Công thức tính nhanh Amino Axit

* Công thức tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm -NH2vàmmnhóm -COOH) khi mang đến amino axit này vào dung dịch chứaamol HCl, sau đó mang lại dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ vớibmol NaOH.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh amino axit

*
Công thức tính nhanh Amino Axit" width="433">

Ví dụ:

Chommgam glyxin vào dung dịch chứa0,30,3molHCl. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 molNaOHNaOH. Tìmm?m?(BiếtMglyxin=75)

*
Công thức tính cấp tốc Amino Axit (ảnh 2)" width="224">

* Công thức tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm –NH2vàmnhóm -COOH khi mang lại amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó mang đến dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl.

*
Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 3)" width="136">

Ví dụ:

Chomgam alanin vào dung dịch chứa 0,375 mol NaOH. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,575 mol HCl. Tra cứu m? (Malanin= 89 )

*
Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 4)" width="235">

​Một số công thức tính nhanh số đồng phân


1) Số đồng phân ankan:

- Khái niệm: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở. Vào phân tử ankan chỉ gồm những liên kết đơn C-C và C-H.

-CTTQ: CnH2n+2(n ≥ 1).

-Ankan chỉ bao gồm đồng phân mạch cacbon cùng từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.

Công thức tính nhanh

*
Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 5)" width="342">

Ví dụ:

Tính số đồng phần của ankan C4H10

Số đồng phân ankan sẽ là: 24-1+ 1 = 3 đồng phân

2) Số đồng phân Hiđro cacbon thơm là đồn đẳng benzen:

*
Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 6)" width="349">

3) Số đồng phân phenol đơn chức

*
Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 7)" width="334">

4) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

*
Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 8)" width="287">

5) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:

*
Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 9)" width="280">

Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3= 1 đồng phân:CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3= 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

6) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:

*
Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 10)" width="281">

7) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:

*
Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 11)" width="345">

8) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:

*
Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 12)" width="386">

9) Số đồng phân amin bậc 1 đơn chức no CnH2n+3N:

*
Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 13)" width="348">

10) Số đồng phân amino axit, no (có 1nhóm NH2 cùng 1 đội COOH)

*
Công thức tính cấp tốc Amino Axit (ảnh 14)" width="270">

11) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol với hỗn hợp n axit béo:

*
Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 15)" width="467">

12) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O:

*
Công thức tính nhanh Amino Axit (ảnh 16)" width="468">

Ví dụ:Tính số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở từ C3→ C5

C3H7OH: 23-2= 2 đồng phân.

13) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO:Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

*
Công thức tính cấp tốc Amino Axit (ảnh 17)" width="432">

Lưu ý: Anđehit với xeton bao gồm cùng công thức phân tử với nhau, nên những khi đề bài xích chỉ mang lại CTPT nhưng mà không đề cập đến loại hợp chất như thế nào thì phải tính cả hai.

Xem thêm: Mẫu Giấy Ô Li Tập Viết Chữ Đẹp, Mẫu Giấy 4 Ô Ly

14) Số đồng phân pép tít :

Công thức: Nếu có n α-aminoaxít khác nhau thì bao gồm n giai thừa đồng phân được tạo từ các aminoaxít khác nhau.

Số n peptit = xn

Ví dụ: gồm tối đa từng nào đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin và alanin?