Bộ đề thi học tập kì 2 môn chất hóa học lớp 11 năm học 2021 - 2022 bao tất cả 6 đề kiểm tra bao gồm đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. Thông qua đó giúp chúng ta có thêm nhiều gợi nhắc tham khảo, củng cố kiến thức làm quen với cấu trúc đề thi học tập kì 2 sắp đến tới.

Bạn đang xem: Bộ 6 đề thi hoá 11 học kì 2 năm 2021


Bộ đề thi học kì 2 hóa học 11 năm 2021 - 2022

Đề thi Hoá 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hoá 11 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hoá 11 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 chất hóa học 11

Nội dung kiến thứcMức độ thừa nhận thứcCộng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng
TNTLTNTLTNTL

Chương 5: Hiđrocacbon no

- công thức chung, đồng phân mạch cacbon, quánh điểm kết cấu phân tử cùng danh pháp.

- đặc thù hoá học (phản ứng thế, bội nghịch ứng cháy, phản bội ứng tách bóc hiđro,

- khẳng định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và call tên.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

1

3,0 (30%)

Chương 6: Hidrocacbon không no

- đặc thù hoá học : phản nghịch ứng cùng brom vào dung dịch, cộng hiđro, cùng HX theo luật lệ Mac-côp-nhi-côp; bội nghịch ứng trùng hợp ; bội phản ứng oxi hoá.

- xác minh công thức phân tử, viết bí quyết cấu tạo, gọi tên anken.

- Tính thành phần phần trăm về thể tích trong tất cả hổn hợp khí gồm một anken nắm thể.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

2,0 (20%)

Chương 7: Hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, khối hệ thống hóa về hidrocacbon

- cấu trúc phân tử, hàng đồng đẳng của benzen

- Viết được các phương trình hoá học tập biểu diễn đặc thù hoá học của benzen, áp dụng quy tắc thế để tham dự đoán sản phẩm phản ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 8 : Dẫn xuất halogen. Ancol. Phenol

- đặc thù hoá học: bội phản ứng oxi hoá ancol bậc I thành anđehit,

- Tính cân nặng phenol thâm nhập và tạo thành trong bội nghịch ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 9: Anđehit. Xeton. Axit cacboxylic

- Đặc điểm cấu tạo phân tử của anđehit.

- tính chất hoá học tập của axit cacboxylic

- Tính cân nặng hoặc nồng độ dung dịch axit trong phản bội ứng.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

3,0 (30%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

3

1,5

(15%)

5

2,5

(25%)

2

1,0

(10%)

3

5,0

(50%)

13

10,0

(100%)


Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa

Phần I: Trắc nghiệm khả quan (5 điểm)

Câu 1. Tính hóa học hoá học đặc thù của ankan là

A. Làm phản ứng thế.

B. Phản bội ứng tách

C. Bội nghịch ứng phân huỷ.

D. Phản ứng cộng.

Câu 2. Đốt cháy một hiđrôcacbon A thu được 17,6 gam CO2 cùng 9,0 gam H2O. Xác minh dãy đồng đẳng của A?

A. Ankin.

B. Ankađien.

C. Anken.

D. Ankan.

Câu 3. Khi mang lại anken CH2= CH-CH3 tính năng với HCl thu được sản phẩm chính

A. CH3-CH2-CH2OH

B. CH3- CH2-CH2Cl

C. CH3-CH(Cl)-CH3

D. CH3-CH(OH)CH3

Câu 4. Đốt cháy trọn vẹn 2 Hidro cacbon X, Y liên tục trong hàng đồng đẳng nhận được 8,4 lít CO2 (đktc) cùng 6,75g H2O. X, Y thuộc hàng đồng đẳng sau đây:

A. Aren

B. Ankan

C. Anken

D. Ankin

Câu 5. Ứng với cách làm phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6. làm phản ứng của benzen với hóa học nào tiếp sau đây gọi là bội phản ứng nitro hóa ?

A. HNO3 đ/H2SO4 đ

B. HNO2 đ /H2SO4 đ

C. HNO3 loãng/H2SO4đ

D. HNO3 đ

Câu 7. lúc oxi hóa ancol A bởi CuO, nhiệt độ, chiếm được andehit, vậy ancol A là:

A. Ancol bậc 1

B. Ancol bậc 2

C. Ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2

D. Ancol bậc 3

Câu 8. mang lại 11 gam láo hợp bao gồm 2 rượu đối kháng chức công dụng hết với natri kim loại thu được 3,36 lít hidro (đktc). Cân nặng phân tử mức độ vừa phải của 2 rượu là:


A. 36,7

B. 48,8

C. 73,3

D. 32,7

Câu 9. Andehit là hợp hóa học hưu cơ:

A. Chỉ bao gồm tính Oxi hoá

B. Chỉ bao gồm tính khử

C. Chỉ tất cả tính axit

D. Vừa bao gồm tính Oxi hoá, vừa bao gồm tính khử

Câu 10. Đun lạnh 3 gam axít axetic cùng với lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác), công suất phản ứng 75%. Cân nặng este nhận được là:

A. 2,2gam

B. 3,3gam

C. 6,6gam

D. 4,4gam

Phần II: từ luận (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

Từ metan (các chất vô cơ và điều kiện phản ứng có đủ), hãy viết những phản ứng pha trộn nhựa PVC (poli vinyl clorua) ?

Câu 2. ( 2 điểm)

Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp bao gồm 2 ankin là đồng đẳng tiếp tục bởi oxi dư, sau phản bội ứng chiếm được 24,64 lít khí CO2 (đktc) cùng 14,4 gam H2O . Khẳng định công thức phân tử, viết CTCT các ankin. điện thoại tư vấn tên.

Câu 3

Chia tất cả hổn hợp A gồm axit axetic với ancol etylic thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho công dụng với mãng cầu (dư) thu được 3,36 lít H2 (đktc). Để th-nc hết phần 2 cần 200 ml hỗn hợp NaOH 1M.

a. Viết các phản ứng xảy ra?

b. Tính % khối lượng mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp đầu ?

Đáp án đề thi học tập kì 2 hóa học 11

Phần I: trắc nghiệm khả quan (mỗi câu vấn đáp đúng được 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

C

C

C

A

A

A

D

B

....................

Đề thi Hoá 11 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 chất hóa học 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Ankin C6H10 tất cả bao nhiêu đồng phân bội phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2. đến sơ đồ: C6H6 → X → Y → C6H5OH. Hóa học Y là


A. C6H5Cl

B. C6H5ONa

C. C6H5CH3

D. C6H5CHO

Câu 3. Dãy những chất có nhiệt độ sôi tăng nhiều là

A. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, C2H6

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH

C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH

Câu 4. Khi cho 2-metylbut-2-en làm phản ứng cộng với HCl thì thành phầm chính thu được mang tên là

A. 2-clo-2-metylbutan

B. 2-metyl-2-clo butan

C. 2-clo-3-metylbutan

D. 3-clo-2-metylbutan

Câu 5. Hỗn hợp X tất cả metan cùng anken, mang lại 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam và bao gồm 2,688 lít khí cất cánh ra (đktc). CTPT của anken là:

A. C2H4

B. C5H10.

C. C3H6.

D. C4H8.

Câu 6. Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.

Câu 7. Khi đến 2-metylbutan chức năng với clo (ánh sáng, tỉ lệ thành phần 1:1) thì chiếm được bao nhiêu thành phầm thế monoclo?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 8. Cho 20 gam dung dịch fomalin 33% tác dụng với AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa là

A. 144 gam.

B. 95,04 gam.

C. 47,52 gam.

D. 118,8 gam.

Câu 9. C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân axit?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 10. bội phản ứng nào sau đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

D. Benzen + Br2 (dd).

Câu 11: cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 gam Ag. X có công thức phân tử là

A C3H4O.

B C2H2O2.

C CH2O.

D C2H4O.

Câu 12: Axit axetic (CH3COOH) chức năng được với tất cả các hóa học trong hàng nào sau đây?

A Cu, C2H5OH, dd Na2CO3.

B Cu, dd Na2CO3, CH3OH.

C Mg, Ag, dd Na2CO3.

D Mg, dd Na2CO3, CH3OH

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. Viết những phương trình bội nghịch ứng xẩy ra trong sơ đồ vật sau:

C2H2 → C2H4 ↔ C2H5OH ↔ CH3CH=O → CH3COOH.

Bài 2. trình diễn cách phân biệt những chất riêng rẽ biệt: C2H5OH, C6H5OH, CH3CHO, CH3COOH?

Bài 3. Dẫn 8,94 lit hỗn hợp khí X bao gồm propan, propilen và propin qua hỗn hợp nước brom dư, thấy cân nặng bình đựng brom tăng thêm m gam cùng còn 2,8 lit một khí thoát ra. Nếu như dẫn cục bộ khí X ngơi nghỉ trên qua dung dịch AgNO3/NH3 thì tạo thành 22,05 gam kết tủa. Tính m và phần trăm thể tích của mỗi khí vào X (biết các khí đo sinh sống đktc).


Bài 4: cho 26,8 gam hỗn hợp X có ancol Êtylic với 1 axít cacboxylic mạch hở no 1-1 chức chức năng với na dư thì có mặt 4,48 lít khí (đkc) . Mặc khác cũng lượng lếu láo hợp lúc đầu khi chức năng với 1 lạng dư hỗn hợp Na2CO3 thi hình thành 3,36 lít khí (đkc).

1/ Xác định trọng lượng mỗi chất trong lếu láo hợp ban đầu (1,5đ)

2/ xác định công thức cấu tạo của axít . ( 0,5đ)

3/ Nếu làm cho nóng lượng hỗn hợp X lúc đầu với H2SO4 thì sau khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thu được 7,65gam este. Tính hiệu suất phản ứng này? (1đ)

Đáp án đề thi học kì 2 chất hóa học 11

Phần 1. Thắc mắc trắc nghiệm

1B2B3C4A5D6A
7C8B9C10D11B12D

Phần 2. Thắc mắc tự luận

Câu 1.

C2H2 + H2

*
C2H4

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH

*
C2H4 + H2O

C2H5OH + CuO

*
CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3CHO + O2

*
CH3COOH

Câu 2.

Xem thêm: 8 Sự Thật Về Biển Đen Và Biển Chết Có Giống Nhau? So Sánh Biển Đen Và Biển Chết

Cách 1

Trích mẫu thử với đánh số thứ tự

Thuốc test để nhận thấy các hóa chất ở đó là AgNO3/NH3 với quỳ tím

Dùng quỳ tím để nhận ra được CH3COOH có tác dụng quỳ tím chuyển màu đỏ

Các chấtcòn lại cho chức năng với AgNO3/NH3

C2H5OH không phản ứng cùng với AgNO3/NH3

Phản ứng lộ diện tạo kết tủa trắng thì chất ban đầu C6H5OH

C6H5OH + 2(Ag(NH3)2)OH → C6H6O2 + 2Ag + 4NH3 + H2O

Phản ứng xuất hiện thêm tạo kết tủa trắng bạc tình bám vào ống nghiệm CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Cách 2.

Trích mẫu mã thử và đánh số trang bị tự

Thuốc demo để nhận thấy các chất hóa học ở đấy là dung dịch Brom, CuO và quỳ tím

Dùng quỳ tím để nhận biết được dung dịch CH3COOH là axit làm cho quỳ tím hóa đỏ

Sử dụng hỗn hợp Brom để nhận biết

C6H5OH phản ứng Brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Không bội nghịch ứng là 2 chất còn sót lại CH3CHO, C2H5OH

Dùng CuO để nhận biết C2H5OH

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 3.

Vpropan = 2,8 l => npropan = 2,8/22,4 = 0,125 (mol)

n kết tủa = npropin = 22,05/147 = 0,15 (mol)

nX = 8,94/22,4 = 0,4 (mol)

=> npropile = 0,4 - 0,125 - 0,15 = 0,125 (mol)

nBr2 pư = npropilen + 2npropin = 0,425 (mol)

=> m = 0,425.160 = 68 gam

%Vpropan = 0,125/0,4.100 = 31,25%

%V propilen = 0,125/0,4.100 = 31,25%

% Vpropin = 0,15/0,4.100 = 37,5%

Câu 4.

Gọi công thức cấu trúc của axít cacboxylic mạch hở no solo chức là CnH2n + 1COOH (n ≥ 0)