Bạn đang xem: Chuyên đề giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số

*
3 trang
*
ngochoa2017
*
1355
*
0Download
Bạn vẫn xem tư liệu "Chuyên đề giá bán trị lớn số 1 – giá chỉ trị bé dại nhất", để cài tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Xem thêm: Đơn vị nhận làm giấy tờ giả ở Đồng Nai uy tín

CHUYÊN ĐỀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤTDạng 1: TÌM MAX – MIN BẰNG CÁCH TÍNH ĐẠO HÀM TRỰC TIẾP1. Cách thức giảiBước 1: kiếm tìm miền khẳng định D của hàm số y = f(x) ( nếu đề không cho)Bước 2: Tính y’ = f’(x); Giải phương trình y’ = 0 tìm nghiệm x nằm trong DBước 3: Lập bảng đổi thay thiên, kết luận.2. Chú ý:a) nếu hàm y = f(x) giành được min f(x), max f(x) tại những điểm thì chỉ cần chỉ ra một điểm x0D là đủ.b) Neáu :+ tra cứu caùc nghieäm cuûa phöông trình y’= 0 treân ñoaïn .+ Tính .+ So saùnh caùc giaù trò vöøa tìm, soá lôùn nhaát laø vaø soá nhoû nhaát laø .3. Bài tậpBài 1: Tìm giá chỉ trị lớn số 1 , giá chỉ trị nhỏ dại nhất của những hàm số sau:Tìm giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá: , x>0.y = 5cosx – cos5x với Tìm giá chỉ trị béo nhất, giá chỉ trị nhỏ dại nhất của hàm số bên trên đoạn <–3; 2>. Với kiếm tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa haøm soá treân ñoaïn .Dạng 2: ĐẶT ẨN PHỤ SAU ĐÓ DÙNG ĐẬO HÀM1. Vì sao đặt ẩn phụ do hàm f(x) gồm đạo hàm f’(x) phức tạp nên ta để ẩn phụ để lấy về hàm dễ dàng hơn.2. Quá trình giải cách 1: tra cứu miền xác minh của hàm số là D1 bước 2: Đặt ẩn phụ t = h(x) với h(x) là một trong những biểu thức nào đó trong hàm số sẽ cho. Cách 3: tìm miền cực hiếm của t là D2. Bước 4: + Đưa hàm f(x) về hàm g(t) trên miền D2 + Lập bảng đổi mới thiên của g(t) bên trên miền D2 cách 4: nhờ vào bảng biến đổi thiên min g(t); max g(t) min f(x); max f(x)3. Bài tậpBài 1. Tra cứu GTLN cùng GTNN của các hàm số sau:y = x6 + (1 – x2)3 trên đoạn < -1;1>, tìm GTNN của hàm số: Tìm giá chỉ trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số .A = T×m GTLN, GTNN cña hµm sè víi .Dạng 3: DÙNG PHÉP THẾ RỒI ĐẠO HÀM1. Phương pháp:+ khi hàm đa thức cất hai ẩn, ba ẩn thì ta tính ẩn này theo ẩn cơ rồi vắt vào hàm bắt buộc tìm min, max được hàm một ẩn.+ tiếp nối dùng đạo hàm.2. Bài tập:-Cho x,y > 0 , x+y=1 T×m Min cña -Cho x,y ≥ 0 , x+y=1 T×m Max,Min cña -Cho x,y ≥ 0 , x+y=1 T×m Max,Min cña bài bác 1: mang lại hai số thực x, y toại ý x + y = 2. Tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của biểu thức A = x4 + y4Bài 2: mang đến hai số dương x, y đồng tình x + 2y = 3. Search GTLN của biểu thức .Bài 3: mang lại hai số dương x, y với x + y = 1. Search GTNN của biểu thức A = 31-x + 9yTìm T×m Max,Min cña Víi x2 + y2 > 0 GTNN cuûa bieåu thöùc A = .Bài 4: mang lại hai số x, y thoả mãn: x2 + xy + y2 = 1. Tìm kiếm GTLN với GTNN của biểu thức A = x2 – xy + y2.Bài 5: tìm GTLN và GTNN của hàm số: cùng với x, y không đồng thời bằng không và thoả x2 + y2 = 1.Cho nhị soá thöïc x,y cố gắng ñoåi vaø thoûa maõn. Search GTNN vaø GTLN cuûa bieåu thöùc .Tuøy theo giaù trò cuûa tham soá m , haõy tra cứu GTNN cuûa bieåu thöùc : P=(x+my-2)2+(4x+2(m-2)y-1)2 . Tuøy theo giaù trò cuûa tham soá m , haõy kiếm tìm GTNN cuûa bieåu thöùc : P=(x-2y+1)2+(2x+my+5)2 .