Bài tập chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học hợp hóa học vô cơ và bí quyết giải

romanhords.com biên soạn và sưu tầm bài bác tập chuỗi phản ứng chất hóa học hợp chất vô cơ và giải pháp giải môn Hoá học lớp 9 bao gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập Hóa 9.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học lớp 9

*

I. Triết lý và cách thức giải

Dạng bài bác này bao gồm một chuỗi những phản ứng hóa học đề nghị yêu cầu học sinh phải cố gắng chắc sơ đồ, tương tự như mối liên hệ giữa những hợp chất vô cơ, cố gắng thể:

a/ Sơ đồ các loại hợp hóa học vô cơ:

*

b/ Sơ đồ dùng mối tương tác giữa các chất vô cơ:

*

Các bước xong chuỗi phản ứng:

- bước 1: Xác định chính xác các hóa học trong chuỗi (nếu chuỗi bội nghịch ứng chất hóa học ẩn chất).

- bước 2: Viết phương trình bội nghịch ứng hóa học.

II. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: kết thúc chuỗi bội nghịch ứng sau:

SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnO

Hướng dẫn giải:

1) 2SO2 + O2

*
2SO3

2) SO3 + H2O → H2SO4

3) H2SO4 +Zn → ZnSO4 + H2

4) ZnSO4 dư + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + Na2SO4

5) Zn(OH)2

*
ZnO + H2O

Ví dụ 2: xong chuỗi làm phản ứng sau cùng viết phương trình phản nghịch ứng hóa học:

Ca

*
A
*
B
*
C

Hướng dẫn giải:

Các hóa học A, B, C thứu tự là :

Ca

*
CaO
*
Ca(OH)2
*
CaCO3

Các phương trình phản nghịch ứng hóa học:

(1) 2Ca + O2

*
2CaO

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O

*

III. Bài bác tập trường đoản cú luyện

Bài 1:

*

Viết phương trình phản bội ứng hóa học cho chuỗi bội phản ứng trên.

Hướng dẫn giải:

(1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3

*
Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Bài 2: kết thúc chuỗi phản ứng sau:

Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3

Hướng dẫn giải:

1) 4Na + O2

*
2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O

*
2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Bài 3: Viết phương trình phản ứng hóa học mang lại chuỗi bội nghịch ứng sau:

MgCO3 → MgSO4 → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4.

Hướng dẫn giải:

(1) MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 + H2O

(2) MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4↓

(3) MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl

(4) Mg(OH)2

*
MgO + H2O

(5) MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Bài 4:

Cu CuO

*
*

Cu(NO3)2

*
*

CuO Cu(OH)2

Viết phương trình bội phản ứng hóa học mang đến chuỗi phản bội ứng trên.

Xem thêm: Học Phí Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tp Hcm Là Trường Công Hay Tư

Hướng dẫn giải:

(1) Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(2) CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3) 2Cu(NO3)2

*
2CuO + 4NO2 + O2

(4) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

Bài 5:

FeS2 + O2

*
A + B

A + O2

*
C

C + D → Axit E

E + Cu → F + A + D

A + D → Axit G

Xác định A, B, C, D, E, F, G và ngừng các phương trình phản ứng chất hóa học trên.

Hướng dẫn giải:

(1) 4FeS2 + 11O2

*
8SO2 + 2Fe2O3

(2) 2SO2 + O2

*
2SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) 2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

(5) SO2 + H2O → H2SO3

A: SO2

B: Fe2O3

C: SO3

D: H2O

E: H2SO4

F: CuSO4

G: H2SO3

Bài 6:

? + ? → CaCO3 ↓ + ?

Al2O3 + H2SO4 → ? + ?

NaCl + ? → ? + ? + NaOH

KHCO3 + Ca(OH)2 → ? + ? + ?

Hướng dẫn giải:

(1) Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NaOH

(2) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

(3) 2NaCl + 2H2O

*
2NaOH + H2 + Cl2

(4) 2KHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + K2CO3 + 2H2O

Bài 7: Viết phương trình làm phản ứng hóa học cho chuối bội nghịch ứng sau:

Al → Al2O3 → NaAlO2 →Al(OH)3 → Al2(SO4)3 → AlCl3→ Al(NO3)3

Hướng dẫn giải:

1) 4Al + 3O2

*
2Al2O3

2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

3) 2NaAlO2 + CO2 + 3H2O → Na2CO3 + 2Al(OH)3↓

4) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

5) Al2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2AlCl3 + 3BaSO4↓

6) AlCl3 + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl↓

Bài 8: hoàn thành sơ thứ phản ứng sau:

MnO2

*
Cl2
*
HCl
*
X
*
FeCl2 + FeCl3

Hướng dẫn giải:

1) MnO2 + 4HCl

*
MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(2) Cl2 + H2

*
2HCl(k)

(3) HCl (k) + H2O → dd HCl

(4) 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

B: H2

C: Fe3O4

X: HCl

Bài 9: Thay các chữ mẫu bằng những công thức hóa học thích hợp và xong xuôi các bội phản ứng sau: