ an Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 gồm đáp án 1,165 2
ĐỀ BÀI: Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1: Số thập phân thích hợp điền vào nơi trống 2m 2 65cm 2 = ………….m 2 là. A. 20,65 m 2 B. 2,065m 2 C. 2,0065m 2 D. 2865m 2 Câu 2: cho biết thêm 9,7 x 2 〈 9,712 vậy x là: A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 Câu 3: Một hình lập phương tất cả cạnh 5cm thể tích của hình lập phương đó là. A. 125cm 3 B. 105cm 3 C. 115cm 3 D. 135cm 3 Câu 4: Số dư trong phép phân tách 7,3 : 6 (thương lấy đến hai chữ số) là. A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04 Câu 5: search số mà 20% của nó bởi 112 A. 560 B. 460 C. 580 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17,5 C. 18 D. 18,5 Câu 7: 3 4 3h = . . . . Phút? A. 235 phút B. 195 phút C. 215 phút D. 225 phút Câu 8: 18,5 ha = . . . . . .m 2 A. 18500 m 2 B. 185000 m 2 C. 1850 m 2 D. 185m 2 Phần II. Tự luận.(6 điểm) Câu 1:Tìm X: a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất. A) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 Câu 3: Một người quốc bộ từ A lúc 6 giờ đồng hồ với tốc độ 5km/giờ. Đến 8 giờ đồng hồ 30 phút, một fan đi xe đạp điện cũng bắt đầu từ A xua theo với gia tốc gấp 3 lần fan đi bộ. Hỏi: a) hai người gặp nhau dịp mấy giờ? b) Quãng đường từ điểm phát xuất đến chỗ gặp gỡ nhau nhiều năm mấy ki lô mét? GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. Phần I: Trắc nghiệm. (4 điểm) Khoanh vào đúng từng câu ghi 0,5 điểm. Câu 1: Khoanh vào C Câu 5: Khoanh vào A Câu 2: Khoanh vào A Câu 6: Khoanh vào B Câu 3: Khoanh vào A Câu 7: Khoanh vào D Câu 4: Khoanh vào D Câu 8: Khoanh vào B Phần II: tự luận. ( 6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính đúng mỗi câu ghi 1 điều a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 X = 12 7 3 1 + X + 3,1 = 14,5 + 1,2 X = 12 11 X + 3,1 = 15,7 X = 15,7 – 3,1 X = 12,6 Câu 2: ( 1 điểm) Tính đúng từng câu ghi 0,5 điểm. A. 1,47 × 3,6 + 1,47 × 6,4 = 1,47 × ( 3,6 + 6,4) = 1,47 × 10 = 14,7 b.25,8 × 1,02 - 25,8 × 1,01 = 25,8 × (1,02 - 1,01) = 25,8 × 0,01 = 0,258 Câu 3: (2 điểm ) Nêu đúng giải thuật và làm cho đúng từng phép tính ghi 0,25 điểm. Ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm. Giải. Thời gian người quốc bộ đi trước xe đạp là: 8 giờ 1/2 tiếng – 6 giờ = 2 tiếng đồng hồ 30 phút = 2,5 giờ vận tốc của fan đi xe đạp là: 5 x 3 = 15 ( km/giờ) Quãng con đường người quốc bộ đi vào 2,5 tiếng là: 5 x 2,5 = 12,5 ( km) thời gian để nhị người gặp gỡ nhau là: 12,5 : (15-10) = 1,25 ( giờ) nhì người gặp gỡ nhau lúc: 6 giờ + 2,5 giờ + 1,25 giờ = 9,75 ( giờ) = 9h 45 phút. Quãng con đường từ điểm xuất xứ đến chỗ gặp nhau là: 15 x 1,25 = 18,75 ( km) Đáp số: a) 9 giờ 45 phút. B) 18,75 km. Câu 4: (1 điểm) Xe sản phẩm đi với tốc độ là. 15 : 2 1 = 30 (km/giờ) Đáp số: 30km/giờ . A. 56 0 B. 460 C. 58 0 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17 ,5 C. 18 D. 18 ,5 Câu 7: 3 4 3 giờ = . . . . Phút? A. 2 35 phút B. 1 95 phút C. 2 15 phút D.

Xem thêm: Spade Là Gì ? (Từ Điển Anh Spade Là Gì Diễn Giải Spade Z Là Gì

2 25. Vào 2 ,5 giờ là: 5 x 2 ,5 = 12 ,5 ( km) thời gian để nhị người gặp nhau là: 12 ,5 : ( 15- 10) = 1, 25 ( giờ) nhị người gặp nhau lúc: 6 giờ + 2 ,5 giờ đồng hồ + 1, 25 giờ đồng hồ