Đề thi học kì 1 Hóa 11 năm 2021 - 2022 bao gồm 4 đề kiểm tra chất lượng cuối kì 1 có đáp án cụ thể kèm theo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 11 môn hóa

Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn hóa học được soạn với cấu tạo đề siêu đa dạng, gồm cả từ bỏ luận 100% và đề trắc nghiệm 100%, bám quá sát nội dung chương trình học vào sách giáo khoa. Trải qua bộ đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn Hóa quý thầy cô và các em học viên có thêm nhiều tư liệu ôn tập củng cố kiến thức luyện giải đề sẵn sàng sẵn sàng cho kì thi chuẩn bị tới. Vậy sau đó là nội dung cụ thể đề thi HK1 Hóa 11, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát tại đây.

Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2021 - 2022

Ma trận đề thi học tập kì 1 Hóa 11

TRƯỜNG thpt ……………….

MA TRẬN ĐỀ THI ĐỀ THI CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

Phân môn: Hoá học 11

(Số câu: 40 câu; Đề thi gồm 04 trang)

Thời gian làm cho bài: 50 phút(không kể thời gian giao đề)


Chủ đề Mức độ dìm thứcTổng Số câu
Kiến thức HÓA 11 Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
1.Sự điện liSố câu33219
Điểm0,750,750,50,252,25
2. Nito- PhotphoSố câu344213
Điểm0,751,01,00,53,25
3.Cacbon - SilicSố câu333211
Điểm0,750,750,750,52,75
4.Đại cương cứng hóa hữu cơSố câu32207
Điểm0,750,50,501,75
Tổng số câuSố câu121211540
Tổng điểmĐiểm3,03,02,751,2510,0

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa

Câu 1(Nhận biết): chất nào sau đấy là chất không năng lượng điện li

A. NaClB. CH3COOHC. HCl D. C2H5OH

Câu 2(Nhận biết): hóa học nào sau đây là chất điện li mạnh

A. NaClB. CH3COOH C. HClOD. C2H5OH

Câu 3(Nhận biết): dung dịch X tất cả nồng độ ion H+ là 10-5, pH của hỗn hợp X là

A.5. B. 9. C. 12.D. 8.

Câu 4(Thông hiểu): Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?


A.. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.B. Một hợp chất trong yếu tắc phân tử có nhóm OH là bazơ.C. Một đúng theo chất có công dụng phân li ra cation H+trong nước là axit.D. Một bazơ không độc nhất thiết phải gồm nhóm OH trong yếu tố phân tử.

Câu 5(Thông hiểu): Đối với dung dịch axit bạo phổi HNO3 0,10M, nếu làm lơ sự điện li của nước thì reviews nào về nồng độ mol ion sau đó là đúng?

A. = 0,10M.B. > .C. 3->D. 3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2. Hãy cho biết có từng nào phản ứng có phương trình ion thu gọn là:

A.5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 7(Vận dụng): trung hòa 50 ml dung dịc NaOH 1M cần vừa đủ V ml hỗn hợp H2SO4 1M. Giá trị của V là

A.200. B. 100. C. 25.D. 50.

Câu 8(Vận dụng): th-nc 300 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl và HNO3 có pH = 2 nên V ml hỗn hợp NaOH 0,02M. Quý giá của V là

A.300.B.150. C. 200. D. 250

Câu 9(Vận dụng cao): dung dịch X gồm: x mol H+; y mol Al3+, z mol SO42- và 0,1 m0l Cl-. Khi đến từ từ mang lại dư dd NaOH vào dd X. Khi cho 300 ml dd Ba(OH)2 0,9 M tính năng với dd X nhận được kết tủa Y và dd Z. Trọng lượng kết tủa Y là


A.51,28 B. 62,91 C. 46,60D. 49,72

Câu 10(Nhận biết): Hóa trị và số oxi hóa của nito vào axit HNO3 là

A.IV và + 5. B. IV và + 4. C. V với + 5. D. IV cùng + 3.

Câu 11(Nhận biết: Sản phẩm của phản nghịch ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là:

A.Ag2O, NO2, O2. B. Ag, NO, O2. C. Ag2O, NO, O2. D. Ag, NO2, O2.

Câu 12(Nhận biết): các kim các loại không bội nghịch ứng cùng với HNO3 sệt nguội là

A.Al, Fe, Cu. B. Al, Fe, Cr. C. Al, Fe, Na. D. Al, Fe, Sn.

Câu 13(Thông hiểu): Trong làm phản ứng , tổng thông số (là số nguyên về tối giản của) những chất là

A.19.B.11.C. 14.D. 20.

Câu 14(Thông hiểu): cho những phát biểu sau:

(1) vào phân tử HNO3 nguyên tử N có hoá trị V, số oxi hoá +5;

(2) Để làm cho khô khí NH3 bao gồm lẫn hơi nước ta dẫn khí qua bình đựng vôi sinh sống (CaO) ;

(3) HNO3 thuần khiết là chất lỏng, không màu, bốc khói dạn dĩ trong bầu không khí ẩm;

(4) hỗn hợp HNO3 để lâu thường ngả sang màu nâu là vì dung dịch HNO3 có hoà chảy một lượng bé dại khí NO2.

Số phát biểu đúng:

A.1. B.3.C. 4. D. 2.

Câu 15(Thông hiểu): cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt làm phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số bội phản ứng thuộc các loại phản ứng oxi hoá - khử là

A. 8. B. 5.C. 7. D. 6.

Câu 16(Thông hiểu): cho dung dịch muối bột X đến dư vào hỗn hợp muối Y, chiếm được kết tủa Z. đến Z vào hỗn hợp HNO3 (loãng, dư), thu được hóa học rắn T với khí không màu hóa nâu trong không khí. X và Y lần lượt là

A.AgNO3và FeCl2.B. AgNO3 với FeCl3.C. Na2CO3 với BaCl2. D. AgNO3và Fe(NO3)2.

Câu 17(Vận dụng): cho 7,68 gam Cu công dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, thu V lít khí NO (đktc).Giá trị của V là


A.3,36. B. 2,688 C. 1,792. D. 2,24

Câu 18(Vận dụng): đến 17,04 gam P2O5 vào 82,96 gam nước, thu được dung dịch X. độ đậm đặc phân trăm của hỗn hợp X là

A.11,76%B. 19,6%. C. 23,52%D. 17,04%.

Câu 19(Vận dụng): mang đến 0,448 lít khí NH3 (đktc) trải qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X (giả sử bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn). Phần trăm khối lượng Cu vào X là

A.12,37.B. 14,12. C. 85,88. D. 87,63.

Câu 20(Vận dụng): hỗn hợp X tất cả Fe và Cu. Cho m gam X vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư, chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc). Nếu mang đến m gam X vào hỗn hợp HNO3 đặc, nguội (dư), thu được 1,12 lít khí (đktc). Cực hiếm m là

A.7,2. B. 8,8. C. 11.D. 14,4.

Câu 21(Vận dụng cao): mang lại m gam các thành phần hỗn hợp Fe và Cu (Fe chiếm phần 36% về khối lượng) tính năng với dung dịch cất 0,7 mol HNO3 tới lúc phản ứng hoàn toàn, chiếm được 0,68m gam chất rắn X, hỗn hợp Y và 6,72 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có NO2 và NO. Xác suất thể tích của NO trong tất cả hổn hợp Z gần với cái giá trị như thế nào nhất?

A.34%. B. 25%.C. 17%. D. 50%.

Câu 22(Vận dụng cao): đến m gam Fe vào trong bình đựng dung dịch H2SO4 với HNO3, thu được dung dịch X với 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp H2SO4 dư vào bình, chiếm được 0,448 lít NO cùng dung dịch Y. Trong cả hai trường hợp đều sở hữu NO là thành phầm khử độc nhất vô nhị ở khiếu nại tiêu chuẩn. Dung dịch Y tổ hợp vừa không còn 2,08 gam Cu không tạo thành phầm khử N+5. Các phản ứng phần đa hoàn toàn. Quý giá m là

A.4,2. B.2,4.C. 3,92.D. 4,06.

Cacbon –Silic

Câu 23(Nhận biết): những nguyên tử thuộc đội IVA có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng là

A.ns2np2. B. ns2np3.C. ns2np4.D. ns2np5.

Câu 24(Nhận biết): các loại than nào dưới đây không gồm trong tự nhiên?

A.Than chì. B.Than antraxit. C. Than nâu. D. Than cốc.

Câu 25(Nhận biết): Số oxi hóa cao nhất của silic miêu tả ở hợp chất nào trong số chất sau đây?

A.SiO.B.SiO2.C. SiH4. D. Mg2Si.

Câu 26(Thông hiểu): cho dãy các chất: SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong dãy công dụng được với hỗn hợp NaOH (đặc, nóng) là

A.6.B. 3. C. 5. D. 4.

...................

Xem thêm: Cách Nạp Tiền Điện Thoại Qua The Atm Như Thế Nào? Cách Nạp Thẻ Điện Thoại Qua Thẻ Atm


Đáp án đề thi học tập kì 1 Hóa 11

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21C31B
2A12B22D32A
3A13D23A33D
4C14B24D34B
5A15C25B35A
6C16A26A36C
7C17C27C37C
8B18C28D38C
9A19A29A39D
10A20A30B40C

..................