41A42B43A44C45B46C47A48C49B50A
51A52A53D54C55D56A57B58A59B60B
61C62A63D64B65D66A67A68A69A70C
71D72A73A74C75D76B77A78D79A80A

Câu 41.

Bạn đang xem: Đề minh họa hóa 2018 giải

kim loại nào dưới đây có tính khử yếu nhất?

A. Ag. B. Al. C. Fe. D. Cu.

Câu 42. chất nào tiếp sau đây làm mất tính cứng của nước cứng vĩnh cửu?

A. NaCl. B. Na2CO3. C. NaNO3. D. HCl.

Câu 43. trong các chất sau, chất gây độc hại không khí có nguồn gốc từ khí thải ngơi nghỉ là

A. CO. B. O3. C. N2. D. H2.

Câu 44. Este nào sau đây có bội phản ứng tráng bạc?

A. CH3COOCH2CH3. B. CH2=CHCOOCH3.

C. HCOOCH3. D. CH3COOCH3.

Câu 45. cách làm của sắt (II) hiđroxit là

A. Fe(OH)3. B. Fe(OH)2. C. FeO. D. Fe2O3.

Câu 46. Polime nào tiếp sau đây có kết cấu mạch phân nhánh?

A. Amilozơ. B. Xenlulozơ. C. Amilopectin. D. Polietilen.

Câu 47. chất nào dưới đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa bội phản ứng với hỗn hợp NaOH?


A. Al(OH)3. B. AlCl3. C. BaCO3. D. CaCO3.

Câu 48. Crom có số lão hóa +6 vào hợp chất nào sau đây?

A. NaCrO2. B. Cr2O3. C. K2Cr2O7. D. CrSO4.

Câu 49. dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. NaCl. B. NaOH. C. HNO3. D. H2SO4.

Câu 50. Cacbon chỉ biểu lộ tính khử trong phản nghịch ứng hóa học nào sau đây?

A. C + O2 → CO2. B. C + 2H2 → CH4.

C. 3C + 4Al → Al4C3. D. 3C + CaO → CaC2 + CO.

Câu 51. hóa học nào sau đây là chất hữu cơ?

A. CH4. B. CO2. C. Na2CO3. D. CO.

Câu 52. đến vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc dịu thấy xuất hiện

A. Kết tủa trắng. B. Kết tủa đỏ nâu.

C. Bong bóng khí. D. Hỗn hợp màu xanh.

Câu 53. mang lại 4,48 lít khí teo (đktc) phản ứng cùng với 8 gam một oxit kim loại, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam sắt kẽm kim loại và hỗn hợp khí tất cả tỉ khối so với H2 là 20. Quý giá của m là

A. 7,2. B. 3,2. C. 6,4. D. 5,6.

⇒ xem giải


Câu 54. mang đến 375 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch đựng 0,2 mol AlCl3, chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 15,6. B. 7,8. C. 3,9. D. 19,5.

⇒ xem giải

Câu 55. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế cùng thu vào bình tam giác bằng phương pháp đẩy bầu không khí như mẫu vẽ bên. Khí X là

*

A. H2. B. C2H2. C. NH3. D. Cl2.

⇒ xem giải

Câu 56. phát biểu nào sau đây sai?

A. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic.

B. Etyl fomat gồm phản ứng tráng bạc.

C. Triolein bội phản ứng được cùng với nước brom.

D. Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn.

Câu 57. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp metyl axetat với etyl axetat, nhận được CO2 cùng m gam H2O. Hấp thụ cục bộ sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, thu được 25 gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A. 5,4 B. 4,5 C. 3,6 D. 6,3


Bạn vẫn xem chưa: <2022> Thi thử TN trường Đông Hà - Quảng Trị (Lần 1)

⇒ xem giải

Câu 58. Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, solo chức, mạch hở) bởi O2, chiếm được 4,48 lít CO2 cùng 1,12 lít N2 (các thể tích khí đo sống đktc). Cách làm phân tử của X là


A. C2H7N. B. C4H11N. C. C3H9N. D. C2H5N.

⇒ xem giải

Câu 59. Cho sơ đồ vật phản ứng sau:

*

Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số bội phản ứng mà lại nitơ nhập vai trò chất khử là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 60. cho những chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số hóa học tham gia bội nghịch ứng thủy phân trong môi trường kiềm là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 61. cho những phát biểu sau:

(a) Điện phân hỗn hợp NaCl (điện cực trơ), chiếm được khí H2 sinh hoạt catot.

(b) đến CO dư qua hỗn hợp Al2O3 với CuO đun nóng, chiếm được Al và Cu.

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch cất CuSO4 cùng H2SO4, có mở ra ăn mòn điện hóa.

(d) kim loại có ánh nắng mặt trời nóng tan thấp độc nhất vô nhị là Hg, kim loại dẫn điện cực tốt là Ag.

(e) mang lại dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp FeCl2, thu được chất rắn gồm Ag với AgCl.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.


Câu 62. Cho este đa chức X (có phương pháp phân tử C6H10O4) chức năng với dung dịch NaOH, thu được thành phầm gồm một muối hạt của axit cacboxylic Y cùng một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Số bí quyết cấu tạo phù hợp của X là

A. 4 B. 3 C. 5 D. 2

⇒ xem giải

Câu 63. Cho m gam P2O5 vào dung dịch cất 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH thu được hỗn hợp X. Cô cạn X, thu được 8,56 gam tất cả hổn hợp chất rắn khan. Cực hiếm của m là

A. 1,76 B. 2,13 C. 4,46 D. 2,84

⇒ coi giải

Câu 64. Hỗn đúng theo E có muối vô sinh X (CH8N2O3) cùng đipeptit Y (C4H8N2O3). Mang lại E công dụng với hỗn hợp NaOH đun nóng, nhận được khí Z. Cho E công dụng với dung dịch HCl dư, nhận được khí T và hóa học hữu cơ Q. đánh giá nào sau đây sai?

A. Hóa học Y là H2NCH2CONHCH2COOH

B. Chất Q là H2NCH2COOH

C. Hóa học Z là NH3 và hóa học T là CO2

D. Hóa học X là (NH4)2CO3

⇒ coi giải

Câu 65. Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trung dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Mang lại dãy gồm các chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl. Số hóa học phản ứng được với hỗn hợp X là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

⇒ xem giải

Câu 66. Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%, hấp thụ cục bộ khí CO2 ra đời vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X. Mang đến từ từ hỗn hợp NaOH vào X, đến lúc kết tủa lớn số 1 thì cần tối thiểu 10 ml hỗn hợp NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 6,0 B. 5,5 C. 6,5 D. 7,0

⇒ xem giải

Câu 67. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

*

Biết X, Y, Z, T là những hợp hóa học của crom. Chất Z với T thứu tự là

A. K2Cr2O7 và Cr2(SO4)3. B. K2Cr2O7 với CrSO4.

C. K2CrO4 với CrSO4. D. K2CrO4 cùng Cr2(SO4)3.


Bạn sẽ xem chưa: <2019> Thi test THPT tổ quốc của Sở GDĐT Bắc Giang (Lần 2 - Đề 2)

⇒ xem giải

Câu 68. triển khai thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z với T. Kết quả được ghi sinh sống bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thửHiện tượng

Y

Quỳ tím

Quỳ đưa sang xanh

X, Z

Dung dịch AgNO3/NH3

Tạo kết tủa Ag

T

Dung dịch Br2

Kết tủa trắng

ZCu(OH)2

Tạo dung dịch màu xanh lá cây lam

X, Y, Z, T theo thứ tự là:

A. Etyl fomat, lysin, glucozo, phenol B. Etyl fomat, lysin, glucozo, axit acrylic

C. Glucozo, lysin, etyl format, anilin D. Lysin, etyl fomat, glucozo, anilin

Câu 69. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) đến dung dịch cất 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2.

(b) mang đến Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH.

(c) Sục khí CO2 mang lại dư vào hỗn hợp Ba(OH)2.

(d) đến Fe vào hỗn hợp Fe2(SO4)3 dư.

(e) mang đến dung dịch đựng a mol KHSO4 vào dung dịch cất a mol NaHCO3.

(g) mang đến Mg dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng không thu được chất khí)

Sau khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 4 B. 5 C. 2 D. 3

⇒ xem giải

Câu 70. Cho 3,2 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 cùng H2 trải qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp khí X. Đốt cháy trọn vẹn X yêu cầu vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Quý hiếm của V là

A. 6,72 B. 7,84 C. 8,96 D. 10,08

⇒ coi giải

Câu 71. Cho nhàn rỗi dung dịch HCl 1M vào dung dịch cất x mol NaOH và y mol NaAlO2. Số mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành thành phụ thuộc vào thể tích HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ vật thị bên.

*

Giá trị của x, y theo thứ tự là

A. 0,30 và 0,30 B. 0,30 cùng 0,35 C. 0,15 và 0,35 D. 0,15 và 0,30

⇒ xem giải

Câu 72. Cho những chất sau: metan, etilen, buta-1,3-dien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat. Số chất công dụng được cùng với nước brom ở điều kiện thường là

A. 5 B. 4 C. 6 D. 7

⇒ xem giải

Câu 73. Điện phân (điện rất trơ, màng chống xốp) dung dịch có CuSO4 với NaCl (tỉ lệ mol tương ứng là một : 3) với cường độ loại điện 1,34A. Sau thời gian t giờ, thu được hỗn hợp Y ( chứa hai hóa học tan) có trọng lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu. đến bột Al dư vào Y, chiếm được 1,68 lít khí H2 (đktc). Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự tổ hợp của khí vào nước với sự bay hơi của nước. Cực hiếm của t là

A. 7 B. 6 D. 5 D. 4

⇒ xem giải

Câu 74. Đốt cháy trọn vẹn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo do axit cacboxylic no với hai ancol) cần vừa đầy đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), thu được 0,5 mol tất cả hổn hợp CO2 cùng H2O. Mang đến a gam X làm phản ứng trọn vẹn với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam hóa học rắn khan. Quý hiếm của m là

A. 11,2 B. 6,7 C. 10,7 D. 7,2

⇒ xem giải

Câu 75. Hòa tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Ba, BaO, Al và Al2O3 vào H2O dư, thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Hấp thụ trọn vẹn 1,2096 lít khí CO2 (đktc) vào Y, chiếm được 4,302 gam kết tủa. Lọc kết tủa, thu được dung dịch Z chỉ chứa một hóa học tan. Mặt khác, dẫn thanh nhàn CO2 mang đến dư vào Y thì nhận được 3,12 gam kết tủa. Cực hiếm của m là


A. 6,79 B. 7,09 C. 2,93 D. 5,99

⇒ coi giải

Câu 76. Hỗn vừa lòng X cất hai amin tiếp đến thuộc dãy đồng đẳng của metyl amin. Các thành phần hỗn hợp Y cất glyxin cùng lysin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X và Y) bắt buộc vừa đầy đủ 1,035 mol O2, chiếm được 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp CO2 cùng N2. Phần trăm khối lượng amin có trọng lượng phân tử bé dại hơn vào Z là

A. 21,05% B. 16,05% C. 13,04% D. 10,70%

⇒ coi giải

Câu 77. Hỗn thích hợp X tất cả Fe2O3, FeO với Cu (trong kia nguyên tố O chiếm phần 16% theo khối lượng). Mang lại m gam X chức năng với 500 ml hỗn hợp HCl 2M (dư), thu được hỗn hợp Y và còn lại 0,27m gam hóa học rắn không tan. đến dung dịch AgNO3 dư vào Y, chiếm được khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5) với 165,1 gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là

A. 40 B. 48 C. 32 D. 28

⇒ coi giải

Câu 78. Cho hỗn hợp Z tất cả peptit mạch hở X và amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 1. Cho m gam Z công dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch T cất (m + 12,24) gam tất cả hổn hợp muối natri của glyxin và alanin. Dung dịch T phản bội ứng tối đa cùng với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch cất 63,72 gam hỗn hợp muối. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Phần trăm cân nặng N của Y là 15,73%.

B. Số liên kết peptit trong phân tử X là 5.

C. Tỉ lệ cội Gly : Ala trong phân tử X là 3 : 2.

D. Phần trăm trọng lượng N vào X là 20,29%.

⇒ coi giải

Câu 79.

Xem thêm: Phiếu Xuất Kho Tiếng Anh Là Gì, Xuất Kho Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì

 Hòa tan hoàn toàn 15,6 gam láo hợp bao gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO cùng CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 cùng NaNO3, thu được hỗn hợp X chỉ chứa muối sunfat th-nc của kim loại, hỗn hợp khí Y tất cả 0,01 mol N2O với 0,02 mol NO. đến X phản nghịch ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, chiếm được 89,15 gam kết tủa. Lọc kết tủa nung kế bên không khí đến khối lượng không đổi, nhận được 84,386 gam hóa học rắn. Nồng độ xác suất của FeSO4 vào X có mức giá trị ngay gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?

A. 0,85 B. 1,06 C. 1,45 D. 1,86

⇒ xem giải

Câu 80. Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit không no có hai links pi trong phân tử, Y là axit no 1-1 chức, Z là ancol no nhì chức, T là este của X, Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X với T, thu được 0,1 mol CO2 cùng 0,07 mol H2O. Mang đến 6,9 gam M phản ứng với trọn vẹn với dung dịch NaOH, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được hỗn hợp muối khan E. Đốt cháy hoàn toàn E, chiếm được Na2CO3, 0,195 mol CO2 với 0,135 mol H2O. Phần trăm trọng lượng của T trong M có mức giá trị sớm nhất nào sau đây