Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Chất nào sau đây là chất kiềm?

A. NaOH, KOH, Ba(OH)2.

Bạn đang xem: Cu oh 2 là chất điện li mạnh hay yếu

B. Ca(OH)2, Fe(OH)2, KOH.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3.


*

Chọn câu A nha em, vì kiềm thường sẽ nói là những bazo , những chất có tan trong nước. 

B loại Fe(OH)2, C loại tất cả , D loại Mg(OH)2 và Al(OH)3


Chất bào sau đây là chất kiềm ? 

A NaOH , KOH , Ba(OH)2

B Ca(OH)2 , Fe(OH)2 , KOH

C Cu(OH)2 , Zn(OH)2 , Fe(OH)3

D Mg(OH)2 , NaOH , Al(OH)3

 Chúc bạn học tốt


Dãy chất nào sau đây gồm bazơ bị nhiệt phân hủy là?A. Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Cu(OH)2​B. NaOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Mg(OH)2C. NaOH, BaOH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3D. Fe(OH)3, Cu(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2


Dãy chất nào sau đây gồm bazơ bị nhiệt phân hủy là?

A. Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Cu(OH)2​

B. NaOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Mg(OH)2

C. NaOH, BaOH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3

D. Fe(OH)3, Cu(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2


Dãy các chất nào sau đây đều gồm các chất là bazơ ? A. NaOH, FeO, H2SO4, Al(OH)3. B. Cu(OH)2, H3PO4, Al(OH)3, Mg(OH)2.C. Al(OH)3, KHCO3, Mg(OH)2, NaOHD. Cu(OH)2, Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH.


Dãy gồm những chất điện li mạnh là: A. HCl, NaCl, Na 2 CO 3 , Fe(OH) 3.B. NaF, NaOH, KCl, HClO C. NaOH, KCl, H 2 SO 4 , KOH,D. KNO 3 , MgCl 2 , HNO 3 ,HF.


câu C ý 

câu A thì có Fe(OH)3 kết tủa màu nâu đỏ 

câu B thì có HClO là axit yếu câu D có HF là axit yếu 


cho các chất sau :Cu (OH)2,KOH,Ca( OH)2,AL(OH)3A)CHẤT NÀO BỊ NHIỆT PHÂN HỦY B )CHẤT NÀO TÁC DỤNG VỚI HCL


Câu 4: Dãy các bazơ nào sau đây là bazơ tan:A . KOH, NaOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2B . Al(OH)3, Ca(OH)2, NaOH, Mg(OH)2C . KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2D . Ba(OH)2, KOH, Zn(OH)2, Cu(OH)2


Đáp án C

- A sai vì Cu(OH)2 không tan

- B sai vì Al(OH)3,Mg(OH)2 không tan

- D sai vì Zn(OH)2,Cu(OH)2 không tan


Cho các chất: HNO3, KOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3, CuSO4, Cu(OH)2. Các chất điện li mạnh là

A. KOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3

B. NaCl, H2SO3, CuSO4

C. HNO3, KOH, NaCl, CuSO4

D.

Xem thêm: Máy Tính Ký Hiệu Khoa Học 637X10^2, Máy Tính Khoa Học 637X10^2

Ag2SO4, NaCl, CuSO4, Cu(OH)2


Cho các chất sau : HBr,Na2s,KOH,CH3COOH,H2SO4,Ba(OH)2,Mg(OH)2AlCl3a)Phân loại chất điện li mạnh,yếub)Viết phương trình điện li của các chất


- Chất điện li mạnh

\(HBr\rightarrow H^++Br^-\)

\(Na_2S\rightarrow2Na^++S^{2-}\)

\(KOH\rightarrow K^++OH^-\)

\(H_2SO_4\rightarrow2H^++SO_4^{2-}\)

\(Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Ba^{2+}+2OH^-\)

\(AlCl_3\rightarrow Al^{3+}+3Cl^-\)

- Chất điện li yếu

\(CH_3COOH⇌CH_3COO^-+H^+\)

\(Mg\left(OH\right)_2⇌Mg\left(OH\right)^++OH^-\)

\(Mg\left(OH\right)^+⇌Mg^{2+}+OH^-\)


Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu: A. H 2 CO 3 , C 2 H 5 OH, Mg(OH) 2 .B. H 2 S, CH 3 COOH, Ba(OH) 2 .C. H 2 CO 3 , H 2 SO 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 .D. H 2 S, H 2 SO 3 , H 2 SO 4 .