Nhằm giúp những em hình dung rõ hơn về kết cấu và ngôn từ Đề thi hóa lớp 11 học tập kì 2, con kiến Guru gửi tới các em chủng loại Đề thi hóa 11 học tập kì 2 có đáp án 2020. Hi vọng để giúp các em ghi nhớ cùng gắn kết các kiến thức hóa học 11 học tập kì 2 với có hiệu quả tốt vào kì thi sắp đến tới.

Bạn đang xem: Đề thi hóa 11 học kì 2 trắc nghiệm

*

1. Đề thi hóa 11 học kì 2 có đáp án bao gồm những văn bản gì?

Đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao hàm đầy đủ nội dung của các phần: ankan, anken, ankadein, ankin, benzene và một trong những hidrocacbon thơm, ancol, phenol, andehit, xeton, axitcacboxylic, ….. Những em ôn tập cùng ghi nhớ kỹ về công thức cấu tạo, tính chất vật lí, đặc thù hóa học, công dụng, biện pháp điều chế và rất nhiều dạng toán liên quan để gia công tốt bài xích thi tới đây nhé!

*

*

2. Đề thi hóa 11 học tập kì 2 tinh giản phần đa nội dung nào?

Nội dung tinh giản vào chương trình vận dụng trong đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm:

- cấu tạo lớp vỏ khí và đặc điểm từng phía bên trong lớp vỏ khí.

- Trình bảy được đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí và đặc thù hóa học của stiren.

- Thí nghiệm: bội nghịch ứng của axit axetic cùng với quỳ tím, natri cacbonat.

- ……..

3. Đề thi hóa 11 học kì 2 có đáp án:

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: bố trí nhiệt độ sôi của các chất sau theo chiều sút dần: CH3OH, H2O, C2H5OH là:

A. H2O, CH3OH, C2H5OH. B. CH3OH, C2H5OH, H2O.C. CH3OH, H2O, C2H5OH. D. H2O, C2H5OH, CH3OH.

Câu 2: dãy đồng đẳng của ancol no, đối chọi chức, mạch hở tất cả công thức là:

A. ROH. B. CnH2n + 8. C. CnH2n + 1OH. D. CnH2nO.

Câu 3:Dãy hóa học nào sau đây đều là ankan?

A. C4H4 ,C2H4 , CH4. B. CH4 , C3H6 , C5H12.C. C2H6 , CH4 ,C5H12. D. C2H6 , C4H8 ,CH4.

Câu 4: Ta rất có thể dùng thuốc thử làm sao để rõ ràng 2 bình đựng khí etan với etilen?

A. Nước. B. Dd brom. C. Khí HCl. D. Dd NaOH.

Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn 3g C2H6 rồi dẫn tổng thể sản phẩm khí qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy chiếm được m gam kết tủa. Gía trị của m là bao nhiêu?

A. 8,8g. B. 4,4g. C. 10g. D. 20g.

Câu 6: Số đồng phân ancol của C4H10O là:

A. 4. B. 2. C. 1. D. 5.

Câu 7: đến 6g C3H7OH tính năng với Na trọn vẹn thấy có V (l) khí bay ra (ở đktc). Quý hiếm của V là bao nhiêu?

A. 2,24l. B. 1,12l. C. 3,36l. D. 4,48l.

Câu 8: xảy ra phản ứng như thế nào sau đây?

A. C2H5OH + fe ? B. C6H5OH + NaOH ?C.C6H5OH + HCl ? D. C2H5OH + NaOH ?

Câu 9: gọi tên chất sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

A. 2-metyl-butan - 1- ol. B. 3-metylbutan - 1- ol.C. 3-metylbutan- 4 – ol. D. 3-metylpentan -1- ol.

Câu 10: Đốt cháy 1 ancol nhiều chức chiếm được H2O và CO2 với tỉ lệ thành phần số mol thứu tự là 3:2. Đó là ancol nào?

A. C3H8O3. B. C2H6O2. C. C3H8O2. D. C4H10O.

II.TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1: (2điểm) Viết phương trình bội nghịch ứng (ghi rõ điều kiện):

A. C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 B. C6H5OH + NaOHC. C2H2 + AgNO3/NH3 dư D. CH2 = CH2 + Br2

Câu 2: (3điểm):

Cho 9,2g tất cả hổn hợp A tất cả CH3OH cùng propan -1-ol tính năng với natri dư thu được 2,24 lít khí H2 sinh sống đktc.

a) Viết phương trình phản bội ứng.b) xác minh thành phần % cân nặng các hóa học trong hỗn hợp đầu.c) đến 30 ml dung dịch C2H5OH 46 độ bội phản ứng hết với sắt kẽm kim loại Na (dư), nhận được V lít khí H2 (đktc). Biết trọng lượng riêng của C2H5OH nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Tính V.

ĐÁP ÁN

I.Trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

C

B

D

A

B

B

A

B

Giải yêu thích tóm tắt đáp án:

Câu 1: Chiều giảm dần ánh sáng sôi của các hợp chất hữu cơ bao gồm số C sấp sỉ nhau là:

Axit > Ancol > Amin > Este > Xeton > Andehit > Dẫn xuất của halogen > Ete > Hidrocacbon.

Xem thêm: Soạn Văn 6 Từ Nhiều Nghĩa Và Hiện Tượng Chuyển Nghĩa, Bài Soạn Lớp 6: Từ Nhiều Nghĩa Và Hiện Tượng

Câu 3: Công thức bao quát của Ankan là CnH2n+2 (n>0)

Câu 4: Akan không làm mất đi màu dung dịch Brom, Aken làm mất đi màu hỗn hợp Brom.

Câu 5:

nC2H6= 3/30 = 0,1 (mol)

C2H6 → 2CO2 → 2CaCO3

→ n CaCO3= 2.0,1 = 0,2 (mol)

→ m CaCO3= 0,2.100 = 20(g)

Câu 6:

Câu 7:

C3H7OH + mãng cầu → C3H7ONa + 1/2H2

→n H2= ½ n C3H7OH = 1/2.(6/60) = 0,05 (mol)

→V H2= 1,12 (l)

Câu 10:

H2O:CO2 = 3:2

→ tỉ lệ nguyên tử C:H = 2:6

→ bí quyết phù hợp: C2H6O2

II.Tự luận:

Câu 1: Phương trình bội phản ứng:

Mỗi phương trình làm phản ứng 0,5 điểm

a. 2 C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 →< C2H4(OH)O >2Cu + 2 H2Ob. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2Oc. C2H2 + 2 AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2 NH4NO3d. CH2 = CH2 + Br2 → CH2 Br - CH2 Br

Câu 2: từng câu 1 điểm

a. Phương trình làm phản ứng:

2 CH3OH + 2 na → 2 CH3ONa + H2 (0,5 đ)

2 C2H5OH + 2 na → 2 C2H5ONa + H2 (0,5 đ)

b. Hotline số mol 2 ancol metanol với propanol lần lượt là x, y mol

Giải hệ:

32x + 60 y = 9,2

x/2 + y/2 = 2,24/22,4= 0,1

=> x = 0,1 ; y = 0,1

% khối lượng metanol = 3,2 .100%/ 9,2 = 34,78 % (1đ)

% trọng lượng propanol = 63, 22%

c. V rượu nguyên chất = 46.30/100 = 13,8 ml => V H2O = 30 – 13,8 = 16,2 ml

=> m rượu nguyên hóa học = 13,8 . 0,8 = 11,04 g => n rượu = 11,04/46 = 0,24 mol

m nước = 16,2 .1 = 16,2g => nnước = 16,2/18 = 0,9 mol

=> n H2 = ( n rượu + n H2O)/ 2 = (0,9+ 0,24)/2 = 0,57 mol => V= 0,57.22,4 = 12,768( l) (1đ)

Trên đây là mẫu đề thi hóa 11 học tập kì 2 tất cả đáp án. Hi vọng đề thi mẫu và tóm tắt nội dung cần học, nội dung tinh giản để giúp các em ôn tập cùng có hiệu quả tốt trong kì thi chất hóa học kì 2 sắp tới. Kiến Guru update liên tục những bài bác giảng hay, chủng loại đề thi bám quá sát chương trình của Bộ giáo dục tại loài kiến Guru nhé!