Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề soát sổ Toán 9Học kì 1: Phần Đại SốHọc kì 1: Phần Hình HọcHọc kì 2: Phần Đại SốHọc kì 2: Phần Hình học tập
Đề kiểm soát 1 máu Toán 9 Chương 4 Đại Số gồm đáp án (3 đề)
Trang trước
Trang sau

Đề bình chọn 1 huyết Toán 9 Chương 4 Đại Số gồm đáp án (3 đề)

Để học giỏi Toán lớp 9, phần dưới đây liệt kê Đề kiểm tra 1 huyết Toán 9 Chương 4 Đại Số có đáp án (3 đề), cực giáp đề thi thiết yếu thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi, bài xích thi Toán lớp 9.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 4 đại số

Đề chất vấn 1 máu Toán 9 Chương 4 Đại Số

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 đại số học tập kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Đề bài xích

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm A(2;-1) thì thông số a là:

A.a = 1/3 B. A = -1/2C .a = -1/4 D.a = 1/2

Câu 2: đến phương trình x2 + (m + 2)x + m = 0. Quý hiếm của m để phương trình có 2 nghiệm đồng âm là:

A. M > 0 B. M 3 - 2x2 + 1 = 0 B.x(x2 - 1) = 0

C.-3x2 - 4x + 7 = 0 D.x4 - 1 = 0

Câu 4: Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt?

A.x2 + 4 = 0 B.x2 - 4x + 4 = 0

C. X2 - x + 4 = 0 D. 2x2 + 5x - 7 = 0

Câu 5: Biết tổng nhì nghiệm của phương trình bằng 5 và tích hai nghiệm của phương trình bằng 4. Phương trình bậc hai bắt buộc lập là:

A.x2 - 4x + 5 = 0 B. X2 - 5x + 4 = 0

C. X2 - 4x + 3 = 0 D. X2 + 5x - 4 = 0

Câu 6: đến parabol (P): y = x2/4 và con đường thẳng (d): y = -x - 1. Tọa độ giao điểm của (P) với (d) là:

A. (-2;1) B. (-2;-1) C.(-3;2) D.(2;-3)

Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Bài 1. (2,5 điểm) đến hàm số y= - x2 (P) và đường thẳng (d): y = 2mx - 5

a) Vẽ đồ vật thị (P) của hàm số y = - x2

b) minh chứng rằng cùng bề mặt phẳng Oxy con đường thẳng (d) cùng parabol (P) luôn cắt nhau tại nhị điểm phân biệt. Tra cứu tọa độ nhị giao lúc m = 2.

Bài 2. (2,5 điểm) cho phương trình bậc nhì x2 + 4x + m = 0 (1)

a) Giải phương trình (1) khi m = -5.

b) xác minh m để phương trình (1) gồm nghiệm kép.

c) xác định m nhằm phương trình (1) gồm hai nghiệm x1 và x2 thỏa mãn x12 + x22 = 10.

Bài 3. (2 điểm) mang đến phương trình x2 + 2(m + 5)x + 6m - 30 = 0.

a) với cái giá trị làm sao của m thì phương trình tất cả 2 nghiệm phân biệt

b) hãy tìm kiếm 1 hệ thức tương tác giữa 2 nghiệm không nhờ vào vào cực hiếm của m

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1. C2.A3.C 4.D5.B6.A

Phần từ luận (7 điểm)

Bài 1.

a) Lập báo giá trị:

x-2-1012
y = -x2-4-10-1-4

Đồ thị hàm số y = -x2 là 1 trong đường parabol nằm bên dưới trục hoành, dấn trục Oy có tác dụng trục đối xứng, nhận cội O (0; 0) làm cho đỉnh và là điểm cao nhất.

*

b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) cùng (d) là:

-x2 = 2mx - 5 ⇔ x2 + 2mx - 5 = 0

Δ"= mét vuông + 5 > 0 với ∀m ∈ R

Vậy xung quanh phẳng Oxy con đường thẳng (d) với Parabol (P) luôn luôn cắt nhau tại nhì điểm phân biệt.

Khi m = 2, phương trình hoành độ giao điểm của (P) với (d) là:

-x2 = 4x - 5 ⇔ x2 + 4x - 5 = 0

Δ = 42 - 4.1.(-5) = 36

⇒ Phương trình bao gồm 2 nghiệm

*

Vậy tọa độ nhị giao điểm là M(1;-1) với N(-5;-25)

Bài 2.

a) lúc m = -5 ta được phương trình x2 + 4x - 5 = 0

Ta tất cả a + b + c = 1 + 4 + (-5) = 0 yêu cầu phương trình bao gồm hai nghiệm rõ ràng là x1 = 1; x2 = c/a = (-5)/1 = -5

Tập nghiệm của phương trình S = 1; -5

b) Δ" = 22 - m = 4 - m

Phương trình có nghiệm kép ⇔ Δ"= 0 ⇔ 4 - m = 0 ⇔ m = 4

c) Để phương trình (1) có hai nghiệm x1 và x2 ⇔ Δ" ≥ 0 ⇔ 4 - m ≥ 0 ⇔ m ≤ 4

Theo Vi-et ta có:

*

Ta có: x12 + x22 = 10 ⇔ (x1 + x2)2 - 2x1x2 = 10

⇔ (-4)2 - 2m = 10 ⇔ 16 - 2m = 10 ⇔ m = 3 (TM)

Vậy với m = 3 thì phương trình (1) tất cả hai nghiệm thõa mãn: x12 + x22 = 10

Bài 3.

x2 + 2(m + 5)x + 6m - 30 = 0

a) Δ" = b"2 - ac = (m + 5)2 - (6m - 30)

= m2 + 10m + 25 - 6m + 30 = mét vuông + 4m + 55

= m2 + 4m + 4 + 51 = (m + 2)2 + 51 > 0 ∀m

Vậy phương trình sẽ cho luôn có 2 nghiệm phân biệt với tất cả m

b) Theo định lí Vi-et ta có:

*

⇒ 3(x1 + x2 ) + x1x2 = -6(m + 5) + 6m - 30

= -6m - 30 + 6m - 30 = -60

Vậy hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm không phụ thuộc vào vào cực hiếm của m là

3(x1 + x2 ) + x1x2 = -60


Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề soát sổ 1 tiết chương 4 đại số học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Đề bài bác

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: đến hàm số y = -1/2x2 . Kết luận nào dưới đây đúng?

A. Hàm số trên luôn luôn đồng biến.

B. Hàm số trên luôn luôn nghịch biến.

C. Giá trị của hàm số bao giờ cũng âm.

D. Hàm số trên đồng biến khi x 0.

Câu 2: Điểm P(-1;-2) thuộc đồ gia dụng thị hàm số y = -mx2 lúc m bằng:

A. 2 B.-2 C.4 D.-4

Câu 3: Biệt thức Δ’ của phương trình 4x2 -6x - 1 = 0 là:

A. 52 B.13 C.5 D.10

Câu 4: Tập nghiệm của phương trình x2 -5x - 6 = 0 là:

A. S = 1 ; -6 B. S = 1 ;6 C. S = -1 ; 6 D. S = 2 ;3

Câu 5: mang lại phương trình 3x2 - 4x + m = 0. Giá trị m để phương trình có những nghiệm x1, x2 vừa lòng x1 - x2 = 1 là:

A. M = -7/12 B. M = 7/12 C. M = 1 D. M = 1/3

Câu 6: lựa chọn câu có xác định sai.

A. Phương trình 200x2 - 500x + 300 = 0 bao gồm hai nghiệm phân minh là: x1 = 1 ; x2 = 3/2

B. Phương trình 3x2 - 12x – 15 = 0 có tổng các nghiệm số x1 + x2 = 4 cùng tích các nghiệm số x1x2 = -5

C. Phương trình x2 + 4x + 5 = 0 tất cả tập nghiệm S = ∅

D. Hàm số y = 3x2 đồng trở thành khi x 2 (a ≠ 0)

a)Xác định hệ số a biết vật dụng thị hàm số đi qua điểm A(-2; 2).

b)Vẽ đồ thị của hàm số ứng với cái giá trị a vừa tìm kiếm được ở câu trên.

Bài 2. (3 điểm)

1)Giải phương trình 2011x2 - 2012x + 1 = 0

2) mang lại phương trình bậc hai (ẩn x): x2 - 2mx + 2m – 1 = 0

a) với cái giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm.

b) khẳng định m để phương trình gồm nghiệm kép cùng tính nghiệm đó.

Bài 3. (1 điểm) giả sử a;b là nhì nghiệm của phương trình x2 + mx + 1=0 cùng b;c là nhì nghiệm của phương trình x2 + nx + 2=0. Minh chứng hệ thức: (b-a)(b-c)=m.n-6.

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.D 2.A 3.B 4.C 5.B 6.D

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1.

a) do đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm A(-2; 2) cần ta có:

2 = a.22 ⇒ 4a = 2 ⇒ a = 1/2

⇒ Hàm số yêu cầu tìm là y = 1/2 x2

b) bảng giá trị:

x- 4- 2024
y = 1/2 x2 82028

Đồ thị hàm số y = 1/2x2 là một trong đường Parabol nằm phía trên trục hoành, dấn trục tung làm trục đối xứng, nhận cội tọa độ O(0;0) có tác dụng đỉnh và là vấn đề thấp nhất.

*

Bài 2.

1)Giải phương trình 2011x2 - 2012x + 1 = 0

Ta có: a = 2011; b = -2012; c = 1

⇒ a + b + c = 0 ⇒ Phương trình tất cả 2 nghiệm

x1 = 1; x2 = c/a = 1/2011

Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = 1; 1/2011

2) x2 - 2mx + 2m – 1 = 0

Δ = b2 - 4ac = (2m)2 - 4.(2m - 1) = 4m2 -8m + 4 = 4(m - 1)2

Do Δ = 4(m -1)2 ≥ 0 ∀ m yêu cầu phương trình luôn có nghiệm với tất cả m

Phương trình tất cả nghiệm kép khi và chỉ khi

Δ = 0 ⇔ 4(m - 1)2 = 0 ⇔ m = 1

Khi kia nghiệm kép của phương trình là:

x = (-b)/2a = 2m/2 = m = 1

Bài 3.

Vì a, b là 2 nghiệm của phương trình x2 + mx + 1 = 0 nên theo định lí Vi-et ta có:

*

Vì b,c là 2 nghiệm của phương trình x2 + nx + 2 = 0 đề nghị theo định lí Vi-et ta có:

*

Khi đó:

(b – a)(b – c) = b2 – bc – ab + ac

= b2 + bc + ab + ac – 2(ab + bc)

= b( b + c) + a (b + c) – 2 (ab + bc)

= (b + c )( b + a) – 2 (ab + bc)

= (-n).(-m) – 2(1 + 2)

= nm – 6

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề bình chọn 1 máu chương 4 đại số học tập kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 3)

Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Điểm M(-3;2) thuộc thiết bị thị hàm số y = ax2 khi a bằng:

*

Câu 2: chọn câu có xác minh sai.

*

Câu 3: mang đến hàm số y = f(x) = x2. Quý giá hàm số trên x = -2 là:

*

Câu 4: Tập nghiệm của phương trình 3x2 - 10x + 7 = 0 là:

*

Câu 5: Phương trình bậc hai (ẩn x): x2 -3mx + 4 = 0 có nghiệm kép lúc m bằng:

*

Câu 6: Tọa độ giao điểm của parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2x - 1 là:

A.(1;-1) B.(1;1) C.(-1;-1) D.(0;-1)

Phần từ luận (7 điểm)

Bài 1. (3 điểm)

a) Vẽ vật dụng thị của hàm số y = -1/2x2 (P)

b) tìm m để đường thẳng (d): y = 2x + m giảm (P) tại nhị điểm phân biệt.

Bài 2. (3 điểm)

1)Giải phương trình x2 - 3x – 10 = 0

2) mang đến phương trình bậc hai (ẩn ): x2 - (m + 1)x + m – 2 = 0

c) tìm m nhằm phương trình tất cả hai nghiệm sáng tỏ x1 cùng x2.

d) tra cứu m nhằm biểu thức A = x12 + x22 - 6x1x2 đạt giá chỉ trị nhỏ dại nhất.

Bài 3. (1 điểm) điện thoại tư vấn a; b; c là tía cạnh của một tam giác. Chứng tỏ rằng phương trình sau vô nghiệm: c2x2 + (a2 - b2 - c2 )x + b2 = 0.

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.B2.D3.C 4.A5.C6.B

Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Bài 1.

a) Vẽ vật thị hàm số (P): y = (-1)/2 x2

Bảng quý hiếm :

x-4-2024
y = (-1)/2 x2-8-20-2-8

Đồ thị hàm số y = (-1)/2 x2 là 1 đường Parabol nằm phía bên dưới trục hoành, nhấn trục tung có tác dụng trục đối xứng, nhận gôc tọa độ O(0;0) làm đỉnh và là điểm cao nhất.

*

b)Phương trình hoành độ giao điểm của (P) với (d) y = 2x + m là:

-1/2x2 = 2x + m ⇔ -x2 = 4x + 2m ⇔ x2 + 4x + 2m = 0

Δ" = 22 - 2m = 4 - 2m

Để thiết bị thị của (P) cùng (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt

⇔ Δ" > 0 ⇔ 4 - 2m > 0 ⇔ 2m 2 - 3x – 10 = 0 ⇔ Δ = (-3)2 - 4.(-10) = 49 > 0; √Δ = 7

Phương trình gồm hai nghiệm phân biệt:

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 5;-2

2) x2 - (m + 1)x + m – 2 = 0 (1)

a) Δ = (m + 1)2 - 4(m – 2) = mét vuông + 2m + 1 – 4m + 8

= m2 - 2m + 9 = (m – 1)2 + 8 > 0 với đa số m.

Vậy với tất cả m nằm trong R, thì phương trình (1) luôn luôn luôn tất cả hai nghiệm phân biệt x1 cùng x2

b) Theo định lí Vi-et ta có:

x1 + x2 = m + 1 với x1.x2 = m - 2

Do kia A = x21 + x22 - 6x1x2 = (x1 + x2)2 - 8x1x2

= (m + 1)2 - 8(m – 2) = mét vuông + 2m + 1 – 8m + 16

= mét vuông - 6m + 17 = (m – 3)2 + 8 ≥ 8

Vậy giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của A bẳng 8 lúc m – 3 = 0 tuyệt m = 3.

Bài 3.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Công Dân 11 Học Kì 2 Có Đáp Án ), Đề Thi Học Kì 2 Gdcd 11 Có Đáp Án

c2 x2 + (a2 - b2 - c2 )x + b2 = 0.

Δ = (a2 - b2 - c2)2 - 4b2c2

= (a2 - b2 - c2)2 - (2bc)2

= (a2 - b2 - c2 + 2bc)(a2 - b2 - c2 - 2bc)

=

= (a + b – c)(a – b + c)(a + b + c)(a – b – c)

Vì a; b; c là độ dài cha cạnh của một tam giác, phụ thuộc vào tính hóa học bất đẳng thức tam giác, ta có: |b – c| 0; a + b – c > 0; a – b + c > 0 còn a – b – c