Cho hàm số (y = fleft( x ight)) gồm đồ thị (left( C ight)) với điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) nằm trong (left( C ight)). Phương trình tiếp tuyến đường của (left( C ight)) trên điểm (M) là
Bạn đang xem: Cho hàm số y bằng x

Phương trình tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số (left( C ight)) trên điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = f'left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0).


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) gồm đồ thị (left( C ight)) cùng điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) thuộc (left( C ight)). Phương trình tiếp tuyến đường của (left( C ight)) trên điểm (M) là


Phương trình tiếp đường của con đường cong (left( C ight):,,y = x^3 - 2x + 3) tại điểm (Mleft( 1;2 ight)) là:


Tiếp tuyến của đường cong (left( C ight):,,y = xsqrt x ) tại điểm (Mleft( 1;1 ight)) có phương trình là:


Tiếp con đường của đồ vật thị hàm số (y = dfrac2x + 1x - 1) trên điểm tất cả hoành độ bởi $2$ có hệ số góc (k = ?)


Tiếp con đường của đồ dùng thị hàm số hàm số (y = 2x^3 + 3x^2) trên điểm bao gồm tung độ bởi $5$ tất cả phương trình là?


Cho hàm số (y = - x^3 + 3x - 2) có đồ thị (left( C ight)). Tiếp con đường của vật dụng thị (left( C ight)) trên giao điểm của (left( C ight)) với trục hoành bao gồm phương trình:


Viết phương trình tiếp đường $d$ của đồ vật thị hàm số (y = x^3 - 3x^2 + 2) trên điểm có hoành độ (x_0) vừa lòng (f""left( x_0 ight) = 0?)


Tiếp con đường tại điểm (Mleft( 1;3 ight)) cắt đồ thị hàm số (y = x^3 - x + 3) trên điểm trang bị hai không giống $M$ là $N$. Tọa độ điểm $N$ là:


Tiếp tuyến của đồ gia dụng thị hàm số (y = dfracx + 2x + 1) tại giao điểm cùng với trục tung giảm trục hoành trên điểm bao gồm hoành độ là?


Cho hàm số (y = dfracx^24 - x + 1) tất cả đồ thị (left( C ight)). Từ điểm (Mleft( 2; - 1 ight)) rất có thể kẻ cho (left( C ight)) nhị tiếp con đường phân biệt, nhì tiếp tuyến này có phương trình là?


Cho hàm số (y = x^3 - 6x^2 + 9x) tất cả đồ thị (left( C ight)). Tiếp tuyến của (left( C ight)) song song với (d:,y = 9x) gồm phương trình là:


Gọi (left( C ight)) là đồ vật thị hàm số (y = x^4 + x). Tiếp tuyến đường của (left( C ight)) vuông góc với (d:,,x + 5y = 0) tất cả phương trình là:


Số tiếp tuyến đường của thiết bị thị hàm số (y = dfrac13x^3 - 2x^2 + 3x + 1) tuy vậy song với mặt đường thẳng (y = 8x + 2) là:


Đường thẳng như thế nào sau đó là tiếp con đường của đồ dùng thị hàm số (y = x^3 - 3x^2 + 2) với có hệ số góc bé dại nhất?


Cho hàm số (y = dfracax^2 - bxx - 2) tất cả đồ thị (left( C ight)). Để (left( C ight)) đi qua điểm (Aleft( - 1;dfrac52 ight)) và tiếp tuyến của (left( C ight)) tại nơi bắt đầu tọa độ có thông số góc (k = - 3) thì mỗi contact giữa $a$ cùng $b$ là:


Cho hàm số (y = x^4 - 2m^2x^2 + 2m + 1) và gồm đồ thị (C_m). Tập tất cả các giá trị của tham số m để tiếp đường của vật dụng thị (left( C_m ight)) trên giao điểm của (left( C_m ight)) với con đường thẳng (d:,,x = 1) tuy vậy song với con đường thẳng (y = - 12x + 4) là:


Cho vật dụng thị hàm số $left( C ight):,,y = dfracx + 1x - 2$ và đường thẳng (d:,,y = x + m). Khi mặt đường thẳng cắt đồ thị (left( C ight)) tại hai điểm rành mạch và tiếp tuyến với (left( C ight)) tại nhì điểm này tuy nhiên song với nhau thì $m$ đã thuộc khoảng nào sau đây?


Cho hàm số (y = x^3 + 3x^2 + 1) gồm đồ thị (left( C ight)). Call d là tiếp tuyến của vật thị hàm số trên điểm (Aleft( 1;5 ight)) cùng $B$ là giao điểm vật dụng hai của $d$ cùng với (left( C ight)). Tính diện tích tam giác$OAB$?


Cho hàm số (y = dfracx + 2x - 1) gồm đồ thị (left( C ight)). Hotline $d$ là khoảng cách từ điểm (Aleft( 1;1 ight)) mang đến một tiếp tuyến bất kỳ của vật dụng thị (left( C ight)). Tìm giá chỉ trị lớn số 1 của $d$?
Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 151: Phép Trừ, Vở Bài Tập Toán 5

Cho hàm số (y = dfracx - 12x - 3) tất cả đồ thị ((C)). Viết phương trình tiếp con đường của ((C)) tại (M) ở trong (C) làm thế nào cho tiếp đường đó chế tạo ra với nhị trục tọa độ một tam giác vuông cân.


Cho hàm số (y = dfracx - 21 - x) tất cả đồ thị (left( C ight)) cùng điểm (Aleft( m;1 ight)). điện thoại tư vấn S là tập toàn bộ các cực hiếm của m để có đúng một tiếp tuyến đường của (left( C ight)) đi qua A. Tính tổng bình phương các bộ phận của tập S.