Anken cấu trúc có một link đôi tất cả một liên kếtδ" id="MathJax-Element-1-Frame" role="presentation" style="border: 0px; box-sizing: border-box; direction: ltr; display: inline-block; float: none; line-height: 0; margin: 0px; max-height: none; max-width: none; min-height: 0px; min-width: 0px; overflow-wrap: normal; padding: 1px 0px; position: relative; white-space: nowrap; word-spacing: normal;" tabindex="0">δδbền vững với một liên kếtπ" id="MathJax-Element-2-Frame" role="presentation" style="border: 0px; box-sizing: border-box; direction: ltr; display: inline-block; float: none; line-height: 0; margin: 0px; max-height: none; max-width: none; min-height: 0px; min-width: 0px; overflow-wrap: normal; padding: 1px 0px; position: relative; white-space: nowrap; word-spacing: normal;" tabindex="0">ππkém bền.

Bạn đang xem: Đặc điểm cấu tạo của phân tử anken

Anken là hiđrocacbon ko no mạch hở, vào phân tử tất cả một link đôi C=C.

a. Dãy đồng đẳng của anken

Etilen (C2H4), propilen (C3H6),butilen (C4H10) … bao gồm tính chất tương tự như etilen lập thành hàng đồng đẳng hotline là hàng đồng đẳng của etilen.

Công thức phân tử tầm thường CnH2n( n ≥ 2 )

(Từ C2H4, theo có mang đồng đẳng: C2H4(CH2)k→ C2+kH4+2kđặt 2 + k = n thì cách làm phân tử chung của anken là: CnH2n

b. Đồng phân

- Đồng phân cấu tạo

Đồng phân vị trí liên kết đôi

CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3

Đồng phân mạch cacbon

*

- Đồng phân hình học

*

Điều kiện:

R1# R2và R3# R4

Đồng phân cis: khi mạch chính nằm cùng bên của links C=C.

Đồng phân trans: khi mạch chính nằm ở phía khác nhau của link C=C.

*
*

c. Danh pháp

- tên thông thường

Tên anken=Tên ankan đổi đuôianthànhilen

Ví dụ :

CH2=CH2: Etilen

CH2=CH-CH3 Propilen

- Tên cụ thế

Tên anken=Tên ankan đổi đuôianthànhen

*Quy tắc:

Chọn mạch đó là mạch C dài nhất gồm chứa links đôi.

Đánh số C mạch chính từ phía gần liên kết đôi nhất.

Gọi thương hiệu theo sản phẩm tự:

Số chỉ địa chỉ nhánh + tên nhánh + thương hiệu C mạch bao gồm + số chỉ links đôi + en

*Ví dụ:

CH2=CH2: Eten

CH2=CH-CH3: Propen

CH2=CH-CH2-CH3But-1-en

CH3-CH=CH-CH3 But-2-en

*


1.2. đặc thù vật lí


Từ C2H4→ C4H8: là hóa học khí

Từ C5H10trở đi là chất lỏng hoặc hóa học rắn.

Nhiệt nhiệt độ chảy , ánh nắng mặt trời sôi và trọng lượng riêng tăng vọt theo chiều tăng của phân tử khối.

Các anken đều nhẹ hơn nước và không chảy trong nước


1.3. đặc thù hóa học


*

Hình 1: mô hình phân tử etilen

- Đặc điểm cấu trúc của anken bao gồm một link đôi C=C (gồm một liên kếtσ" id="MathJax-Element-3-Frame" role="presentation" style="border: 0px; box-sizing: border-box; direction: ltr; display: inline-block; float: none; line-height: 0; margin: 0px; max-height: none; max-width: none; min-height: 0px; min-width: 0px; overflow-wrap: normal; padding: 1px 0px; position: relative; white-space: nowrap; word-spacing: normal;" tabindex="0">σσbền vững cùng một liên kếtπ" id="MathJax-Element-4-Frame" role="presentation" style="border: 0px; box-sizing: border-box; direction: ltr; display: inline-block; float: none; line-height: 0; margin: 0px; max-height: none; max-width: none; min-height: 0px; min-width: 0px; overflow-wrap: normal; padding: 1px 0px; position: relative; white-space: nowrap; word-spacing: normal;" tabindex="0">ππkém bền)

- Dự đoán đặc điểm hóa học tập của anken

+ links đôi là trung trung khu phản ứng.

+ phản bội ứng phá tan vỡ liên kếtπ" id="MathJax-Element-5-Frame" role="presentation" style="border: 0px; box-sizing: border-box; direction: ltr; display: inline-block; float: none; line-height: 0; margin: 0px; max-height: none; max-width: none; min-height: 0px; min-width: 0px; overflow-wrap: normal; padding: 1px 0px; position: relative; white-space: nowrap; word-spacing: normal;" tabindex="0">ππkém bền.

a. Phản bội ứng cộng

Phản ứng cộng là bội phản ứng trong số đó phân tử hợp hóa học hữu cơ kết hợp với phân tử khác chế tác thành phân tử hợp hóa học mới.

- cùng hiđrô (Phản ứng hiđro hoá)

CnH2n+ H2→CnH2n+2

CH2=CH2+ H2 →CH3-CH3

CH3-CH=CH2+ H2→ CH3-CH2-CH3

- cùng halogen(Phản ứng halogen hoá)

CnH2n+ Br2→ CnH2nBr2

Anken làm mất đi màu của hỗn hợp brom →Phản ứng này dùng để nhận biết anken.

Video 1:Etilen tính năng với dung dịch Brom

CH2=CH2+ Br2 → BrCH2- CH2Br

(Màu nâu đỏ) 1,2-đibrometan (không màu)

- cùng HX(X là OH, Cl, Br,…)

CH2=CH2+ HBr → CH3-CH2Br

CH2=CH2+ H-OH → CH3-CH2OH

*

Qui tắc Mac-côp-nhi-côp:

Trong phản ứng cộng HX vào liên kết đôi,nguyên tử H (hay phần mang điện tích dương) chủ yếu cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấp hơn (có các H hơn), còn nguyên tử hay đội nguyên tử X (phần có điện tích âm) cùng vào nguyên tử cacbon bậc cao hơn (có ít H hơn).

b. Phản ứng trùng hợp

nCH2=CH2→ <- CH2–CH2->n

Phản ứng trùng thích hợp là thừa trình phối hợp liên tiếp các phân tử nhỏ dại giống nhau hoặc giống như nhau tạo thành rất nhiều phân tử rất lớn gọi làpolime.

Xem thêm: Soạn Bài Chữ Của Người Tử Tù (Nguyễn Tuân), Chữ Người Tử Tù

Chất đầu (CH2=CH2) gọi là monome, -CH2–CH2- hotline là mắc xích của polime, n là thông số trùng hợp.