Câu 1: trong số phản ứng hoá học, những nguyên tử sắt kẽm kim loại A. Chỉ biểu thị tính oxi hoá. B. Chỉ thể hiện tính khử. C. Vừa biểu lộ tính oxi hoá, vừa biểu hiện tính khử. D. Không biểu hiện tính oxi hoá hoặc tính khử. Câu 2: phương pháp thăng băng electron dựa vào nguyên tắc A. Toàn bô electron do chất oxi hoá cho bởi tổng số electron mà chất khử nhận. B. Tổng thể electron vày chất oxi hoá cho bởi tổng số electron hóa học bị khử nhận. C. Tổng cộng electron vày chất khử...
Bạn đang xem: Chọn định nghĩa đúng về chất khử

*

TRẮC NGHIỆM HOÁ 10 CHƯƠNG IV: PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬCâu 1: trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử sắt kẽm kim loại A. Chỉ diễn đạt tính oxi hoá. B. Chỉ trình bày tính khử. C. Vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa biểu lộ tính khử. D. Không bộc lộ tính oxi hoá hoặc tính khử.Câu 2: cách thức thăng băng electron dựa trên nguyên tắc A. Tổng cộng electron vị chất oxi hoá cho bởi tổng số electron mà chất khử nhận. B. Tổng thể electron vày chất oxi hoá cho bởi tổng số electron hóa học bị khử nhận. C. Tổng số electron do chất khử cho bởi tổng số electron do chất oxi hóa nhận. D. Tổng thể electron bởi vì chất khử cho bởi tổng số electron bởi chất bị oxi hóa nhận.Câu 3: Trong làm phản ứng: 2NO2 + 2NaOH   NaNO3 + NaNO2 + H2O. NO2 đóng vai trò  A. Hóa học oxi hoá. B. Hóa học khử. C. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá. D. Chưa hẳn chất oxi hoá, không hẳn chất khử.Câu 4: Tìm định nghĩa sai A. Chất oxi hoá là chất có công dụng nhận electron. B. Chất khử là chất có chức năng nhận electron. C. Hóa học khử là chất có tác dụng nhường electron. D. Quy trình oxi hoá (sự oxi hoá) là quá trình nhường electron.Câu 5: mang đến phản ứng sau: aFe + bHNO3   cFe(NO3)3 + dNO + eH2O. Trong số ấy a, b, c, d, e là các hệ số buổi tối giản của phương trình. Tổng (a+b) bằng A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.Câu 6: trong những phản ứng hoá học tập sau, phản nghịch ứng chưa hẳn là phản nghịch ứng oxi hoá - khử là A. Fe + 2HCl   FeCl2 + H2.  B. AgNO3 + HCl   AgCl + HNO3.  C. MnO2 + 4HCl   MnCl2 + Cl2 + 2H2O.  D. 6FeCl2 + KClO3 + 6HCl   6FeCl3 + KCl + 3H2O. Câu 7: Trong phản ứng: 2KClO3   2KCl + 3O2. KClO3 là  t0 A. Chất oxi hoá. B. Chất khử. C. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. D. Không phải chất oxi hoá, chưa hẳn chất khử.Câu 8: trong hoá học vô cơ, phản nghịch ứng nào bao gồm số oxi hoá của các chất luôn luôn luôn ko đổi? A. Bội phản ứng hoá hợp. B. Bội nghịch ứng trao đổi. C. Bội phản ứng phân huỷ. D. Phản ứng thế.Câu 9: mang đến 0,1 mol Zn cùng 0,2 mol Ag chức năng hoàn toàn cùng với HNO3 tạo ra Zn(NO3)2, AgNO3, H2O cùng V lít khí NO2 (đktc). Giá chỉ trịcủa V là A. 4,48 lít. B. 2,24 lít. C. 8,96 lít. D. 17,92 lít.Câu 10: mang đến phương trình phản bội ứng sau: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4   Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của FeSO4 là  A. 10. B. 8. C. 6. D. 2.Câu 11: bội nghịch ứng Cu0   Cu2+ + 2e biểu hiện quá trình như thế nào sau đây?  C. Quy trình phân huỷ. D. Quy trình khử. A. Quá trình oxi hoá. B. Quá trình hoà tan.Câu 12: Trong bội nghịch ứng HCl + MnO2   MnCl2 + Cl2 + H2O, có hệ số cân bằng của các chất theo lần lượt là  A. 2, 1, 1, 1, 1. B. 2, 1, 1, 1, 2. C. 4, 1, 1, 1, 2. D. 4, 1, 2, 1, 2.Câu 13: đến phản ứng sau: Cu + HNO3   Cu(NO3)2 + NO + H2O, có thông số cân bằng của những chất thứu tự là  A. 3, 4, 3, 2, 2. B. 3, 8, 3, 2, 4. C. 3, 2, 3, 2, 1. D. 3, 2, 2, 3, 1.Câu 14: Theo quan niệm mới, sự khử là A. Sự thu electron. B. Sự dường eletron. C. Sự kết phù hợp với oxi. D. Sự khử quăng quật oxi.Câu 15: Trong bội phản ứng sau: MnO2 + 4HCl   MnCl2 + Cl2 + 2H2O. HCl vào vai trò  A. Chất oxi hoá. B. Chất khử. C. Môi trường. D. Vừa là chất khử, vừa là môi trường.Câu 16: lựa chọn định nghĩa đúng về chất lượng khử A. Chất khử là những ion cho electron. B. Hóa học khử là các nguyên tử đến electron. C. Hóa học khử là các phân tử mang đến electron. D. Chất khử là các ion, nguyên tử, phân tử có công dụng cho electron.Câu 17: làm phản ứng Fe3+ + 1e   Fe2+ thể hiện quá trình làm sao sau đây?  B. Quá trình khử. D. Quy trình phân huỷ. A. Quy trình oxi hoá. C. Quá trình hoà tan.Câu 18: mang lại m gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng dư, chiếm được Cu(NO3)2, H2O và 3,36 lít khí NO (đktc) là hóa học khửduy nhất. Giá trị của m là (Cho Cu = 64) A. 14,4 gam. B. 6,4 gam. C. 9,6 gam. D. 16 gam.Câu 19: Theo bội phản ứng sau: sắt + Cu2+   Fe2+ + Cu (1). Tuyên bố nào không nên  A. (1) là một quá trình không cho nhận electron. B. (1) là một quá trình nhận electron. C. (1) là một quy trình nhường electron. D. (1) là 1 phản ứng oxi hoá - khử.Câu 20: trong hoá học vô cơ, một số loại phản ứng hoá học nào hoàn toàn có thể là bội phản ứng oxi hoá - khử hoặc chưa hẳn là phản nghịch ứng oxi hoá -khử? A. Phản bội ứng hoá hợp với phản ứng trao đổi. B. Bội phản ứng trao dổi và phản ứng thế. C. Bội phản ứng nạm và phản ứng phân huỷ. D. Phản ứng phân huỷ với phản ứng hoá hợp.Câu 21: bội phản ứng hoá học cơ mà NO2 chỉ vào vai trò là chất oxi hoá là bội phản ứng A. 2NO2 + 2NaOH   NaNO3 + NaNO2 + H2O.  B. NO2 + SO2   NO + SO3.  C. 2NO2   N2O4.  D. 4NO2 + O2 + 2H2O   4HNO3. Câu 22: trong hoá học tập vô cơ, phản nghịch ứng hoá học tập nào luôn là phản ứng oxi hoá - khử ? A. Làm phản ứng hoá hợp. B. Làm phản ứng trao đổi. C. Phản nghịch ứng phân huỷ. D. Phản bội ứng thế.Câu 23: Theo ý niệm mới, quy trình oxi hoá là quá trình B. Dường electron. C. Kết phù hợp với oxi. D. Khử quăng quật oxi. A. Thu electron.Câu 24: Định nghĩa đúng về bội nghịch ứng oxi hoá - khử A. Phản bội ứng oxi hoá - khử là bội nghịch ứng trong đó toàn bộ các nguyên tử tham gia phản ứng phần lớn phải biến hóa số oxi hoá. B. Phản ứng oxi hoá - khử là phản bội ứng không cố nhiên sự biến đổi số oxi hoá các nguyên tố. C. Phản bội ứng oxi hoá khử là bội phản ứng hoá học trong đó có sự gửi electron giữa các chất bội phản ứng. D. Phản nghịch ứng oxi hoá - khử là phản ứng vào đó quá trình oxi hoá và quy trình khử diễn ra không đồng thời.Câu 25: phản bội ứng hoá học cơ mà SO2 không vào vai trò hóa học oxi hoá, không vào vai trò chất khử là bội phản ứng A. SO2 + 2H2S   3S + 2H2O.  B. SO2 + 2NaOH   Na2SO3 + H2O.  C. SO2 + Br2 + 2H2O   2HBr + H2SO4.  D. Không có phản ứng nào.Câu 26: Hoà rã 5,6 gam kim loại Fe vào dung dịch HNO3 1M loãng dư, sau làm phản ứng chiếm được Fe(NO3)3, NO và H2O. Tính thểtích về tối thiểu của hỗn hợp HNO3 yêu cầu dùng (Cho sắt = 56) A. 500ml. B. 200ml. C. 300ml. D. 400ml.Câu 27: Trong phản ứng: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4   Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Thì H2SO4 nhập vai trò  A. Môi trường. B. Hóa học khử. C. Chất oxi hoá. D. Vừa là chất oxi hoá, vừa là môi trường.Đọc kỹ và vấn đáp các câu tự 28 mang lại 31Cho các phương trình hoá học tập sau (1) 2NaOH + CuCl2   Cu(OH)2 + 2NaCl.  (2) Cu(OH)2   CuO + H2O.  to (3) CaO + CO2   CaCO3.  (4) Zn + 2HCl   ZnCl2 + H2.  (5) C + H2O   teo + H2. Câu 28: làm phản ứng hoá hợp là phản bội ứng số A. 1. B. 2 cùng 5. C. 3. D. 4.Câu 29: phản bội ứng phân huỷ là phản nghịch ứng số A. 2. B. 1. C. 3. D. 4 với 5.Câu 30: phản ứng nuốm là phản bội ứng số A. 2 với 5. B. 4 cùng 5. C. 3. D. 1.Câu 31: phản ứng trao đổi là làm phản ứng số A. 1. B. 2. C. 3 với 5.

Xem thêm: Hướng Dẫn Về Thời Kỳ Đồ Đá Cũ Và Đồ Đá Mới, Thời Đại Đồ Đá Cũ

D. 4.