1. Giới thiệu về bài học tính quý hiếm của biểu thức3. Bài bác tập vận dụng tính cực hiếm biểu thức4. Bài bác tập từ bỏ luyện toán lớp 4 tính giá trị biểu thức (Có đáp án)

Bài học tập toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thức

1. Giới thiệu về bài học tính cực hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ như 1: Tính quý giá biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính cùng tính có:

*

Thực hiện nay phép tính theo vật dụng tự từ yêu cầu qua trái ta có:

1 cùng 7 bằng 8, viết 85 cùng 4 bởi 9, viết 99 cùng 7 bởi 16, viết 6 lưu giữ 12 cộng 4 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7Hạ 17 xuống được 177696

Vậy quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Lấy ví dụ như 2: Tính cực hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện tại phép tính theo nguyên tắc nhân phân tách trước, cộng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy quý giá của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

2. Tính quý giá của biểu thức

a) vào một biểu thức, trường hợp chỉ gồm phép nhân cùng phép chia hoặc phép trừ cùng phép cộng, ta thực hiện giám sát từ trái qua phải.

Bạn đang xem: Chuyên de tính giá trị biểu thức lớp 4

Nếu trong biểu thức, gồm cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta tiến hành nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, tất cả dấu ngoặc, ta tiến hành phép tính sống trong ngoặc trước, xung quanh ngoặc sau.

b) tiến hành biểu thức gồm phép cộng

Nhóm những số hạng vào biểu thức đã đến thành nhóm tất cả tổng là những số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng: Khi thay đổi chỗ các số hạng vào một tổng thì tổng không cố đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài bác tập vận dụng tính quý hiếm biểu thức

3.1. Bài bác tập

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 – 19 x 98

c) 5647 – 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 – 216 : 6

Bài 2:Tính giá trị biểu thức theo cách thuận lợi nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 – 11 + 8

c) 915 + 832 – 45 + 48

d) 1845 – 492 – 45 – 92

Bài 3: tra cứu Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 – 90

c) y – 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4:Tính cực hiếm của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 – 28734

d) 987643 – 2732

Bài 5: nhị ngày siêu thị bán được 5124 lít dầu, biết ngày lắp thêm hai chào bán được thấp hơn ngày trước tiên 124 lít. Hỏi mỗi ngày bán được bao nhiêu lít dầu.

Bài 6.Tú tất cả 76 viên bi, số bi của An cấp 7 lần số bi của Tú. An cho Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 bạn là bao nhiêu?

Bài 7:Cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số các số hạng trong hàng số.

b) Tính tổng của hàng số.

3.2. Bài xích giải

Bài 1:

Thực hiện theo nguyên tắc của phép nhân, chia, cùng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 – 183 = (4748 + 142) – 183 + 16 = 4890 – 167 = 4723

b) 472819 + 174 – 19 x 98 = 472819 + 174 – 1862 = 471131

c) 5647 – 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 – 216 : 6 = 16704 – 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện theo nguyên tắc của biểu thức tất cả chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 +8) = 1800 – 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính với tính, những chữ số để thẳng mặt hàng với nhau. Thực hiện phép tính từ buộc phải qua trái. Ta có:

*
7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 13 cộng 4 bằng 7 thêm 1 bằng 8, viết 88 cùng 2 bởi 10, viết 0 nhớ 12 cùng 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*
7 cộng 9 bằng 16, viết 6 ghi nhớ 15 cùng 1 bởi 6 thêm 1 được 7, viết 78 cùng 0 bằng 8, viết 84 cùng 2 bằng 6, viết 6Hạ 19 xuống được công dụng 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*
5 trừ 4 bằng 1, viết 17 trừ 3 bởi 4, viết 44 ko trừ được cho 7 mượn 1, 14 trừ 7 bằng 7, viết 7 lưu giữ 1Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 ghi nhớ 12 thêm một bằng 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 61 trừ 0 bởi 1, viết 1

Vậy 198475 – 28734 = 169741

*
3 trừ 2 bởi 1, viết 14 trừ 3 bằng 1, viết 16 ko trừ đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 12 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày thứ nhất bán được hơn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày đầu tiên bán được 2624 lít, ngày đồ vật hai bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) biện pháp tính số lượng các số hạng trong hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài ra ta gồm số số hạng là: (69 – 1) : 4 + 1 = 18

Vậy dãy số trên bao gồm 18 số hạng

b) những tính tổng trong dãy số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x con số số hạng > : 2

Theo bài ra ta tất cả tổng của dãy số trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng các số hạng trong dãy số bên trên là 630


4. Bài xích tập từ bỏ luyện toán lớp 4 tính giá trị biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập

Bài 1:Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 – 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 – 987 – 246

Bài 2:Tìm bí quyết tính dễ dàng nhất

a) 211 – 111 – 99

b) 324 x 8 + 45 – 152

c) 525 + 917 – 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3:Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 – 98

d) y – 9874 = 1984 x 5

Bài 4:Cho hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của những dãy số.

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) tất cả 50 số hạng

b) tổng là 2500


Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính quý hiếm của biểu thức

A. Lý thuyết

Thứ tự tiến hành phép tính

Khi tiến hành các phép tính vào biểu thức, ta tiến hành từ trái qua phải.

Nếu biểu thức có dấu ngoặc, ta tiến hành các phép toán vào ngoặc trước.

Nếu biểu thức gồm những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta triển khai phép toán nhân, phân chia trước tiếp nối mới mang lại phép toán cộng, trừ

B. Bài xích tập

Bài 1: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958b, 41235 + 24756 – 37968c, 324586 – 178395 + 24605d, 254782 – 34569 – 45796

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)b, 420785 + (420625 – 72438)c, (47028 + 36720) + 43256d, (35290 + 47658) – 57302e, (72058 – 45359) + 26705f, (60320 – 32578) – 17020

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 – 374 x 38d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435f, 134415 – 134415 : 45g, 235 x 148 – 148h, 115938 : 57 – 57

Bài 4: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 324 x 49 : 98b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46f, 1005 – 38892 : 42

Bài 5: Tính quý giá của biểu thức

a, 427 x 234 – 325 x 168b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính quý giá của biểu thức

a, 213933 – 213933 : 87 x 68b, 15275 : 47 x 204 – 204c, 13623 – 13623 : 57 – 57d, 93784 : 76 – 76 x 14

Bài 7: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 48048 – 48048 : 24 – 24 x 57b, 10000 – (93120 : 24 – 24 x 57)c, 100798 – 9894 : 34 x 23 – 23d, 425 x 103 – (1274 : 14 – 14)e, (31850 – 730 x 25) : 68 – 68f, 936 x 750 – 750 : 15 -15

Bài 8: Tính quý giá của biểu thức

a, 17464 – 17464 : 74 – 74 x 158b, 32047 – 17835 : 87 x 98 – 98c, (34044 – 324 x 67) : 48 – 48d, 167960 – (167960 : 68 – 68 x 34)

Bài 9: mang đến biểu thức p. = m + 527 x n. Tính phường khi m = 473, n = 138.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 128 : Luyện Tập, Please Wait

Bài 10: cho biểu thức p. = 4752 : (x – 28)

a, Tính p khi x = 52

b, search x để phường = 48

Bài 11: mang đến biểu thức A = 1496 : (213 – x) + 237

a, Tính A khi x = 145

b, tìm kiếm x nhằm A = 373

Bài 12: đến biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B khi x = 57

b, search x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy so sánh A và B biết

Bài 14: Viết từng biểu thức sau thành tích những thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, mm + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15:Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt dấu ngoặc vào vị trí tương thích để biểu thức A có giá trị là (trình bày các bước thực hiện)

a, 47

b, Số nhỏ xíu nhất tất cả thể

c, Số lớn nhất có thể

C. Đáp án

Bài 1: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính quý giá của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564

e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính giá trị của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:73199

Bài 10:a, 198 b, 127

Bài 11:a, 259 b, 202

Bài 12:a, 44147 b, 23

Bài 13:a, A > B b, A TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC MÔN TOÁN LỚP 4

BIỂU THỨC CÓ CHỨA bố CHỮ

Cách giải câu hỏi tính cấp tốc giá trị của biểu thức


Để lại một đánh giá Hủy

Thư năng lượng điện tử của các bạn sẽ không được hiện thị lên công khai.