Câu 1: Một học viên đã điều chế với thu khí NH3 theo sơ đồ dùng sau đây, nhưng kết quả thí nghiệm không thành công. Lí do chủ yếu là:

*
 

A. NH3 ko được pha trộn từ NH4Cl với Ca(OH)2.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 hóa 11 trắc nghiệm

B. NH3 không được thu bằng phương thức đẩy nước nhưng mà là đẩy không khí.

C. Thí nghiệm trên xẩy ra ở điều kiện thường nên không đề xuất nhiệt độ.

D. Ống nghiệm phải để hướng xuống chứ không hẳn hướng lên.

Câu 2: Độ bổ dưỡng của phân lân được reviews bằng các chất % của :

A. N B. K2O

C. P D. P2O5

Câu 3: Sục V lít CO2(đkc) vào 100ml hỗn hợp Ca(OH)2 2M chiếm được 10 gam kết tủa.V có giá trị là:

A. 2,24 lít hoặc 6,72 lít.

B. 2,24 lít.

C. 6,72 lít.

D. 2,24 lít hoặc 4,48 lít.

Câu 4: Hiđroxit nào tiếp sau đây không nên là hiđroxit lưỡng tính:

A. Cr(OH)3. B. Al(OH)3 .

 C. Zn(OH)2. D. Ba(OH)2.

Câu 5: Cho 20 gam Fe công dụng với HNO3 loãng thu được sản phẩm khử tuyệt nhất NO. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được sinh hoạt đktc là :

A. 2,24 lít. B. 11,2 lít.

 C. 4,48 lít. D. 6,72 lít.

Câu 6: mang đến dãy những chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Gồm bao nhiêu chất trong hàng vừa tính năng được với hỗn hợp HCl, vừa chức năng được với hỗn hợp NaOH?

A. 5. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 7: đến N (Z = 7). Cấu hình electron của Nitơ là?

A. 1s22s22p4.

B. 1s22s22p6. 

C. 1s22s22p3 .

D. 1s22s22p5.

Câu 8: Photpho white được bảo quản bằng cách ngâm trong:

A. benzen. B. ete. 

C. dầu hoả. D. nước.

Câu 9: “Nước đá khô” không nóng chảy nhưng thăng hoa bắt buộc được dùng làm tạo môi trường lạnh với khô rất tiện đến việc bảo vệ thực phẩm. Nước đá khô là:

A. H2O rắn. B. CO2 rắn.

C. SO2 rắn. D. CO rắn.

Câu 10: Dẫn luồng khí teo qua tất cả hổn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 đun nóng, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được chất rắn là:

A. Al2O3, Cu, MgO, fe .

 B. Al; Fe, Cu, Mg.

C. Al2O3, Cu, Mg, Fe.

D. Al2O3, Cu, MgO, Fe2O3.

Câu 11: Khi cho quỳ tím vào dung dịch HCl 0,10M thì quỳ tím đảo sang màu:

A. vàng. B. xanh.

C. trắng. D. đỏ.

Câu 12: Phân đạm giúp cho cây phát triển nhanh, cho những hạt, củ, quả. Bây chừ người ta hầu hết sử dụng đạm urê nhằm bón mang lại cây trồng. Cách làm phân tử của đạm urê là:

A. NaNO3. B. (NH2)2CO.

C. NH4NO3. D. NH4Cl.

Câu 13: Một dung dịch gồm nồng độ = 2,5.10-10 mol/l. Môi trường xung quanh của dung nhờn này là:

A. Kiềm.

B. Axit.

 C. Trung tính

D. Lưỡng tính.

Câu 14: Những sắt kẽm kim loại nào dưới đây không chức năng được với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội

A. Fe, Al B. Zn, Pb

C. Mn, Ni D. Cu, Ag

Câu 15: chất nào tiếp sau đây không dẫn năng lượng điện được?

A. Nước ngơi nghỉ hồ, nước mặn.

 B. Nước biển.

C. KCl rắn, khan.

 D. Dung dịch KCl trong nước.

Câu 16: hỗn hợp X gồm chứa a mol Na+, b mol Mg2+, c mol Cl- và d mol SO42-. Biểu thức nào tiếp sau đây đúng:

A. a + b = c + d.

 B.  a + 2b = c + 2d.

C. a + 2b = c + d.

 D. a + 2b = - c - 2d.

Câu 17: mang lại từ từ dung dịch (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. Hiện nay tượng xảy ra là?

A. có kết tủa trắng.

 B. không tất cả hiện tượng.

 C. có mùi hương khai bay lên và gồm kết tủa trắng.

 D. có khí mùi khai cất cánh lên.

Câu 18: Cho đôi mươi gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Hỏi muối như thế nào được sản xuất thành? trọng lượng là bao nhiêu ?

A. Na3PO4: 50 gam.

B. Na2HPO4: 14,2 gam với Na3PO4: 49,2 gam.

C. Na3PO4: 50 gam cùng Na2HPO4: 22,5 gam.

 D. NaH2PO4: 36 gam với Na2HPO4: 14,2 gam.

Xem thêm: Cách Chứng Minh Tiếp Tuyến Của Đường Tròn, 3 Hay Sử Dụng

 II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Viết phương trình hóa học theo sơ đồ dùng sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):

 

Câu 2: (2,0 điểm) Khi mang đến 3,32 gam hỗn hợp Fe với Cu công dụng hoàn toàn cùng với 400 ml dung dịch HNO3 0,5M thu được 1,008 lít khí NO độc nhất (đktc).

a) Tính phần trăm trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong láo lếu hợp ban sơ ?

b) Tính mật độ mol của axit HNO3  trong hỗn hợp sau làm phản ứng ? Biết thể tích hỗn hợp không đổi.

Lời giải bỏ ra tiết

1

2

3

4

5

B

D

A

D

C

6

7

8

9

10

A

C

D

B

A

11

12

13

14

15

D

B

B

A

C

16

17

18

 

B

C

D

Câu 1:

NH3 tan tốt nhất trong nước, đề xuất không được thu bằng phương pháp đẩy nước

Đáp án B

Câu 2:

Độ bồi bổ của phân lạm được reviews bằng các chất % của P2O5

Đáp án D

Câu 3:

n Ca(OH)2 = 0,1 .2 = 0,2 mol

n CaCO3 = 10 : 100 = 0,1 mol

* TH1

Phương trình làm phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

(1) n CaCO3 = n CO2 = 0,1 mol

V CO2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 lit

* TH2

Phương trình phản nghịch ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (3)

(2) n CO2 = n Ca(OH)2 = n CaCO3 = 0,1 mol

(3) n Ca(OH)2 = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol

(3) n CO2 = 2 . N Ca(OH)2 = 0,2 mol

=> V CO2 = (0,1 + 0,2) , 22,4 = 6,72 lít

Đáp án A

Câu 4:

Đáp án D

Câu 5:

m sắt phản ứng = đôi mươi – 3,2 = 16,8 gam

n fe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

Sau phản bội ứng fe còn dư đề nghị muối thu được là muối sắt (II)

Áp dụng định luật pháp bảo toàn electron:

2 . N fe = 3 . N NO

=> 2 .0,3 = 3 . N NO

=> n NO = 0,2 mol

V NO = 0,2 . 22,4 = 4,48 lít

Đáp án C

Câu 6:

Các chất chức năng được với dung dịch NaOH cùng HCl là:

Al, NaHCO3,(NH4)2CO3, Al2O3, Zn

Đáp án A

Câu 7:

Đáp án C

Câu 8:

Photpho white được bảo quản bằng cách ngâm vào nước

Đáp án D

Câu 9:

Đáp án B

Câu 10:

CO khử được đông đảo oxit sắt kẽm kim loại đứng sau Al

Đáp án A

Câu 11:

Đáp án D

Câu 12:

Đáp án B

Câu 13:

-7

=> môi trường axit

Đáp án B

Câu 14:

Đáp án A

Câu 15:

Đáp án C

Câu 16:

Áp dụng định chế độ bảo toàn điện tích ta có:

a + 2b = c + 2d

Đáp án B

Câu 17:

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O


=> bám mùi khai bay lên (NH3) và gồm kết tủa trắng BaSO4

Đáp án C

Câu 18:

n NaOH = trăng tròn : 40 = 0,5 mol

n H3PO4 = 39,2 : 98 = 0,4 mol

Ta tất cả : n OH : n H3PO4 = 0,5 : 0,4 = 1,25

=> Sau bội phản ứng hóa học thu được là: Na2HPO4 và NaH2PO4

Ta có phương trình:

2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O (1)

NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O (2)

Gọi số mol Na2HPO4; NaH2PO4 thứu tự là x, y

=> Ta gồm hệ phương trình:

x + y = 0,4

2x + y = 0,5

=> x = 0,1 mol; y = 0,3 mol

m Na2HPO4 = 0,1 . 142 = 14,2 gam

m NaH2PO4 = 0,3 . 120 = 36 gam

Đáp án D

II. TỰ LUẬN

Câu 1

(1) N2 + O2 (uildrel exttia lửa điện overlongrightarrow )2NO

(2) 2NO + O2 → 2NO2

(3) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(4) 6HNO3 + Fe2O3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 2

nHNO3 bđ = 0,4.0,5 = 0,2 mol

nNO = 1,008/22,4 = 0,045 mol

Đặt nFe = x mol cùng nCu = y mol

a) khối lượng của hỗn hợp là 3,32 gam nên ta có: 56x + 64y = 3,32 (1)


Ta có quá trình cho – dấn e:

Fe0 – 3e → Fe+3

x → 3x (mol)

Cu0 – 2e → Cu+2

y → 2y (mol)

N+5 + 3e → N+2

0,135←0,045 (mol)

Theo định pháp luật bảo toàn e ta có: 3x + 2y = 0,135 (2)

Từ (1) với (2) ta gồm hệ phương trình:

(eginarraylleft{ eginarrayl56x + 64y = 3,32\3x + 2y = 0,135endarray ight. o left{ eginarraylx = 0,025\y = 0,03endarray ight.\ o left{ eginarraylm_Fe = 0,025.56 = 1,4(g)\m_Cu = 3,32 - 1,4 = 1,92(g)endarray ight. \ o left{ eginarrayl\% m_Fe = frac1,43,32.100\% = 42,17\% \\% m_Cu = 100\% - 42,17\% = 57,83\% endarray ight.endarray)