Đề minh họa trung học phổ thông QG môn hóa năm 2017 lần 3 của cục giáo dục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THAM KHẢO

(Đề tất cả 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian có tác dụng bài: 50 phút, ko kể thời gian phát đề

Họ, thương hiệu thí sinh: ……………………………………………………………

Số báo danh: ………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải đề thi minh họa lần 3 thptqg môn hóa 2017

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; mãng cầu = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;

Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108.

TK2017: Khí hình thành trong trường hợp nào tiếp sau đây không gây ô nhiễm không khí ?

A. quy trình đun nấu, đốt lò sưởi trong sinh hoạt. B. quy trình quang hòa hợp của cây xanh.

C. quá trình đốt xăng trong động cơ ô tô. D. quy trình đốt xăng trong lò cao.

TK2017: hóa học nào dưới đây vừa bội phản ứng với dung dịch NaOH vừa làm phản ứng với dung dịch HCl?

A. AlCl3. B. Al2(SO4)3. C. NaAlromanhords.com. D. Al2O3.

TK2017: Oxit như thế nào sau đây tính năng với hỗn hợp HCl sinh ra hỗn hợp muối?

A. Al2O3. B. Fe3O4. C. CaO. D. Na2O.

TK2017: Polime nào sau đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp?

A. Polisaccarit. B. Poli(vinyl clorua).

C. Poli(etylen terephatalat). D. Nilon-6,6.

TK2017: cho dung dịch FeCl3 chức năng với hỗn hợp NaOH tạo thành thành kết tủa có màu

A. nâu đỏ. B. trắng. C. xanh thẫm. D. white xanh.

TK2017: sản phẩm của phản bội ứng este hóa thân ancol metylic với axit propionic là

A. propyl propionat. B. metyl propionat. C. propyl fomat. D. metyl axetat.

TK2017: Dung dịch hóa học nào dưới đây không có tác dụng quỳ tím gửi màu?

A. Etylamin. B. Anilin. C. Metylamin. D. Trimetylamin.

TK2017: trong số kim loại: Al, Mg, Fe với Cu, kim loại có tính khử vượt trội nhất là

A. Cu. B. Mg. C. Fe. D. Al.

TK2017: hóa học nào sau đây không phản bội ứng cùng với NaOH vào dung dịch?

A. Gly-Ala. B. Glyxin. C. Metylamin. D. Metyl fomat.

TK2017: Đá vôi là nguyên vật liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật tư xây dựng, cấp dưỡng vôi,…Nung 100 kilogam đá vôi (chứa 80% CaCO3 về khối lượng, còn sót lại là tạp hóa học trơ) đến khối lượng không đổi, nhận được m kg chất rắn. Cực hiếm của m là

A. 80,0. B. 44,8. C. 64,8. D. 56,0.

TK2017: sắt kẽm kim loại crom chảy được vào dung dịch

A. HNO3 (đặc, nguội). B. H2SO4 (đặc, nguội). C. HCl (nóng). D. NaOH (loãng).

TK2017: cho 5 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm trọng lượng của Al trong X là

A. 54,0%. B. 49,6%. C. 27,0%. D. 48,6%.

TK2017: Khử trọn vẹn 32 gam CuO thành sắt kẽm kim loại cần trọn vẹn V lít khí co (đktc). Giá trị của V là

A. 13,44. B. 8,96. C. 4,48. D. 6,72.

TK2017: cho hỗn hợp có CH3COOC2H5 cùng CH3COONH4 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,6. B. 9,8. C. 16,4. D. 8,2.

TK2017: Cho hỗn hợp Zn cùng Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3, sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp hai kim loại. Hai kim loại đó là

A. Fe, Cu. B. Cu, Ag. C. Zn, Ag. D. Fe, Ag.

TK2017: Hòa tan trọn vẹn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu được dung dịch KOH bao gồm nồng độ x%. Quý hiếm của x là

A. 14. B. 18. C. 22. D. 16.

TK2017: cho axit acrylic chức năng với ancol đơn chức X, chiếm được este Y. Trong Y, oxi chỉ chiếm 32% về khối lượng. Cách làm của Y là

A. C2H3COOCH3. B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOC2H3. D. C2H3COOC2H5.

TK2017: cho dãy các chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat. Số chất trong dãy tất cả phản ứng với hỗn hợp NaOH (đun nóng) là

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

TK2017: phát biểu nào sau đây sai ?

A. Protein là cơ sở tạo nên sự sống.

B. Protein đơn giản là số đông chất tất cả tối nhiều 10 liên kết peptit.

C. Protein bị thủy phân nhờ vào xúc tác axit, bazơ hoặc enzim.

D. Protein gồm phản ứng màu sắc biure.

TK2017: Xà phòng hóa hoàn toàn este X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được láo hợp những chất hữu cơ gồm: (COONa)2, CH3CHO cùng C2H5OH. Cách làm phân tử của X là

A. C6H10O4. B. C6H10romanhords.com. C. C6H8romanhords.com. D. C6H8O4.

TK2017: triển khai thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào trong bình tam giác theo hình vẽ sau:

*

Thí nghiệm đó là:

A. cho dung dịch HCl vào trong bình đựng bột CaCO3.

B. mang đến dung dịch H2SO4 đặc vào trong bình đựng lá kim loại Cu.

C. mang lại dung dịch H2SO4 loãng vào trong bình đựng hạt kim loại Zn.

D. mang lại dung dịch HCl đặc vào trong bình đựng tinh thể K2Cr2O7.

TK2017: đến m gam bột sắt vào dung dịch HNO3, sau khoản thời gian phản ứng trả toàn, chiếm được 2,24 lít khí NO

(sản phẩm khử độc nhất của N+5, ở đktc) và 2,4 gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 8,0. B. 10,8. C. 8,4. D. 5,6.

TK2017: các thành phần hỗn hợp E gồm ba amin no, solo chứC. Đốt cháy trọn vẹn m gam E bởi romanhords.com, thu được Cromanhords.com, H2O với 0,672 lít khí N2 (đktc). Phương diện khác, để tác dụng với m gam E buộc phải vừa đủ V ml hỗn hợp HCl 1M. Giá trị của V là

A. 45. B. 60. C. 15. D. 30.

TK2017: Điện phân (với điện cực trơ, cường độ loại điện không đổi) dung dịch muối nitrat của một kim loại M (có hóa trị không đổi). Sau thời hạn t giây, cân nặng dung dịch giảm 6,96 gam và tại catot chỉ chiếm được a gam sắt kẽm kim loại M. Sau thời gian 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 11,78 gam cùng tại catot thoát ra 0,224 lít khí (đktc). Cực hiếm của a là

A. 8,64. B. 6,40. C. 6,48. D. 5,60.

TK2017: cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, chiếm được natri axetat cùng fomanđehit.

(b) Polietilen được điều chế bởi phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở đk thường, anilin là hóa học khí.

(d) Xenlulozơ thuộc các loại polisaccarit.

(e) Thủy phân hoàn toàn anbumin thu được hỗn hợp α-amino axit.

(g) Ở đk thích hợp, triolein thâm nhập phản ứng cộng H2.

Số phạt biểu đúng là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

TK2017: Cho sơ đồ đưa hóa:

*

Biết những chất Y, Z, T là các hợp hóa học của crom. Các chất X, Y, Z, T theo lần lượt là

A. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, KCrromanhords.com. B. FeSO4, CrSO4, KCrromanhords.com, K2CrO4.

C. FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrromanhords.com, K2CrO4. D. FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7.

TK2017: cho một mol triglixerit X chức năng với hỗn hợp NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitat và 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?

A. Phân tử X bao gồm 5 liên kết π.

B. bao gồm 2 đồng phân kết cấu thỏa mãn đặc điểm của X.

C. công thức phân tử hóa học X là C52H96O6.

D. 1 mol X làm mất màu về tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch.

TK2017: triển khai các phân tách sau:

(a) Điện phân NaCl nóng chảy.

(b) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ).

(c) đến mẩu K vào dung dịch AlCl3.

(d) mang đến Fe vào dung dịch CuSO4.

(e) đến Ag vào dung dịch HCl.

(g) cho Cu vào dung dịch các thành phần hỗn hợp Cu(NO3)2 cùng NaHSO4.

Số thí nghiệm thu được chất khí là

A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

TK2017: cho một mol chất X (C9H8O4, cất vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, chiếm được 2 mol chất Y,

1 mol hóa học Z và 1 mol H2O. Chất Z chức năng với hỗn hợp H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào tiếp sau đây sai?

A. chất T công dụng với NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 2.

B. chất Y có phản ứng tráng bạc.

C. Phân tử chất Z tất cả 2 nguyên tử oxi.

D. chất X tính năng với NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 3.

TK2017: cho các phát biểu sau:

(a) tất cả các peptit đều có phản ứng color biure.

(b) muối phenylamoni clorua ko tan trong nước.

(c) Ở đk thường, metylamin cùng đimetylamin là mọi chất khí.

(d) trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly tất cả 4 nguyên tử oxi.

(e) Ở đk thường, amino axit là phần nhiều chất lỏng.

Số phạt biểu chính xác là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

TK2017: Ancol etylic được điều chế bằng phương pháp lên men tinh bột theo sơ đồ:

Để pha trộn 10 lít ancol etylic 46o yêu cầu m kilogam gạo (chứa 75% tinh bột, sót lại là tạp hóa học trơ). Biết năng suất

của cả quy trình là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Quý giá của m là

A. 3,600. B. 6,912. C. 10,800. D. 8,100.

TK2017: Sục thong thả khí Cromanhords.com đến dư vào dung dịch tất cả a mol NaOH và b mol Ca(OH)2. Sự dựa vào của số mol kết tủa CaCO3 vào số mol Cromanhords.com được biểu diễn theo vật thị sau:

*

Tỉ lệ a : b khớp ứng là

A. 4 : 5. B. 2 : 3. C. 5 : 4. D. 4 : 3.

TK2017: các thành phần hỗn hợp E bao gồm chất X (C3H10N2O4) và hóa học Y (C3H12N2O3). Hóa học X là muối bột của axit hữu cơ nhiều chức, chất Y là muối hạt của một axit vô cơ. đến 2,62 gam E công dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, chiếm được 0,04 mol các thành phần hỗn hợp hai khí (có tỉ trọng mol 1 : 3) cùng dung dịch đựng m gam muối. Quý giá của m là

A. 2,40. B. 2,54. C. 3,46. D. 2,26.

TK2017: Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng chống xốp), thu được hỗn hợp X. Hấp thụ Cromanhords.com dư vào X, chiếm được dung dịch chất Y. Mang lại Y tác dụng với Ca(OH)2 theo tỉ lệ mol 1 : 1, tạo nên chất Z tan trong nướC. hóa học Z là

A. Ca(HCO3)2. B. Na2CO3. C. NaOH. D. NaHCO3.

TK2017: đến 5 chất: NaOH, HCl, AgNO3, HNO3, Cl2. Số chất tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

TK2017: tất cả hổn hợp T có 2 este đơn chức X, Y (MX Y). Đun lạnh 15 gam T với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, nhận được m gam các thành phần hỗn hợp Z bao gồm 2 ancol (có phân tử khối hơn nhát nhau 14u) và hỗn hợp hai muối. Đốt cháy m gam Z, nhận được 9,408 lít Cromanhords.com (đktc) và 10,8 gam H2O. Phần trăm cân nặng của X vào T là

A. 59,2%. B. 40,8%. C. 70,4%. D. 29,6%.

TK2017: kêt nạp hết 4,48 lít khí Cromanhords.com (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH với y mol K2CO3, thu được 200 ml dung dịch X. Mang đến từ từ đến khi xong 100 ml dung dịch X vào 300 ml hỗn hợp HCl 0,5M, chiếm được 2,688 lít khí (đktc). Phương diện khác, cho 100 ml hỗn hợp X công dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, chiếm được 39,4 gam kết tủA. cực hiếm của x là

A. 0,10. B. 0,20. C. 0,05. D. 0,30.

TK2017: tất cả hổn hợp E có 3 chất: X (là este của amino axit); Y và Z là hai peptit mạch hở, hơn yếu nhau một nguyên tử nitơ (đều chứa tối thiểu hai các loại gốc amino axit, MY Z). Mang đến 36 gam E công dụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, nhận được 7,36 gam ancol no, 1-1 chức, mạch hở với 45,34 gam bố muối của glyxin, alanin, valin (trong đó bao gồm 0,1 mol muối bột của alanin). Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn 36 gam E trong romanhords.com dư, thu được Cromanhords.com, N2 với 1,38 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y vào E là

A. 18,39%. B. 20,72%. C. 27,58%. D.

Xem thêm: Ăn Khoai Tây Mọc Mầm - 5 Lưu Ý Khi Ăn Khoai Tây

43,33%.

TK2017: tổ hợp hết các thành phần hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 với m gam Al trong dung dịch cất 0,61 mol HCl. Sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ đựng 47,455 gam muối th-nc và 2,352 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Z tất cả NO cùng N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Quý giá của m là