Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi 8 tuần học kì I môn Toán lớp 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Bạn đang xem: Đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 11

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH Trường THPT Nguyễn DuĐỀ THI 8 TUẦN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007 - 2008Môn Toán lớp 11Mã đề: 534Thời gian làm bài: 90 phút(Không kể thời gian phát đề)Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)Chọn một phương án (hoặc A, hoặc B, hoặc C, hoặc D) và trả lời vào bài làm theo mẫu ở phần Chú ý của đề thi.Câu 1. Trên mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình 2x - 3y + 4 = 0. Đường thẳng nào sau đây là ảnh của d qua phép đối xứng tâm O? A. 2x + 3y - 4 = 0 B. -2x - 3y - 4 = 0 C. 2x - 3y - 4 = 0 D. -2x + 3y - 4 = 0 Câu 2. Trong các phương trình sau, với m là tham số. Phương trình nào vô nghiệm? A. sinx + m2 + 1 = 0 B. cos2x = cosx C. tanx = m2 + 1 D. 3sinx - 2 = 0 Câu 3. Từ các chữ số 1; 3; 5 ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có các chữ số khác nhau? A. 15 B. 3 C. 6 D. 27 Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho và M(-1;-3). Tọa độ của M" là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo là: A. (1;-2) B. (-1;2) C. (-2;1) D. (2;-1) Câu 5. Hàm số có tập xác định là: A. B. C. D. \{1} Câu 6. Trong mp Oxy cho điểm M(20; 11). Điểm nào sau đây là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox? A. M"(-20 ; 11) B. M"(11; 20) C. M"(20; -11) D. M"(-20; -11) Câu 7. Khẳng định nào sau đây là sai? Trên khoảng A. hàm số y = cotx nghịch biến B. hàm số y = sinx đồng biến C. hàm số y = tanx đồng biến D. hàm số y = cosx đồng biến Câu 8. Số nghiệm của phương trình thuộc khoảng là: A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 9. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Hai đường tròn bất kì luôn đồng dạng. B. Hai đường thẳng bất kì luôn đồng dạng. C. Hai hình vuông bất kì luôn đồng dạng. D. Hai hình chữ nhật bất kì luôn đồng dạng. Câu 10. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ? A. y = sinx + cosx B. y = sin3x.cos2x C. y = -cosx D. y = sin2x + 2cosx Câu 11. Trong mp Oxy cho đường tròn (C) : (x - 1)2 + (y - 1)2 = 4. Đường tròn nào trong các đường tròn sau là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm O tỷ số k = 2? A. (x - 2)2 + (y - 2)2 = 8 B. (x - 2)2 + (y - 2)2 = 16 C. (x + 2)2 + (y + 2)2 = 16 D. (x - 1)2 + (y - 1)2 = 8 Câu 12. Số hạng thứ 3 trong khai triển của là: A. -20x B. -20 C. 20x D. 20 Câu 13. Trong các mệnh đề sau, mềnh đề nào sai? A. Phép đối xứng tâm I là phép quay tâm I, góc quay -180o. B. Phép vị tự biến mỗi đường thẳng a thành đường thẳng a" song song với a. C. Phép vị tự là phép đối xứng tâm khi tỉ số vị tự k = -1. D. Tâm vị tự của 2 đường tròn nằm trên đường nối tâm của 2 đường tròn. Câu 14. Với , phương trình có nghiệm là: A. B. C. D. Câu 15. Tam giác ABC vuông A có AB = 3cm, AC = 4cm. Phép đồng dạng F có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịch tiến theo vectơ và phép vị tự tỉ số k = -3. Phép đồng dạng F biến tam giác ABC thành tam giác A"B"C". Diện tích tam giác A"B"C" là A. -18cm2 B. 18cm2 C. 12cm2 D. 54cm2 Câu 16. Cho tam giác đều ABC, với O là tâm đường tròn ngoại tiếp. Phép quay nào dưới đây biến tam giác ABC thành chính nó? A. Q(O,) B. Q(O,) C. Q(O,) D. Q(O,) Phần II. Tự luận (6,0 điểm)Câu 17. Giải các phương trình saua) cos5x + sin5x = 2 b) 2sin2x – 3sinxcosx + 5cos2x = 2Câu 18. Tìm GTLN và GTNN của hàm số: Câu 19.

Xem thêm: Thuyết Minh Đoạn 1 Bài Bình Ngô Đại Cáo (Kèm Dàn Ý) Lớp 10, Thuyết Minh Hai Đoạn Đầu Bài Bình Ngô Đại Cáo

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển .Câu 20. Trong mặt phẳng Oxy cho 2 đường tròn (C): x2 + y2 + 2x – 4y – 11 = 0 Viết phương trình ảnh của (C) qua phép đối xứng trục Ox.Tìm phép tịnh tiến biến (C) thành (C3): (x – 10)2 + (y + 5)2 =16.-------------------------------- Hết --------------------------------Chú ý:Ghi mã đề vào phần phách và phần bài làm.Ghi đáp án các câu trắc nghiệm theo mẫu sau:Câu12345678Đáp ánABCDDCBACâu910111213141516Đáp ánBCADCABDĐáp án trắc nghiệm không được tẩy xóa.