Đáp án đề thi THPT non sông 2020 môn GDCD – nhằm hỗ trợ các bạn học sinh tra cứu tác dụng bài thi sau khoản thời gian kỳ thi vào lớp tốt nghiệp thpt 2021 kết thúc. Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn đáp án đề thi THPT quốc gia 2020 môn GDCD, mời chúng ta cùng tham khảo.

Đáp án đề tham khảo 2021 môn GDCD thi giỏi nghiệp thpt Quốc giaĐáp án đề tìm hiểu thêm 2021 môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp thpt Quốc gia

Đáp án môn GDCD kỳ thi THPT đất nước 2020

Đáp án môn giáo dục công dân – Mã đề 301

81-C82-A83-C84-A85-D
86-A87-B88-C89-D90-B
91-A92-C93-C94-A95-D
96-D97-B98-B99-A100-A
101-A102-C103-D104-C105-A
106-D107-A108-C109-D110-D
111-A112-C113-C114-C115-A
116-D117-D118-A119-D120-C

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân – Mã đề 302

81-A82-A83-B84-A85-A
86-B87-A88-C89-C90-A
91-B92-C93-A94-D95-A
96-A97-B98-D99-D100-C
101-B102-D103-B104-B105-B
106-A107-D108-C109-D110-D
111-B112-D113-C114-B115-D
116-C117-A118-B119-D120-B

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân – Mã đề 303

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân – Mã đề 304

81-B82-C83-A84-D85-A
86-A87-C88-B89-C90-B
91-D92-B93-B94-D95-C
96-C97-D98-B99-A100-C
101-A102-D103-B104-D105-B
106-A107-A108-D109-C110-B
111-A112-B113-B114-A115-C
116-B117-B118-C119-A120-C

Đáp án môn giáo dục công dân – Mã đề 305

81-C82-C83-A84-A85-B
86-C87-C88-D89-D90-B
91-D92-D93-A94-B95-C
96-B97-C98-A99-D100-C
101-D102-C103-D104-D105-D
106-A107-B108-A109-A110-B
111-A112-B113-B114-C115-D
116-C117-C118-C119-A120-A

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân – Mã đề 306

81-B82-B83-B84-A85-B
86-C87-D88-C89-D90-D
91-D92-C93-A94-A95-A
96-D97-B98-B99-C100-C
101-C102-B103-D104-C105-D
106-C107-B108-C109-B110-D
111-D112-B113-B114-D115-B
116-C117-C118-D119-B120-D

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân – Mã đề 307

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân – Mã đề 308

81-C82-A83-B84-A85-A
86-B87-C88-C89-C90-B
91-D92-B93-A94-D95-A
96-B97-D98-A99-A100-D
101-B102-D103-A104-D105-A
106-A107-B108-D109-D110-D
111-B112-D113-A114-D115-D
116-D117-B118-A119-B120-B

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân – Mã đề 309

81-D82-C83-D84-A85-D
86-A87-B88-B89-A90-C
91-A92-B93-C94-A95-D
96-C97-D98-C99-A100-D
101-C102-D103-C104-A105-D
106-A107-D108-C109-A110-A
111-A112-C113-D114-C115-C
116-B117-C118-C119-B120-B

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân – Mã đề 310

81-B82-C83-A84-C85-C
86-A87-B88-A89-C90-B
91-C92-A93-A94-D95-C
96-D97-C98-B99-C100-D
101-A102-B103-D104-B105-B
106-C107-A108-C109-B110-C
111-D112-B113-A114-D115-D
116-B117-C118-B119-D120-D

Đáp án môn giáo dục công dân – Mã đề 311

81-A82-B83-B84-A85-C
86-C87-A88-D89-C90-B
91-B92-D93-D94-D95-B
96-C97-B98-B99-C100-C
101-D102-A103-D104-A105-B
106-B107-A108-A109-D110-D
111-D112-C113-A114-C115-C
116-A117-A118-D119-C120-C

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân – Mã đề 312

81-D82-C83-D84-A85-A
86-D87-D88-C89-C90-B
91-B92-C93-A94-B95-D
96-A97-A98-C99-A100-B
101-A102-C103-A104-B105-C
106-C107-B108-C109-B110-C
111-B112-B113-C114-B115-A
116-C117-B118-A119-B120-B

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân – Mã đề 313

81-A82-C83-A84-B85-D
86-A87-C88-B89-C90-A
91-A92-A93-C94-D95-B
96-C97-C98-D99-B100-D
101-A102-D103-C104-D105-D
106-B107-B108-C109-C110-B
111-C112-B113-B114-B115-A
116-A117-C118-C119-A120-A

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân – Mã đề 314

81-D82-C83-A84-A85-B
86-C87-C88-A89-D90-C
91-C92-B93-B94-B95-B
96-D97-D98-A99-A100-D
101-B102-B103-C104-A105-C
106-C107-A108-D109-B110-B
111-D112-A113-A114-D115-A
116-D117-C118-D119-A120-C

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân – Mã đề 315

81-D82-D83-A84-B85-D
86-D87-A88-C89-B90-A
91-B92-B93-A94-B95-B
96-A97-A98-B99-A100-B
101-C102-C103-B104-C105-C
106-B107-A108-B109-C110-C
111-B112-C113-B114-A115-A
116-C117-C118-C119-A120-A

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân – Mã đề 316

81-D82-B83-C84-C85-A
86-B87-D88-A89-C90-D
91-B92-A93-A94-B95-B
96-A97-D98-C99-A100-D
101-C102-C103-D104-B105-A
106-C107-D108-B109-D110-D
111-C112-D113-A114-C115-B
116-A117-D118-A119-D120-D

Đáp án môn giáo dục công dân – Mã đề 317

81-B82-C83-D84-C85-B
86-D87-C88-B89-D90-B
91-C92-B93-A94-A95-C
96-A97-C98-A99-B100-C
101-D102-B103-C104-B105-B
106-D107-B108-A109-A110-C
111-A112-D113-D114-C115-D
116-A117-C118-A119-D120-D

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân – Mã đề 318

81-A82-D83-D84-C85-B
86-D87-B88-B89-A90-B
91-A92-A93-C94-A95-D
96-C97-D98-C99-B100-C
101-A102-B103-C104-C105-D
106-B107-C108-D109-D110-D
111-B112-C113-B114-D115-D
116-C117-C118-C119-B120-C

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân – Mã đề 319

81-A82-D83-A84-A85-D
86-C87-A88-A89-C90-D
91-C92-D93-D94-C95-B
96-A97-B98-A99-B100-A
101-A102-A103-D104-B105-D
106-A107-B108-A109-D110-D
111-D112-B113-B114-B115-D
116-A117-D118-A119-B120-B

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân – Mã đề 320

81-A82-A83-B84-C85-B
86-D87-D88-B89-C90-A
91-C92-D93-D94-D95-B
96-A97-C98-C99-B100-A
101-B102-D103-B104-B105-A
106-C107-D108-D109-B110-B
111-C112-B113-A114-A115-A
116-C117-C118-D119-C120-A

Đáp án môn giáo dục đào tạo công dân – Mã đề 321

81-C82-C83-A84-C85-B
86-B87-D88-A89-D90-B
91-B92-D93-C94-A95-B
96-C97-D98-C99-D100-C
101-C102-A103-B104-A105-C
106-D107-A108-B109-B110-C
111-D112-D113-B114-C115-A
116-B117-D118-D119-A120-A

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân – Mã đề 322

81-C82-D83-A84-A85-B
86-C87-D88-D89-B90-B
91-D92-A93-B94-A95-A
96-D97-D98-C99-C100-D
101-D102-C103-A104-D105-B
106-D107-D108-C109-B110-C
111-C112-B113-C114-B115-A
116-C117-A118-A119-B120-A

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân – Mã đề 323

81-C82-A83-D84-A85-D
86-A87-B88-C89-B90-B
91-D92-D93-D94-B95-C
96-C97-D98-A99-D100-A
101-B102-A103-C104-A105-B
106-C107-D108-A109-C110-D
111-B112-D113-B114-A115-D
116-A117-C118-C119-D120-D

Đáp án môn giáo dục và đào tạo công dân – Mã đề 324

81-B82-D83-D84-C85-D
86-C87-C88-C89-A90-B
91-A92-A93-C94-B95-B
96-A97-A98-D99-D100-B
101-C102-D103-A104-B105-C
106-C107-B108-D109-D110-A
111-B112-A113-B114-D115-A
116-B117-D118-A119-D120-B

2. Đề thi môn GDCD THPT non sông 2020

*

Mời những bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên thể loại Tài liệu của Mobitool VN.