Tài liệu liên quan

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẢNG bộ TỈNH NGHỆ AN LÃNH đạo PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP từ năm 2001 đến năm 2010


Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán khối a năm 2006

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẢNG bộ TỈNH NGHỆ AN LÃNH đạo PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP từ năm 2001 đến năm 2010 220 0
để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy
để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy 19 56 0
để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy
để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy 19 56 0
SKKN để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy
SKKN để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy 19 40 0
SKKN để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy
SKKN để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy 22 19 0
TÀI LIỆU THAM KHẢO tìm HIỂU và PHÊ PHÁN các QUAN điểm SAI TRÁI, TRÀO LƯU PHI MÁC XÍT đối với ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM và CÁCH MẠNG VIỆT NAM
TÀI LIỆU THAM KHẢO tìm HIỂU và PHÊ PHÁN các QUAN điểm SAI TRÁI, TRÀO LƯU PHI MÁC XÍT đối với ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM và CÁCH MẠNG VIỆT NAM 946 11
TÀI LIỆU THAM KHẢO THỰC CHẤT và ý NGHĨA của học THUYẾT mâu THUẪN TRONG TRIẾT học của hê GHEN 340 0
TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tê CHÍNH TRỊ xây DỰNG QUAN hệ sở hữu về tư LIỆU sản XUẤT TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM
TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tê CHÍNH TRỊ xây DỰNG QUAN hệ sở hữu về tư LIỆU sản XUẤT TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM 23 411 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO sự BIẾN đổi các yếu tố KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, xã hội tác ĐỘNG đến sự PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học, ý NGHĨA đối với sự NGHIỆP đổi mới ở nước TA
TÀI LIỆU THAM KHẢO sự BIẾN đổi các yếu tố KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, xã hội tác ĐỘNG đến sự PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học, ý NGHĨA đối với sự NGHIỆP đổi mới ở nước TA 26 258 0
(Sáng kiến kinh nghiệm) để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy
(Sáng kiến kinh nghiệm) để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy 19 2 0
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo cho luận văn, luận án, công trình khoa học viện đào tạo sau đại học
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo cho luận văn, luận án, công trình khoa học viện đào tạo sau đại học 638 0
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo cho luận văn, luận án, công trình khoa học viện đào tạo sau đại học
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo cho luận văn, luận án, công trình khoa học viện đào tạo sau đại học 805 0
Tài liệu tổng hợp câu hỏi và đáp án môn anh văn chuyên ngành tài chính kế toán - topica 12 85 0
TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI môn lý LUẬN xây DỰNG ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM SAU đại học 679 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI môn NHỮNG vấn đề KINH tế CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM SAU đại học 26 184 0
Tài liệu tham khảo đề thi và đáp án đề thi đại học khối A từ năm 2003 đến năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006Môn thi: TOÁN, khối A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 32y2x 9x12x4.=−+− 2. Tìm m để phương trình sau có 6 nghiệm phân biệt: 322x 9x 12x m.−+ = Câu II (2 điểm) 1. Giải phương trình: ()662cos x sin x sinxcosx0.22sinx+−=− 2. Giải hệ phương trình: ()xy xy 3x, y .x1 y1 4⎧+− =⎪∈⎨++ + =⎪⎩\ Câu III (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình lập phương ABCD.A 'B'C ' D ' với ( )()()()A 0;0;0 ,B1;0;0 ,D 0;1;0 ,A' 0;0;1. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. 1. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng A'C và MN. 2. Viết phương trình mặt phẳng chứa A'C và tạo với mặt phẳng Oxy một góc α biết 1cos .6α= Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân: 2220sin 2xI dx.cos x 4sin xπ=+∫ 2. Cho hai số thực x 0, y 0≠≠ thay đổi và thỏa mãn điều kiện: ()22x y xy x y xy+=+−. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 3311A.xy=+ PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn câu V.a hoặc câu V.b Câu V.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các đường thẳng: 123d:x y 3 0, d :x y 4 0, d:x 2y 0.++= −−= − = Tìm tọa độ điểm M nằm trên đường thẳng 3d sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng 1d bằng hai lần khoảng cách từ M đến đường thẳng 2d. 2. Tìm hệ số của số hạng chứa 26x trong khai triển nhị thức Niutơn của n741x,x⎛⎞+⎜⎟⎝⎠ biết rằng 12 n 202n 1 2n 1 2n 1C C . C 2 1.++ ++++ =− (n nguyên dương, knC là số tổ hợp chập k của n phần tử) Câu V.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 1. Giải phương trình: xxxx3.8 4.12 18 2.27 0.+−− = 2. Cho hình trụ có các đáy là hai hình tròn tâm O và O', bán kính đáy bằng chiều cao và bằng a. Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm A, trên đường tròn đáy tâm O' lấy điểm B sao cho AB 2a.= Tính thể tích của khối tứ diện OO 'AB. ---------------------------------------Hết--------------------------------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: số báo danh: . ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006Môn thi: TOÁN, khối A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN. Trong không gian với hệ t a độ Oxyz, cho hình lập phương ABCD .A 'B'C ' D ' với ( )()()( )A 0;0;0 ,B1;0;0 ,D 0;1;0 ,A& apos; 0;0;1. Gọi

Tài liệu liên quan

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẢNG bộ TỈNH NGHỆ AN LÃNH đạo PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP từ năm 2001 đến năm 2010
TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẢNG bộ TỈNH NGHỆ AN LÃNH đạo PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP từ năm 2001 đến năm 2010 220 0
để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy
để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy 19 56 0
để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy
để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy 19 56 0
SKKN để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy
SKKN để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy 19 40 0
SKKN để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy
SKKN để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy 22 19 0
TÀI LIỆU THAM KHẢO tìm HIỂU và PHÊ PHÁN các QUAN điểm SAI TRÁI, TRÀO LƯU PHI MÁC XÍT đối với ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM và CÁCH MẠNG VIỆT NAM
TÀI LIỆU THAM KHẢO tìm HIỂU và PHÊ PHÁN các QUAN điểm SAI TRÁI, TRÀO LƯU PHI MÁC XÍT đối với ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM và CÁCH MẠNG VIỆT NAM 946 11
TÀI LIỆU THAM KHẢO THỰC CHẤT và ý NGHĨA của học THUYẾT mâu THUẪN TRONG TRIẾT học của hê GHEN 340 0
TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tê CHÍNH TRỊ xây DỰNG QUAN hệ sở hữu về tư LIỆU sản XUẤT TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM
TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tê CHÍNH TRỊ xây DỰNG QUAN hệ sở hữu về tư LIỆU sản XUẤT TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM 23 411 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO sự BIẾN đổi các yếu tố KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, xã hội tác ĐỘNG đến sự PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học, ý NGHĨA đối với sự NGHIỆP đổi mới ở nước TA
TÀI LIỆU THAM KHẢO sự BIẾN đổi các yếu tố KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, xã hội tác ĐỘNG đến sự PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học, ý NGHĨA đối với sự NGHIỆP đổi mới ở nước TA 26 258 0
(Sáng kiến kinh nghiệm) để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy
(Sáng kiến kinh nghiệm) để giúp học sinh có tài liệu học tập ,luyện tập cho kiểu bài toán này,giáo viên có tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy 19 2 0
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo cho luận văn, luận án, công trình khoa học viện đào tạo sau đại học
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo cho luận văn, luận án, công trình khoa học viện đào tạo sau đại học 638 0
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo cho luận văn, luận án, công trình khoa học viện đào tạo sau đại học
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo cho luận văn, luận án, công trình khoa học viện đào tạo sau đại học 805 0
Tài liệu tổng hợp câu hỏi và đáp án môn anh văn chuyên ngành tài chính kế toán - topica 12 85 0
TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI môn lý LUẬN xây DỰNG ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM SAU đại học 679 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI môn NHỮNG vấn đề KINH tế CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM SAU đại học 26 184 0


Xem thêm: Đề Thi Toán Lên Lớp 10 Môn Toán, Đề Và Đáp Án Toán Thi Vào Lớp 10 Ở Hà Nội

Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8