Đề tuyển sinh lớp 10 Trường phổ quát Năng Khiếu, môn Toán ko Chuyên, năm học tập 2017-2018

Thầy Cao Hoàng Lợi, Thầy Phạm Lê Quốc Thắng lí giải giải:

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*