Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Công của trọng lực trong 2 giây cuối khi vật có khối lượng 8kg được thả rơi từ độ cao 180m là bao nhiêu? Lấy g = 10 ( m / s 2 )*

  s = 1 2 g t 2 ⇒ t = 2 s g = 2.180 10 = 6 s

s / = 1 2 g t / 2 = 1 2 . 10 . 42 = 80 ( m )

→ A p = m g . h = 8 . 10 . 100 = 8000 ( J )

Chọn đáp án A


Ở thời điểm t0=0 một vật có khối lượng m = 8 kg rơi tự do từ độ cao h = 180m không vận tốc đầu, lấy g = 10m/s2. Trọng lực thực hiện một công trong 2 giây cuối bằng

A.

Bạn đang xem: Công của trọng lực trong 2 giây cuối

7200 J

B. 4000 J

C. 8000 J

D. 14400 J


Thả rơi tự do một vật khối lượng 2kg từ độ cao 180m xuống mặt đất, Lấy g=10m/s2.a/ Tính thời gian vật rơi hết độ cao đó.b/ Tính vận tốc của vật khi vừa chạm đấtc/ Tính quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng.


a/ \(t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=6\left(s\right)\)

b/ \(v=\sqrt{2gh}=60\left(m\backslash s^2\right)\)

c/ \(s_{t-1}=\dfrac{1}{2}g\left(t-1\right)^2=125\left(m\right)\)

\(s_{cuoi}=s-s_{t-1}=55\left(m\right)\)


Một vật có khối lượng 2kg được thả rơi tự do từ độ cao 20m, lấy g = 10 m/s2. Công suất trung bình của trọng lực trong 2s đầu tiên là

A. 800 W

B. 400 W

C. 100 W

D. 200 W


Một vật có khối lượng 200g được thả rơi tự do từ độ cao 20m, g = 10 m/s2. Công suất tức thời của trọng lực khi vật chạm đất là

A. 60 W

B. 50 W

C. 30 W.

D. 40 W


Một vật có khối lượng m = 2 kg rơi tự do từ độ cao h = 10 m. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. Hỏi sau thời gian 1,2 s trọng lực đã thực hiện một công bằng bao nhiêu? Tính công suất trung bình của trọng lực trong thời gian 1,2 s và công suất tức thời của trọng lực tại thời điểm t = 1,2 s


Một vật có khối lượng m = 2 kg rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h, lấy g = 10 m / s 2 . Công suất tức thời của trọng lực tại thời điểm 2 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động là

A. 400 W

B. 40 W

C. 200 W

D. 20W


Chọn A.

Vận tốc tức thời tại thời điểm t = 2s là: v = g.t = 10.2 = 20 m/s

Công suất tức thời tại thời điểm t = 2 s là

P = F.v = P.v = (m.g)v = (2.10)20 = 400W

Chú ý: Dùng biểu thức P = F.v để tính công suất tức thời tại một thời điểm t trong bài toán chuyển động biến đổi (v thay đổi) thì ta hiểu v trong biểu thức tương ứng là v tức thời tại thời điểm t ta xét.


Một vật có khối lượng m = 2 kg rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h, lấy g = 10 m/s2. Công suất tức thời của trọng lực tại thời điểm 2 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động là

A. 400 W

B. 40 W

C.

Xem thêm: 10 Mẫu Bài Văn Tả Về Mẹ Của Em Ngắn, Văn Tả Người Lớp 6, Top 41 Bài Văn Tả Mẹ Lớp 5 Siêu Hay

200 W

D. 20W


1 vật rơi tự do ở độ cao 180m so với mặt đất với 0 vận tốc ban đầu. lấy g=10m/s2 và biết vật có khối lượng 2kg

a) thế năng của vật sau khi rơi được 3s

b) tính công trọng lực trong 3s đầu. từ đó suy ra động năng của vật sau khi rơi 3s