toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Trong links cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử bao gồm độ âm điện nhỏ hơn.

Bạn đang xem: Để đánh giá loại liên kết

B. Link cộng hóa trị có cực được sinh sản thành giữa 2 nguyên tử bao gồm hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. Links cộng hóa trị không có cực được làm cho từ những nguyên tử khác hoàn toàn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử mập thì phân tử phân rất yếu.


Câu 5:Cho độ âm điện của một số nguyên tố như sau: na (0.93), Cl (3.16), H (2.2).

a. Nhờ vào hiệu độ âm điện, hãy cho thấy thêm loại links có trong phân tử NaCl, HCl.

b. Nêu quá trình hình thành liên kết ion trong NaCl.

c. Viết bí quyết electron và công thức cấu trúc của N2, HCl.


Cho hàng oxit sau đây: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7.

Dựa vào quý giá hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử vào phân tử hãy khẳng định loại links trong từng phân tử oxit (tra cực hiếm độ âm năng lượng điện ở bảng 6, trang 45).


Hiệu độ âm điện của các chất:

Na2O: 2,51 links ion.

MgO: 2,13 liên kết ion.

Al2O3: 1,83 links ion.

SiO2: 1,54 links cộng hóa trị gồm cực

P2O5: 1,25 liên kết cộng hóa trị có cực

SO3: 0,86 liên kết cộng hóa trị bao gồm cực

Cl2O7: 0,28 link cộng hóa trị không cực


(Cho: nguyên tố:

Độ âm điện:

Trong phân tử HClO tất cả chứa các loại links nào?

A. link cộng hóa trị phân cực

B. Liên kết cộng hóa trị phân cực và không phân cực.

C. links ion và cùng hóa trị phân cực

D. link cộng hóa trị và cho nhận


(Cho: nguyên tố:

Độ âm điện:

Trong phân tử KHS tồn tại đông đảo loại link nào?

A. links ion và mang đến nhận

B. Links cộng hóa trị ko phân cực

C. Link ion và links cộng hóa trị ko phân cực.

D.  links ion và links cộng hóa trị phân cực.


Trong HClO: H-O-Cl có liên kết H-O là cộng hoá trị phân rất (Dc = 1,4)

Trong KHS: K-S-H có links K-S là link ion (Dc = 1,7)


Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho thấy thêm có loại liên kết nào trong những chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3?

Lấy quý giá độ âm điện của các nguyên tố nghỉ ngơi bảng 6 trang 45.


Hiệu độ âm điện:

CaCl2: 2,16. Links ion

AlCl3: 1,55. Link cộng hóa trị có cực

CaS: 1,58.Liên kết cùng hóa trị bao gồm cực.

Xem thêm: Các Bước Giải Bài Toán Bằng Máy Tính Cầm Tay Casio, Tin Học 10 Bài 6: Giải Bài Toán Trên Máy Tính

Al2S3: 0,97. Link cộng hóa trị tất cả cực.


2324. Hãy cho biết, trong các phân tử đó thì phân tử nào có liên kết cộng hoá trị có cực, liên kết cộng hoá trị không có cực và liên kết ion. Biết độ âm điện: O = 3,44 ; N = 3,04; na = 0,93; H = 2,2; Ca =1,0; Cl = 3,16. 

Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các hợp chất cộng hóa trị? 


DỰA VÀO ĐỘ ÂM ĐIỆN HÃY mang đến BIẾT LOẠI LIÊN KẾT trong NHỮNG PHÂN TỬ SAU BR2,PH3,MgF2,H2S,CH4,NaCl