toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Khi đặt một hiệu điện thay U vào hai đầu một năng lượng điện trở R thì mẫu điện chạy qua nó tất cả cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu lộ định cách thức Ôm?

A. U = I/R

B. I = U/R

C. I = R/U

D. R = U/I


Câu 1: Biểu thức đúng của định quy định Ôm là:

A.

Bạn đang xem: Công thức biểu thị định luật ôm

I = R/U B. I = U/R C. U = I/R D. U = R/I

Câu 2: Một dây dẫn tất cả điện trở 50Ω chịu được dòng điện gồm cường độ lớn số 1 là 300mA. Hiệu điện thế lớn số 1 đặt thân hai đầu dây dẫn đó là:

A. 1500V B. 15V C. 60V D. 6V


Câu 1: lúc đặt một hiệu điện nắm U vào nhì đầu một điện trở R thì chiếc điện chạy qua nó tất cả cường độ là I. Hệ thức nào bên dưới đây biểu hiện định dụng cụ ôm.

A. R=U/I B. I=U/R C. I=R/U D. U=I/R


Câu 1: phương pháp của định luật pháp Ohm là

A. I = U/R

C. I = R/U

B. R = U/I

D. U = I.R

Câu 2: Đơn vị như thế nào dưới đó là đơn vị của điện trở?

A. Oát (W) B. Ôm (Ω) C. Ampe (A) D. Vôn (V)

I (A)

U (V)

O

Câu 3: học viên vẽ đồ gia dụng thị sau khoản thời gian làm thí nghiệm xác định mối quan hệ nam nữ giữa cường độ dòng điện cùng hiệu điện cố gắng đặt vào nhị đầu dây dẫn. Đồ thị như thế nào vẽ đúng?

 

A.

I (A)

U (V)

O

B.

 

 

I (A)

U (V)

O

C.

 

 

 

I (A)

U (V)

O

D.

 

 

Câu 4: văn bản định phương pháp Ohm là:

A. Cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn tỉ trọng với hiệu điện nuốm đặt vào nhì đầu dây với tỉ lệ với điện trở của dây.

B. Cường độ loại điện I chạy qua dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện chũm U để vào nhị đầu dây cùng không tỉ lệ thành phần với điện trở R của dây.

C. Cường độ chiếc điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện ráng U đặt vào hai đầu dây với tỉ lệ nghịch với điện trở R của dây.

D. Cường độ loại điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện nỗ lực U đặt vào nhì đầu dây dẫn và tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở R của dây.

Xem thêm: Soạn Tìm Hiểu Chung Về Văn Nghị Luận, Please Wait

Câu 5: chọn từ tương thích điền vào chỗ chấm:

……… của dây dẫn càng bự thì chiếc điện bị ngăn cản càng nhiều.

A. Hiệu điện rứa B. Cường độ loại điện C. Điện trở D. A cùng B hầu hết đúng

Câu 6: khi để vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện rứa 12 V thì cường độ loại điện chạy qua nó là 0,5 A. Nếu hiệu điện thay đặt vào hai đầu dây dẫn sẽ là 36 V thì cường độ loại điện chạy vào dây dẫn là bao nhiêu?

A. 1 A B. 1,5 A C. 2 A D. 0,5 A

Câu 7: một quãng mạch gồm bố điện trở mắc tiếp nối R1 = 3 Ω, R2 = 5 Ω với R3 = 7 Ω. Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

A. 8 Ω B. 12 Ω C. 10 Ω D. 15 Ω

Câu 8: đến hai năng lượng điện trở mắc song song R2 = 10 Ω cùng R3 = 30 Ω. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

A. 40 Ω B. 7,5 Ω C. 0,13 Ω D. Trăng tròn Ω

Câu 9: Cho đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở R1 = 10 Ω với R2. Biết Rtđ = 15 Ω. Dấn xét như thế nào sau đây là đúng?

A. R2 = 25 Ω cùng mắc thông liền với R1

B. R2 = 25 Ω với mắc song song cùng với R1

C. R2 = 5 Ω cùng mắc nối liền với R1

D. R2 = 5 Ω với mắc song song với R1

Câu 10: Đặt một hiệu điện cố kỉnh U = 6 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cha điện trở mắc tiếp liền R1 = 3 Ω, R2 = 5 Ω với R3 = 7 Ω. Hiệu điện chũm ở nhị đầu điện trở R1 là:

A. 6 V B. 2 V C. 2,8 V D. 1,2 V

Câu 11: cho hai điện trở mắc song song R1 = 12 Ω với R2 = 4 Ω. Biết cường độ chiếc điện đi qua điện trở R1 là 0,15 A. Cường độ cái điện trong mạch là:

A. 0,6 A B. 5,4 A C. 0,1125 A D. 0,45 A

A

B

R1

R2

R3

+

_

 

Câu 12: đến mạch điện bao gồm sơ thiết bị như hình dưới, trong các số đó các điện trở R1 = 9 Ω, R2 = 15 Ω và R­3 = 10 Ω. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB:

 

A. 34 Ω

C. 3,6 Ω

B. 15 Ω

D. 39,7 Ω

A

B

R1

R2

R3

+

_

Câu 13: mang đến mạch điện tất cả sơ thiết bị như hình dưới, trong những số đó các điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 15 Ω và R­3 = 5 Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB:

 

A. đôi mươi Ω

C. 10 Ω

B. 25 Ω

D. 4 Ω

A

B

R1

R2

R3

+

_

 

Câu 14: cho mạch điện tất cả sơ thiết bị như hình dưới, trong những số đó các điện trở R1 = 14 Ω, R2 = 8 Ω và R­3 = 24 Ω. Mẫu điện đi qua R1 tất cả cường độ là 0,4 A. Hiệu điện cố gắng UAB là:

 

A. 8 V

C. 1,68 V

B. 18,4 V

D. 6 V

A

B

R1

R2

R3

+

_

Câu 15: đến mạch điện gồm sơ vật dụng như hình dưới, trong các số ấy các năng lượng điện trở R1 = 12 Ω, R2 = 2 Ω với R­3 = 6 Ω. Biết loại điện đi qua R3 có cường độ là 0,35 A. Cường độ cái điện qua điện trở R1 với R2 là:

 

A. 0,05 A

C. 0,35 A

B. 0,15 A

D. 1 A

 

Câu 16: mang đến đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc song song với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Hotline U, U1, U2 theo lần lượt là hiệu điện cụ của toàn mạch, hiệu điện cố kỉnh hai đầu điện trở R1 với R2. Biểu thức nào tiếp sau đây đúng?

A. U = U1 = U2

B. U = U1 + U2

C. U ≠ U1 = U2

D. U1 ≠ U2

Câu 17: Đặt một hiệu điện nạm UAB vào hai đầu đoạn mạch có hai điện trở R1 cùng R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa nhì đầu mỗi điện trở tương xứng là U1, U2. Hệ thức làm sao dưới đấy là không đúng?