... nhà.Đáp án: B8 Phòng gd & đào tạo quỳnh phụTrờng THCS An TháiĐề kiểm tra trắc nghiệm vật lý 9 thời gian làm bai 90 phútChọn đáp án đúng trong các câu sau:Cõu 1: Hiệu điện thế giữa hai ... đó.D. số đo thời gian sử dụng điện của đoạn mạch đó.Đáp án: BCâu 42: Hệ thức của định luật Jun-Lenxơ làA. Q = I².R.tB. Q = I.R².tC. Q = I.R.tD. Q = I².R².tĐáp án: ACâu 43: Nhiệt lượng ... lên thêm 3V thì cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn làA. 0,01mA.B. 0,03mA. C. 0,3mA.D. 0,9mA.Đáp án: BCâu 7: Đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện thế U1 thì đo được cường độ dòng điện...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết sinh học 11 trắc nghiệm có đáp án


*

... quá trình giảm phân, xảy ra sự trao đổi chéo không đều giữa các crômatit.A4 NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM SINH 12 – HỌC KÌ 1(PHẦN CHUNG CHO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO)CHƯƠNG 1. CƠ CHẾ DI TRUYỀN ... nhiên, do tác động của tác nhân vật lí, hoá học, sinh học của môi trường.B. sai hỏng ngẫu nhiên trong tái bản ADN, tác nhân hoá học, tác nhân sinh học của môi trường.C. sự bắt cặp không đúng, ... Chưa đủ điều kiện để xác định.B260Di truyền y học tư vấn nhằm chẩn đoán 1 số bệnh tật di truyền ở thời kì A. trước sinh B. sắp sinh C. mới sinh D. còn bú mẹA261Bệnh Phêninkitô niệu là bệnh...
*

... Câu 2. Sinh giới bao gồm những giới A. giới khởi sinh, nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật B. giới vi khuẩn, khởi sinh, nguyên sinh, thực vật và động vật C. giới khởi sinh, nguyên sinh, tảo, ... số vi khuẩn.C. Tảo, 1 số vi khuẩn.D. Thực vật, tảo, 1 số vi khuẩn. TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 – PHẦN CHUNG (HKI)Câu 1. Các sinh vật dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có đặc điểm chung vìA. chúng ... vật và động vật Câu 3. Sinh vật nhân thực bao gồm các giớiA. giới khởi sinh, nguyên sinh, thực vật, động vật B. giới khởi sinh, nấm, thực vật và động vật C. giới nguyên sinh, nấm, thực vật,...
*

... 1^?%&#XQR600bl%"H-?%&#XQ&'R6')6('^F4LwE+!E3&4)J$J%JQ%"?J`
1&;1*"O&;1*: 13 2,975 40
*

... Câu 2. Sinh giới bao gồm những giới A. giới khởi sinh, nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật B. giới vi khuẩn, khởi sinh, nguyên sinh, thực vật và động vật C. giới khởi sinh, nguyên sinh, tảo, ... vật – 2 lớp – quang hợp B. tế bào thực vật – 1lớp – hô hấpC. tế bào động vật – 2 lớp – quang hợp D. tế bào động vật – 1 lớp – hô hấpCâu 73: Phân tử nào làm tăng độ ổn định của màng sinh chất?A. ... sinh chất?A. Photpholipit B. Protein C. Colesteron D. Glicoprotein TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 – PHẦN CHUNG (HKI)Câu 1. Các sinh vật dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có đặc điểm chung vìA. chúng...
*

... Câu 2. Sinh giới bao gồm những giới A. giới khởi sinh, nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật B. giới vi khuẩn, khởi sinh, nguyên sinh, thực vật và động vật C. giới khởi sinh, nguyên sinh, tảo, ... bởi 2 chuỗi polinuclêôtit Câu 28: Các thành phần cấu tạo nên ADN là: TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 10 – PHẦN CHUNG (HKI)Câu 1. Các sinh vật dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có đặc điểm chung vìA. chúng ... vật – 2 lớp – quang hợp B. tế bào thực vật – 1lớp – hô hấpC. tế bào động vật – 2 lớp – quang hợp D. tế bào động vật – 1 lớp – hô hấpCâu 73: Phân tử nào làm tăng độ ổn định của màng sinh chất?A....
... Câu 2. Sinh giới bao gồm những giới A. giới khởi sinh, nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật B. giới vi khuẩn, khởi sinh, nguyên sinh, thực vật và động vật C. giới khởi sinh, nguyên sinh, tảo, ... 2 lớp – quang hợp B. tế bào thực vật – 1lớp – hô hấpC. tế bào động vật – 2 lớp – quang hợp D. tế bào động vật – 1 lớp – hô hấpCâu 73: Phân tử nào làm tăng độ ổn định của màng sinh chất? TRẮC ... vật và động vật Câu 3. Sinh vật nhân thực bao gồm các giớiA. giới khởi sinh, nguyên sinh, thực vật, động vật B. giới khởi sinh, nấm, thực vật và động vật C. giới nguyên sinh, nấm, thực vật,...
... biến x?A. Readln(x); B. Writeln(‘Nhap x = ’);C. Writeln(x); D. Read(‘X’); HẾT Trang 3/3 - đề thi 138 A. Var S : real; B. Var S : integer; C. Var S : word; D. Var S : longint;Câu 13: ... X có bằng Y hay không B. Gán giá trị X cho YC. Gán giá trị Y cho X D. Ý nghĩa khác Trang 2/3 - đề thi 138 ... dấu nào ?A. { và } B. /* và */ C. < và > D. ( và )Câu 22: Trong Ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểm tra chương trình ta nhấn phímA. F9 B. F3 C. F5 D. F2Câu 23: Khi khai báo biến, cần lưu ý:A....
... Chọn một đáp án dưới đây A. Trên cạn chưa thực vật quang hợp; B. Lớp khí quyển quá nhiều CO2; C. Lớp đất đá chưa ổn định, nhiều lần tạo núi và phun lửa; D. Đại dương lớp nước sâu ... ở là; Chọn một đáp án dưới đây A. 128 loại; B. 125 loại; C. 120 loại; D. 115 loại; Bài : 16 Lai một dòng đậu Hà Lan 7 lôcut đều mang alen trội lai với 1 dòng đậu 7 cặp gen lặn ... một đáp án dưới đây A. 128 loại; B. 125 loại; C. 120 loại; D. 110 loại; Bài : 17 Muốn phân biệt tính trạng nào đó là trội không hoàn toàn, người ta sử dụng phép lai: Chọn một đáp án...
... các vi sinh vật khác là:A. Không cấu tạo tế bào B. Là sinh vật nhân sơ C. nhiều hình dạng khác nhau D. Là sinh vật nhân chuẩn18. Đặc điểm ở vi rút và không ở các vi sinh ... và nhân chuẩn là:A. Thực vật, nấm, động vật B. Nguyên sinh, khởi sinh, động vật C. Thực vật, nguyên sinh, khởi sinh D. Nấm, khởi sinh, thực vật 9. Hiện nay người ta ước lượng số loài sinh ... thân gỗ, hệ mạch phát triển D. Thân gỗ nhưng không phân nhánh 13. Hoạt động nào sau đây chỉ ở thực vật mà không ở động vật?A. Hấp thụ khí ô xy trong quá trình hô hấp B. Tổng hợp chất...
... lượng 2 nhóm vi sinh vật là:a Vi sinh vật tự dưỡng và vi sinh vật dị dưỡngb Vi sinh vật quang dưỡng và vi sinh vật hóa dưỡngc Vi sinh vật quang dị dưỡng và vi sinh vật hóa dị dưỡngd Vi sinh ... pha sáng gồm:a ATP, NADPH và CO2b ATP, NADH và O2c AMP, NADPH và CO2d ATP, NADPH và O2 54/ Nguyên liệu của pha sáng là:a Ánh sáng, nuớc, CO2b Ánh sáng, nuớc, ATP và NADPHc Ánh sáng, ... Vi sinh vật tự dưỡng và vi sinh vật dị dưỡngb Vi sinh vật quang dị dưỡng và vi sinh vật hóa dị dưỡngc Vi sinh vật quang tự dưỡng và vi sinh vật hóa tự dưỡngd Vi sinh vật quang dưỡng và vi sinh...
... không quá trình sinh trưởng sơ cấpb mô phân sinh lóng nên không quá trình sinh trưởng sơ cấpc Không mô phân sinh bên nên không quá trình sinh trưởng thứ cấpd mô phân sinh ... 1>b 110 < 1>d 111 < 1>c 112 < 1>a 113 < 1>d b đi từ đất thế nước cao vào tế bào lông hút thế nước thấpc đi từ đất nồng độ ion cao vào tế bào lông hút nồng độ ion thấpd đi từ đất ... thú ăn cỏ như thế nào?a Tiêu hoá hoá và cơ học b Chỉ tiêu hoá cơ học c Tiêu hoá hoá học, học và nhờ vi sinh vật cộng sinh d Chỉ tiêu hoá hoá học 94/ Vai trò của quá trình hô hấp...
... cường độ chiếu sáng thì:a/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ hiệu quả quang hợp kém hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.b/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ hiệu quả quang hợp bằng ánh sáng đơn sắc màu ... Điểm bù ánh sáng là:a/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp.b/ Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.c/ Cường độ ánh sáng ... Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 bình thường, nồng độ CO2 cao.b/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 bình thường.c/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 cao.d/ Cường độ ánh sáng,...

Xem thêm: Các Loại Công Trình Công Nghiệp Là Gì? Phân Cấp Công Trình Công Nghiệp


... thức học tập chỉ ở động vật thuộc bộ Linh trởng làA. học khônB.quen nhờnC. học ngầmD.in vếtCâu 19 : Loại mô phân sinh chỉ ở cây một lá mầm làA.mô phân sinh bên. B. mô phân sinh ... làA.mô phân sinh đỉnh thân. B. mô phân sinh đỉnh rễ C.mô phân sinh bên. D. mô phân sinh lóngCâu 34 : Loại mô phân sinh không ở cây phợng làA.mô phân sinh đỉnh thân. B. mô phân sinh đỉnh ... khi mới sinh thuộc loại tập tínhA.vừa là bản năng vừa là học đợcBbẩm sinh C. học đợcD.bản năngCâu 4 : Loại mô phân sinh không ở cây lúa làA.mô phân sinh đỉnh thânB.mô phân sinh bênC.mô...
Từ khóa: đề kiểm tra trắc nghiệm tin học 10 hk2 có đáp ánbo de kiem tra trac nghiem hkihkii ngu van 67 có đáp ántrắc nghiệm sinh học lớp 11 có đáp ánđề kiểm tra trắc nghiệm tin học lớp 11đề kiểm tra trắc nghiệm hóa học lớp 11 giữa kì 2đề kiểm tra 1 tiết sinh học 10 hk2 có đáp ántrac nghiem sinh hoc lop 12 co dap ancau hoi trac nghiem sinh hoc lop 12 co dap antrắc nghiệm sinh học lớp 10 có đáp ánbai tap trac nghiem sinh hoc lop 12 co dap anbai tap trac nghiem sinh hoc lop 9 co dap antrắc nghiệm tin học lớp 11 có đáp ántrac nghiem tin hoc lop 11 co dap anđề kiểm tra trắc nghiệm sinh học 10 nâng caođề kiểm tra trắc nghiệm sinh học 11Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8