I. Khảo sát chuyển động của vật ném ngang.

Bạn đang xem: Công thức tính tầm ném xa của vật ném ngang

1. Chọn hệ trục toạ độ và gốc thời gian.

*

Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu ném.

2. Phân tích chuyển động ném ngang.

Chuyển động của các hình chiếu Mx và My trên các trục Ox và Oy gọi là các chuyển động thành phần của vật M.

*

3. Xác định chuyển động của vật

a) Dạng của quỹ đạo và vận tốc của vật

- Phương trình quỹ đạo:

*

⇒ Quỹ đạo của chuyển động ném ngang có dạng Parabol

- Phương trình vận tốc:

*

b) Thời gian chuyển động

Thời gian chuyển động bằng thời gian rơi tự do của vật được thả từ cùng độ cao:

*

c) Tầm ném xa

L là tầm ném xa tính theo phương ngang. Ta có:

*
*

II. Thí nghiệm kiểm chứng.


Sau khi búa đập vào thanh thép, bi A chuyển động ném ngang còn bi B rơi tự do. Cả hai đều chạm đất cùng một lúc.

Các dạng bài tập có hướng dẫn

Vận dụng công thức chuyển động ném ngang

Cách giải:

- Vận dụng công thức tính tầm ném xa: L=v0t=v0.√2.hgL=v0t=v0.2.hg

- Công thức tính thời gian: t =√2.hg2.hg

Công thức tính vận tốc khi chạm đất: v2 = v02 + vy2 = v02 + (g.t )2


III. Bài tập ném ngang

Bài 1: Ném vật theo phương ngang ở độ cao 50 m so với mặt đất, lấy g = 9.8 m/s2, vận tốc lúc ném là 18 m/s, tính thời gian và vận tốc của vật khi chạm đất.

Lời giải:

Ta có: g = 9.8 m/s2; h = 50 m; vo = 18 m/s

*

Bài 2: Ném vật theo phương ngang với vận tốc 10 m/s từ độ cao 40 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2

a. Xác định tọa độ của vật sau 2s.

b. Phương trình quỹ đạo của vật

c. Xác định vị trí vật chạm đất theo phương ngang, và vận tốc khi chạm đất.

Lời giải:

Ta có: vo = 10 m/s; h = 40 m; g = 10 m/s2

a. Khi t = 2s ta có: x = vot = 20 m; y = (0.5)gt2 = 20 m

b. Phương trình quỹ đạo của vật: 

*

c. vị trí chạm đất theo phương ngang

*

Vận tốc khi chạm đất là

*

Bài 3. Ném vật theo phương ngang ở độ cao 50m so với mặt đất, lấy g=9,8 m/s2, vận tốc lúc ném là 18 m/s, tính thời gian và vận tốc của vật khi chạm đất.

Lời giải:

*

Bài 4. Từ độ cao 20m ném vật theo phương ngang xuống đất biết rằng sau 1 giây kể từ lúc ném thì véc tơ vận tốc hợp với phương ngang góc 45o. Lấy g=10m/s2, xác định vận tốc lúc ném và tìm vị trí vật chạm đất theo phương ngang.

Xem thêm: Cách Trồng Hành Tím Bằng Nước, Cách Trồng Hành Tím Bằng Chai Nhựa

Lời giải:

*

Bài 5. ném vật theo phương ngang với vận tốc 10m/s từ độ cao 40m xuống đất. Lấy g=10 m/s2