Trong E có các bộ chữ số thoả mãn (*) là: (0,1,2);(0,1,5);(0,2,4);(1,2,3);(1,3,5);(2,3,4);(3,4,5)

Mỗi bộ gồm ba chữ số khác nhau và khác 0 nên ta viết được 3.2.1 =6 số có ba chữ số chia hết cho 3

Mỗi bộ gồm ba chữ số khác nhau và có một chữ số 0 nên ta viết được 2.2.1 = 4 số có ba chữ số chia hết cho 3

Vậy theo quy tắc cộng ta có: 6.4 +4.3 =36 số có 3 chữ số chia hết cho 3. Chọn đáp án là A


Bài 3: Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được:

Bao nhiêu số có ba chữ số ( không nhất thiết khác nhau) và là số chẵn?

A.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 2 chữ số

60 B.90 C.450 D.100


Quảng cáo
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Gọi tập hợp E = {0,1,2,3,4,5}

Số tự nhiên có 3 chữ số có dạng (a 0,a,b,c E)

Vì là số chẵn nên c {0,2,4} từ đó ta có ba cách chọn chữ số c ( vì c {0,2,4}).

Ứng với mỗi cách chọn c ta có 6 cách chọn chữ số b (vì b E)

Ứng với mỗi cách chọn c, b ta có 5 cách chọn chữ số a (vì a E và a 0)

Áp dụng quy tắc nhân ta có 3.6.5 = 90 số có 3 chữ số. Vì vậy đáp án là B.


Bài 4: Cho các số 1,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số với các chữ số khác nhau:

A. 12. B. 24. C. 64. D. 256.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Gọi số tự nhiên có 4 chữ số cần tìm là:

*
(a 0,a,b,c,d {1,5,6,7}), khi đó:

a có 4 cách chọn

b có 3 cách chọn

c có 2 cách chọn

d có 1 cách chọn

Vậy có: 4.3.2.1 = 24 số

Nên chọn B.


Bài 5: Từ các chữ số 2,3,5,4 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số:

A. 256. B. 120. C. 24. D. 16.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi số tự nhiên có 4 chữ số cần tìm là: (a 0,a,b,c,d {2,3,5,4}, khi đó:

a có 4 cách chọn

b có 4 cách chọn

c có 4 cách chọn

d có 4 cách chọn

Vậy có: 4.4.4.4 = 256 số

Nên chọn A.


Bài 6: Có bao nhiêu chữ số chẵn gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0,1,2,4,5,6,8.

A. 252 B. 520 C. 480 D. 368

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Chọn B

Gọi x = ;a,b,c,d {0,1,2,4,5,6,8}, a 0.

Vì x là số chẵn nên d {0,2,4,6,8}.

TH1: d = 0 có 1 cách chọn d.

Vì a 0 nên ta có 6 cách chọn a {1,2,4,5,6,8}.

Với mỗi cách chọn a, d ta có 5 cách chọn b {1,2,4,5,6,8}\{a}.

Với mỗi cách chọn a, b, d ta có 4 cách chọn c {1,2,4,5,6,8}\{a,b}.

Suy ra trong trường hợp này có 1.6.5.4 = 120 số.

TH2: d 0, d chẵn nên d {2,4,6,8}. Vậy có 4 cách chọn d

Với mỗi cách chọn d, do a 0 nên ta có 5 cách chọn a {1,2,4,5,6,8}\{d}

.

Với mỗi cách chọn a,d ta có 5 cách chọn b {0,1,2,4,5,6,8}\{a,d}.

Với mỗi cách chọn a, b, d ta có 4 cách chọn c {0,1,2,4,5,6,8}\{a,d,b}.

Suy ra trong trường hợp này có 4.5.5.4= 400 số.

Vậy có tất cả 120 + 400 = 520 số cần lập.


Quảng cáo

Bài 7: Từ các số 1,2,3,4,5,6,7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và là số chẵn

A. 360 B. 343 C. 523 D. 347

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi số cần lập là: (a 0,a,b,c,d {1,2,3,5,4,6,7}) và a,b,c,d đôi một khác nhau.

Công việc ta cần thực hiện là lập số x thỏa mãn x là số chẵn nên d phải là số chẵn. Do đó để thực hiện công việc này ta thực hiện qua các công đoạn sau

Bước 1: Chọn d: Vì d là số chẵn nên d chỉ có thể là các số 2, 4, 6 nên d có 3 cách chọn.

Bước 2: Chọn a: Vì ta đã chọn d nên a chỉ có thể chọn một trong các số của tập {1,2,3,5,4,6,7}\{d} nên có 6 cách chọn a

Bước 3: Chọn b: Tương tự ta có 5 cách chọn b

Bước 4: Chọn c: Có 4 cách chọn.

Vậy theo quy tắc nhân có: 3.6.5.4 = 360 số thỏa yêu cầu bài toán. Chọn A.


Bài 8: Từ các số 1,2,3,4,5,6,7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và là số lẻ

A. 360 B. 343 C. 480 D. 347

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Gọi số cần lập là: (a 0,a,b,c,d {1,2,3,5,4,6,7}) và a,b,c,d đôi một khác nhau.

Vì số x cần lập là số lẻ nên d phải là số lẻ. Ta lập x qua các công đoạn sau.

Bước 1: Có 4 cách chọn d

Bước 2: Có 6 cách chọn a

Bước 3: Có 5 cách chọn b

Bước 4: Có 4 cách chọn c

Vậy có 480 số thỏa yêu cầu bài toán. Chọn C.


Bài 9: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?

A. 40. B.45. C. 50. D. 55.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Nếu chữ số hàng chục là n thì số hàng đơn vị phải nhỏ hơn hoặc bằng n 1. Vậy chọn chữ số hàng đơn vị có n 1 cách. Mà chữ số hàng chục lớn hơn bằng bằng 1 nên ta có số các số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 +7+8+9 = 45 nên chọn B.


Bài 10: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số:

A. 900. B. 901. C. 899. D. 999.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi số tự nhiên có 3 chữ số cần tìm là: (a 0), khi đó:

a có 9 cách chọn

b có 10 cách chọn

c có 10 cách chọn

Vậy có: 9.10.10 = 900 số

Nên chọn A.


Bài 11: Cho các chữ số 1, 2, 3,., 9. Từ các số đó có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau và không vượt quá 2011.


A. 168 B. 170 C. 164 D. 172

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi số cần lập (a 0,a,b,c,d {1,2,3,5,4,6,7,8,9})

Vì x chẵn nên d {2,4,6,8}. Đồng thời x 2011 a = 1

a = 1 nên a có 1 cách chọn, khi đó d có 4 cách chọn.

Chọn b có 7 cách và chọn c có 6 cách.

Suy ra có: 1.4.6.7 = 168 số. Chọn A.


Bài 12: Có bao nhiêu số có 2 chữ số, mà tất cả các chữ số đều lẻ:

A. 25. B. 20. C. 30. D.10.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi số tự nhiên cần tìm có dạng .

Khi đó: a có 5 cách chọn, b có 5 cách chọn (do a,b là các chữ số lẻ).

Nên có tất cả 5.5 = 25 số. Chọn A.


Bài 13: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số lớn hơn 4 và đôi một khác nhau:

A. 240. B.120. C.360. D.24.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Gọi số tự nhiên cần tìm có dạng

*
.

Khi đó: a có 5 cách chọn, b có 4 cách chọn, c có 3 cách chọn, d có 2 cách chọn, e có 1 cách chọn.

Nên có tất cả 5.4.3.2.1 = 120 số. Chọn B


Bài 14: Từ các số 1,2,3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên khác nhau và mỗi số có các chữ số khác nhau:

A.15. B.20. C.72. D.36

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

TH1: số có 1 chữ số thì có 3 cách.

TH2: số có 2 chữ số và mỗi số có các chữ số khác nhau thì có 3.2 = 6 số.

TH3: số có 3 chữ số và mỗi số có các chữ số khác nhau thì có 3.2.1 = 6 số

Vậy có 3 + 6+ 6 = 15 số. Chọn A.


Bài 15: Cho tập A = {0,1,2,3,4,5,6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số và chia hết cho 5.

A. 660 B. 432 C. 679 D. 523

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giống bài 2 tự luận. Chọn A.


Giới thiệu kênh Youtube Tôi


Trang trước Trang sau

Video liên quan


Reply 3 0 Chia sẻ

*

Củ sắn dây bao nhiêu 1kg

Bạn ở Hà Nội hay bất kỳ tỉnh thành nào khác trên cả nước có nhu cầu mua bột sắn dây nguyên chất hãy liên hệ đến Minh Anh Chuyên bột sắn dây gia đình ...


Hỏi Đáp Bao nhiêu
*

1dam2 bằng bao nhiêu km2

1 Ha bằng bao nhiêu m2, đổi hecta sang mét vuông, km2 vuôngThầy HoàngNov 4, 2019·2 min readTrong quá trình sửa chữa, xây dựng và thi công công trình xây dựng, bài toán ...


Hỏi Đáp Bao nhiêu
*

Cập nhật Tiếng Anh là gì

1. Định nghĩa từ update 1.1. Update theo định nghĩa của từ điển tiếng Anh Update là động từ trong tiếng Anh, cách đọc: /ʌpˈdeɪt/. Đây là động từ ...


Hỏi Đáp Là gì Học Tốt Tiếng anh
*

Tạnh mưa tiếng Anh là gì

Nghĩa của từ tạnh mưa trong Từ điển tiếng việt tạnh mưa it stops raining; the rain stops; the rain is over Đặt câu với từ tạnh ...


Hỏi Đáp Là gì Học Tốt Tiếng anh
*

Nói giảm nói tránh là gì ví dụ

Mục lục Nói giảm nói tránh là gì? Cách vận dụng nói giảm nói tránh trong giao tiếp 1. Nói giảm nói tránh là gì? Ví dụ 1: Bác đã đi rồi sao Bác ...


Hỏi Đáp Là gì
Mua DHC chính hãng ở đâu

Viên uống DHC vitamin C mua ở đâu là bài toán khiến người dùng bối rối khi tìm mua sản phẩm này của công ty DHC Nhật Bản. Sản phẩm có tác dụng bổ sung ...


Hỏi Đáp Ở đâu
Cua kẹp tay phải làm sao

Bệnh nhân cấp cứu bệnh viện địa phương 10 ngày trước, huyết áp khó đo, suy hô hấp nặng. Bác sĩ cho thở máy, kháng sinh liều cao, vận mạch... và chuyển ...


Hỏi Đáp Làm sao
Cần bao nhiêu ml dd NaOH 0 15 M vào 50 ml dd HCl 0 2M để thu được mỗi trường trung tính

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo tài liệu Bài tập phương pháp tính pH được Download.vn đăng tải trong bài viết dưới đây.Đây là tài ...


Hỏi Đáp Bao nhiêu
Đú trend Tiếng Anh là gì

Trend là gì? Đú trend là gì, hot trending marketing năm nay là? Thời đại 4.0 giúp chúng ta tiếp cận cùng với hầu như điều mới mẻ và ...


Hỏi Đáp Là gì Học Tốt Tiếng anh
Functional benefit là gì

Trong chiến lược thương hiệu của một công ty, định vị thương hiệu chiếm một vai trò quan trọng. Để định vị thương hiệu, doanh nghiệp có nhiều điều ...


Hỏi Đáp Là gì
Lệnh AT 3GPP trên Android là gì

Đang định làm phần mềm cảnh báo mạng qua tin nhắn, nghiên cứu cái Modem GSM đắt quá nên dùng điện thoại mình test thử, lọ mọ cũng nghịch được tý trên em ...


Hỏi Đáp Là gì Công Nghệ Android
Acc reroll GENSHIN là gì

Như luật bất thành văn với game thủ Việt, reroll là hành động được quan tâm nhiều nhất trong cộng đồng Phantom Chaser sau ngày ra mắt.Bạn đang xem: Reroll là ...


Hỏi Đáp Là gì
Learn from experience là gì

Học Tiếng AnhPhân biệt learn và study (Phần 1)Phạm VănPhân biệt learn và study (Phần 1)Dear Sir or Lady. Can you tell me the difference between study and learn, both ...


Hỏi Đáp Là gì

Hỏi Đáp Bao nhiêu
Chuyên ngành dịch thuật là gì

Muốn thành công trong lĩnh vực dịch thuật thì dịch thuật viên ngoài trình độ ngôn ngữ, vốn từ vựng phong phú, nắm vững kỹ năng chuyên ngành thì cần phải ...


Hỏi Đáp Là gì Ngôn ngữ Dịch

Hỏi Đáp Bao nhiêu
Get this game in the bag nghĩa là gì

Những người nói tiếng Anh bản xứ thích sử dụng thành ngữ khi trò chuyện, chúng cũng thường xuất hiện trong sách, chương trình TV và phim ảnh. Để hoàn ...


Hỏi Đáp Là gì Ngôn ngữ Nghĩa là gì Game Game
Pin iPhone 6s chơi game được bao lâu

THỜI GIAN SỬ DỤNG PIN IPHONE THỰC SỰ ĐƯỢC BAO LÂU?Bachkhoastore -Bạn dự định mua điện thoại iPhone để phục vụ công việc hay giải trí? bạn thắc mắc thời ...


Hỏi Đáp Bao lâu Công Nghệ Iphone Game Game
Diện F3 chờ bao lâu 2021

Trong quá trình nhiều năm tư vấn về di trú Mỹ, các chuyên viên của Toàn Cầu Visa nhận thấy thắc mắc về thời gian để hoàn tất một bộ hồ sơ từ lúc mở ...


Hỏi Đáp Bao lâu
Filler Hàn Quốc giá bao nhiêu

Chỉ mất 2 phút để đọc bài viếtTiêm Filler giá bao nhiêu? Tiêm Filler bao nhiêu tiền? là những câu hỏi liên quan đến kỹ thuật tiêm filler được nhiều bạn ...

Xem thêm: Bạn Cần Biết Điều Gì Về Máy Quay Gopro Là Gì, Mới Chơi Thì Nên Mua Gopro Loại Nào


Hỏi Đáp Bao nhiêu Cryto Giá
Quảng Cáo

Tương Tự


Có bao nhiêu cách xếp 3 bạn vào 7 ghế xếp thành hàng ngang 3 tháng trước . bởi mranhpt
Học frontend mất bao lâu 3 tháng trước . bởi mitducmoi
Máy đo nồng độ oxy trong máu Omron giá bao nhiêu 3 tháng trước . bởi voduong_4
Từ các chữ số 0, 1, 2, 5, 7, 9 lập được bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 6 3 tháng trước . bởi dang_myhcm
100g cá bống bao nhiêu protein 3 tháng trước . bởi nguyenDang_hit

Toplist được quan tâm


#1
Top 9 font chữ việt hóa đẹp 2022 1 tuần trước
#2
Top 9 đường viền hoa văn trang trí 2022 1 tuần trước
#3
Top 10 viết đoạn văn 200 từ trình bày suy nghĩ của em về hòa bình 2022 1 tuần trước
#4
Top 9 phương thức biểu đạt của đời ngắn đừng ngủ dài 2022 1 tuần trước
#5
Top 10 tiếng anh nâng cao lớp 3 có đáp án 2022 1 tuần trước
#6
Top 9 những câu nói hay trong ghibli 2022 1 tuần trước
#7
Top 9 thạch hạo hồi sinh người thân 2022 6 ngày trước
#8
Top 10 set innisfree lựu đỏ 4 món 2022 1 tuần trước
#9
Top 7 vẽ trang phục yêu thích 2022 1 tuần trước

Xem Nhiều


Xem phim những ngọn nến trong đêm phần 2 tập 5 1 ngày trước . bởi buinamxinh
Thành phần không thể thiếu khi kết nối mạng là gì 1 tuần trước . bởi Misshung_1
Huyện Cần Giuộc thuộc địa phương nào của nước ta 5 ngày trước . bởi pham_mypt
Đặt một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC 4 ngày trước . bởi phamquyen2021
Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sinh ra sản phẩm khí chứa nitơ là 2 ngày trước . bởi Lamngancute
Cách gấp máy bay trong snowdrop 6 ngày trước . bởi bui_dungcute
Dãy kim loại nào sau đây đều tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng 3 ngày trước . bởi Kinhomoi
iranian tobacco là gì - Nghĩa của từ iranian tobacco 1 tuần trước . bởi leluyen_hn
Có nên mua 5D Mark III 3 ngày trước . bởi mit_ngan2020
Bầu 3 tháng đầu an cherry được không 6 ngày trước . bởi Drhung1

Chủ đề


Mẹo Hay Hỏi Đáp Là gì Công Nghệ Nghĩa của từ Học Tốt Top List Bài Tập Bao nhiêu Khỏe Đẹp Ngôn ngữ Tiếng anh Xây Đựng Sản phẩm tốt Toplist Máy tính So Sánh Tại sao Món Ngon Hướng dẫn Facebook Dịch Ở đâu So sánh Thế nào Vì sao Nghĩa là gì Màn hình Bao lâu Khoa Học Có nên Đánh giá Bài tập Samsung

Token Data


Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xã hội


Bản quyền © 2021 Hàng Hiệu Inc.