Họ và tên HS:……………………………………………………… Lớp: …………………………………. Trường:……………………………………………………………… ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 5 Niên khoá : 2008-2009 BÀI 1: từng câu tiếp sau đây có kèm theo những câu trả lời A,B,C cùng D. Vùng tròn vào câu vấn đáp đúng nhất. A. Một phép chia bao gồm thương là 37 cùng nếu sút số phân chia 5 đơn vị chức năng thì thương bắt đầu là 41,625. Vậy số bị phân chia là: a. 1665 b. 45 c. 125,7 d. Cả A,B,C đông đảo sai. B. Hai bạn làm phổ biến một quá trình sau 4 giờ đã xong. Nếu 1 mình người thứ nhất thì sau 7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình người vật dụng hai có tác dụng thì sau bao lâu vẫn xong công việc ấy ? a. 3 giờ b. 12 tiếng c. 9 giờ trăng tròn phút d. 9 giờ 30 phút C. Một fan mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 2/5 số trứng rồi download thêm 230 quả. Toàn bộ số trứng đem đến bằng 10/9 số trứng với đi. Hỏi lúc đầu người ấy mang ra chợ từng nào quả trứng ? a. 350 trái b. 450 trái c. 540 quả d. Cả A,B,C phần đông sai D. Chia số trước tiên cho số lắp thêm hai được 2. Còn phân chia số sản phẩm hai mang lại số thứ ba được 3,5.Tổng của chúng là 115.Tìm số thiết bị nhất. A. 70 b. 35 c. 55 d. 10 BÀI 2: search y, biết: y x 134 – y x 24 – y x 10 = 710000 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BÀI 3: Tính B, biết B = ( 58,76 – 7,75 x 5 = 72,45 : 9 ) : 1,25 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BÀI 4 : trong một phép trừ tất cả tổng của số bị trừ, số trừ cùng hiệu bởi 20,08; hiệu lớn hơn số trừ 1,34. Search mỗi số đó. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BÀI 5 : Ông chia 105 quyển vở đến 3 cháu theo tỉ trọng : Cứ Hồng được 4 quyển thì Cúc được 3 quyển với cứ Mai được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi cá nhân được từng nào quyển vở. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BÀI 6 : Có một trong những kẹo, nếu chia cho từng em 5 chiếc thì vượt 5 cái, nếu chia cho mỗi em 6 dòng thì sẽ sở hữu một em không tồn tại kẹo. Tính số kẹo lúc đầu và số em . ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………… Họ với tên HS:………………………………………………………… Lớp : ……………………………… ngôi trường :……………………………………………………………… ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 5 Niên khoá : 2008 – 2009 BÀI 1 : từng câu tiếp sau đây có kèm theo các câu vấn đáp A,B,C với D. Đánh vết X vào trước câu trả lời đúng nhất. A. Hiệu của hai số là 1,4. Nếu gấp 5 lần số bị trừ và không thay đổi số trừ thì hiệu new là 154,4. Vậy số bị trừ là : a. 36,85 b. 38,25 c. 153 d. Cả A,B,C gần như sai. B. Nhị đội người công nhân có tất cả 120 công nhân. Nếu đưa 18 người công nhân của đội đầu tiên sang đội lắp thêm hai thì số người công nhân của đội đồ vật hai bởi 5/7 số công nhân của đội lắp thêm nhất. Số công nhân của đội thứ hai là : a. 88 bạn b. 32 tín đồ c. 57 tín đồ d. 73 Đề 1A Đúng ghi Đ, không nên ghi S: Số 93 085 gọi là: a) Chín nghìn cha mươi trăm tám mươi lăm b) Chín trăm cha mươi trăm tám mươi năm c) Chín mươi cha nghìn ko trăm tám mươi lăm khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số béo số: 85 091; 85 190; 58 901; 58 910 A 85 091 B 85 190 C 58 901 D 58 910 Đúng ghi Đ, không nên ghi S: Điền dấu (>, 60 000 + 200 + b) 60 240 , , 500 000 + 20 000 + 000 + b) ... Họ và tên HS:……………………………………………………… Lớp : …………………………………. Trường : …………………………………………………………… ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 5 Niên khoá : 2008 – 2009 bài xích 1 : từng câu dưới đây có kèm theo những câu vấn đáp A,B,C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. A. Cho một trong những có nhì chữ số. Tổng của nhì chữ số ấy bởi 6. Nếu đảo vị trí của nhị chữ số trong những đó thì được số mới bởi 7/4 số ban đầu. Vậy số ban sơ là : a. 24 b. 66 c. 50 d. Cả A,B,C đa số sai. B. Một vài tự nhiên gồm hai chữ số, số đó chia hết cho 9, phân chia 5 dư 3. Hỏi có bao nhiêu đáp án phù hợp với đề toán bên trên ? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 C. Tổng của những số bao gồm hai chữ số kiểu như nhau là: a. 945 b. 505 c. 459 d. 495 D. Thời điểm cuối năm 2005 số dân của thị xã Đan Phương là 62500 người. Nấc tăng dân sinh hàng năm là 1,2%. Hỏi thời điểm cuối năm 2007 số dân của huyện Đan Phương là bao nhiêu người ? a. 64000 tín đồ b. 63250 fan c. 64090 tín đồ d. 64009 bạn E. Biết 87,5% thể tích bể hình hộp chữ nhật là 1050 lít, diện tích s đáy bể là 1,5 mét vuông. Chiều cao của bể là: a. 0,7 m b. 0,8 m c. 1,2 m d. 1,5 m G. Bao gồm bốn xe cùng một lúc xuất phát từ A mang đến B, xe mang lại B thứ nhất có vận tốc là : a. 11,75 m/giây b. 0,725 km/phút c. 720 m/phút d. 42,5 km/giờ bài xích 2 : Tính A. A = 45,98 : 0,01 x 4,2 – 6,27 : 0,5 + 3,9 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… bài bác 3 : dịp 8 giờ đồng hồ 15 phút bác Xuân đi xe đạp từ A cho B. Thời điểm 8 giờ đồng hồ 45 phút chưng Thu đi xe đạp điện từ A đến B. Biết quãng đường bác bỏ Xuân đi trong 35 phút bằng quãng đường chưng Thu đi vào 30 phút. Hỏi chưng Thu đuổi theo kịp bác Xuân thời gian mấy giờ đồng hồ ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… bài 4 : sau khi đi được một ít quãng con đường AB, một ô tô đã tăng vận tốc thêm 0,25 gia tốc cũ nên đang đi đến B sớm hơn 18 phút. Hỏi ô tô đến B cơ hội mấy giờ, biết ô tô bắt nguồn từ A cơ hội 14 tiếng 4 phút. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… bài bác 5 : Một hình lập phương bao gồm cạnh 8 cm. Một hình hộp chữ nhật rất có thể tích bằng thể tích hình lập phương đó, chiều dài 16 cm và chiều rộng lớn 8 cm. Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………… biên soạn : Đậu Đức Trung Trường thcs Đồng - Tường Đề cương cứng ôn môn Toán 6 Phần 1. Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên I. Ôn tập triết lý (Hãy vấn đáp các câu hỏi sau). Câu 1. Viết dạng tổng thể các tính chất của phép cộng, phép nhân (giao hoán, kết hợp, triển lẵm của phép nhân đối với phép cộng). (làm những bài tập từ bỏ 31 đến 37 sgk Toán 6 tập 1. Trang 17, 19) Câu 2. Định nghĩa luỹ quá bậc n của a. Viết các công thức nhân phân tách hai luỹ thừa tất cả cùng cơ số (Làm những bài tập 57; 57; 68; 69; 70 sgk toán 6 tập 1 trang 27; 28; 30) Câu 3. Phạt biểu cùng viết dạng tổng quát các đặc điểm chia không còn của một tổng. (Làm các bài tập 83 mang lại 90 sgk toán 6 tập 1) Câu 4. Nuốm nào là số nguyên tố, đúng theo số. Tìm những số nguyên tố bé dại hơn 20. Nuốm nào là nhị số nguyên tố cùng nhau? mang đến ví dụ.? Câu 5. Nêu các quy tắc tìm cầu chung mập nhất, bội chung nhỏ tuổi nhất của của hai hay nhiều số. Tìm mối quan hệ giữa ƯCLN với BCNN. (Làm các bài tập 139 mang đến 158 sgk toán 6 tập 1 trang 56, 57, 59, 60) II. Phần bài tập: các em hãy làm các bài tập sau, bài tập rất khó có thể có hướng dẫn nhắc nhở ở phần sau: bài xích 1: triển khai phép tính rồi phân tích công dụng ra thừa số yếu tố a, 160 - (2 3 .5 2 - 6.25) b. 4.5 2 - 32 : 2 4 c. 5871 : < 928 - (247 - 82).5> bài xích 2: kiếm tìm x biết a, 128 - 3(x + 4) = 23 b, <(4x + 28).3 + 55> : 5 = 35 c, (12x - 4 3 ).8 3 = 4.8 4 d, 720 : <41 - (2x - 5)> = 2 3 .5 bài bác 3: cho 3 số : a = 40; b = 75; c = 105 a. Tìm kiếm ƯCLN(a, b, c) b. Search BCNN(a, b, c) bằng cách phân tích ra quá số nguyên tố bài 4: Thay những chữ x, y bởi những số thích hợp để số phân tách hết đến a. 2, 3 cùng 5 b. 2, 5 cùng 9 c, phân tách hết mang lại 45 bài 5*. Số học viên của một ngôi trường học trong tầm từ 400 mang lại 500. Khi xếp hàng 17, hàng 25 lần lượt thừa 8 người, 16 người. Tính số học sinh của ngôi trường đó. Bài bác 6. Bố ôtô thuộc chở nguyên liệu cho một công trường. Xe trước tiên cứ 20 phút chở được một chuyến, xe lắp thêm hai cứ 30 phút chở được một chuyến với xe thứ bố cứ 40 phút chở được một chuyến. Thứ nhất cả 3 xe khởi hành cùng một lúc. Tính khoảng thời gian ngắn nhất nhằm để bố xe cùng lên đường lần sản phẩm hai, lúc ấy mỗi xe pháo chở được bao nhiêu chuyến? yx171 biên soạn : Đậu Đức Trung Trường thcs Đồng - Tường Phần II. Ôn tập về số nguyên I. Ôn tập lý thuyết: Câu 1. Viết tập vừa lòng Z các số nguyên. ? Câu 2. Giá trị tuyệt vời của số nguyên a là gì? giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của số nguyên a hoàn toàn có thể là số nguyên dương ? số nguyên âm ? số 0? (làm các bài tập 11 cho 22 trang 73 , 74 sgk toán 6 tập 1). Câu 3. Phát biểu các quy tắc cộng, trừ, nhân nhì số nguyên.? Viết các công thức của các tính chất của phép cộng, phép nhân casc số nguyên (Làm những bài tập 36 mang đến 46 sgk). Câu 4. Pháp biểu những quy tắc dấu ngoặc, quy tắc gửi vế (Làm các bài tập 60 cho 71 sgk II. Các bài tập rèn luyện 1. Vẽ một trục số, biểu diễn các số nguyên -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; lên trục số rồi mang đến biết: - Điểm màn trình diễn số nguyên nào được đặt tại bên trái điểm 0, đặt tại bên cần điểm 0. Từ kia rút ra nhận xét ? 2. Sắp xếp các số nguyên sau theo đồ vật tự tăng dần đều -37; 5; -1; -15; 0; 25; 37; -5; 175 3. Tính những tổng sau A = 1 + (-3) + 5 + (-7) + …+ 17 + (- 19) B = 1 - 4 + 7 - 10 + … - 100 + 103 C = 1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + - 99 - 100 + 101 + 102 4. Search số nguyên a biết a. B. C. D. E. -12. 5. Tìm kiếm số nguyên x biết a. 3x - 17 = x + 3 b. C. 25 - (x - 5) = -415 - ( 15 - 415) 6*. Mang đến x, y ∈ Z . Chứng tỏ rằng ví như 6x + 11y phân chia hết mang lại 31 thì x + 7y cũng phân chia hết mang đến 31. Trái lại x + 7y phân chia hết cho 31 thì 6x+ 11y cũng chia hết mang đến 31. Phần III. Ôn tập về phân số I. Ôn tập lý thuyết. (Các em ôn tập lý thuyết bằng cách trả lời các câu hỏi sau vào vở) Câu 1. Nêu khái niệm phân số. đến ví dụ về một phân số nhỏ dại hơn 0, một phân số bởi 0, một phân số lơn hơn 0. Câu 2. Ráng nào là hai phân số bởi nhau? Nêu hai tính chất cơ phiên bản của phân số? giải thích vì sao một phân số có mẫu âm cũng hoàn toàn có thể viết được thành phân số bao gồm mẫu dương.? Câu 3. Muốn tút <...>... Trả lời đúng: Lớp 4A tất cả 45 học viên Số học viên lớp 4B bằng 8 số học viên lớp 4A Số học sinh lớp 4C 9 rộng lớp 4B Là 1 học sinh Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? A 40 B 41 C 42 D 43 4 Đúng ghi Đ, sai ghi S (Nhìn vào biểu đồ bên dưới): a) Quý một thấp hơn quý tía 600 cỗ b) Quý bốn nhiều hơn thế nữa quý hai 1 040 cỗ c) Trung bình mỗi quý may được 2750 bộ d) Trung bình từng quý may được 2800 cỗ SỐ TỰ NHIÊN...


Bạn đang xem: Đề ôn toán lớp 4


Xem thêm: 15+ Bài Tập Về Từ Loại Trong Tiếng Anh Có Đáp Án, Bài Tập Nhận Biết Từ Loại Tiếng Anh

326, 338, 350 là: A 180 B.332 C 2 84 D 386 3 mang đến biểu vật sau đây: Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng: Theo biểu đồ trên, một phân xưởng may quần áo trong 4 quý đã may được là: A 3 000 cỗ B 3 200 cỗ C 3 300 bộ D 3 380 cỗ 4 Đúng ghi Đ, không đúng ghi S: Ngày 23 mon 5 là vật dụng ba, ngày 1 tháng 6 năm đó là: A thứ tư B thiết bị năm C vật dụng sáu D máy bảy 5 Điền vào chỗ chấm: a) Năm 43 thuộc vắt kỷ trang bị ………………… b) Năm... ………………………………………………………………………………………………… b) Viết các số sau theo trang bị tụ giảm dần: 644 999 3 670 012 645 702 645 712 645 803 …………… …………… …………… …………… …………… 7 tìm số tròn trăm x biết: 18 650 , 2 tạ 1kg 1 cố kỉnh kỷ > 300 tháng tư 2 tấn 10kg = 2 tạ 1kg 1 nạm kỷ = 300 tháng 4 2 tấn 10kg , ,