Ta có: (left{ eginarraylAF//BE\AD//BCendarray ight. Rightarrow left( AFD ight)//left( BEC ight) Rightarrow ) B đúng.

Bạn đang xem: Cho 2 hình bình hành abcd và abef không đồng phẳng

(left( ABD ight) cap left( EFC ight) = CD Rightarrow C) sai.

(EC cap left( ABF ight) = E Rightarrow D)sai.


*

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho một đường thẳng (a) tuy nhiên song với phương diện phẳng (left( p. ight)). Có bao nhiêu mặt phẳng cất (a) và song song với (left( phường ight))?


Trong các điều khiếu nại sau, điều kiện nào kết luận (mpleft( alpha ight)//mpleft( eta ight))?


Cho hai mặt phẳng tuy nhiên song (left( alpha ight)) và $left( eta ight)$, con đường thẳng (a//left( alpha ight)) . Tất cả mấy vị trí tương đối của $a$ cùng với (left( eta ight))?


Hai mặt đường thẳng $a$ với $b$ phía bên trong (mpleft( alpha ight)). Hai đường thẳng $a’$ với $b’$ phía trong (mpleft( eta ight)). Mệnh đề nào sau đây đúng?


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành vai trung phong O. Hotline M, N, p theo thứ tự là trung điểm của SA, SD cùng AB. Xác định nào dưới đây đúng?


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình bình hành chổ chính giữa O. Tam giác SBD đều. Một phương diện phẳng (P) song song với (SBD) và trải qua điểm I nằm trong cạnh AC (không trùng cùng với A hoặc C). Tiết diện của (P) cùng với hình chóp là hình gì?


Cho những mệnh đề sau:

1. Qua 1 điểm không thuộc nhị mặt phẳng cắt nhau vẽ được độc nhất vô nhị một mặt đường thẳng song song với nhị mặt đó.

2. Tía đường thẳng đôi một giảm nhau thì xác định một mặt phẳng.

3. Sang một điểm ko thuộc hai đường thẳng chéo cánh nhau vẽ được nhất một phương diện phẳng song song với hai đường thẳng đó.

4. Bố mặt phẳng sáng tỏ cắt nhau theo tía giao tuyến khác nhau thì tía giao con đường đó hoặc đồng quy hoặc tuy nhiên song.

Xem thêm: Giải Thích Tại Sao Khí Hậu Châu Á Lại Chia Thành Nhiều Đới Như Vậy ?

5. Nếu mặt đường thẳng $d$ tuy vậy song với mặt đường thẳng $d’$ trong khía cạnh phẳng $(P)$ thì đường thẳng $d$ tuy nhiên song hoặc phía bên trong mặt phẳng $(P).$

6. Nhì mặt phẳng cùng tuy vậy song cùng với một con đường thẳng thì cắt nhau theo giao tuyến tuy vậy song với mặt đường thẳng đó.

Hãy chọn các mệnh đề đúng:


Cho hai hình bình hành ABCD với ABEF phía bên trong hai khía cạnh phẳng phân biệt. Hiệu quả nào sau đây là đúng?


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy là hình bình hành. Mặt phẳng (left( alpha ight)) cắt $SA, SB, SC, SD$ theo trang bị tự theo thứ tự tại $A’, B’, C’, D’$ (không bên cạnh đó trùng với các đầu mút). (A"B"C"D") là hình bình hành khi còn chỉ khi:


Cho hai hình vuông $ABCD,ABEF$ bao gồm chung cạnh $AB$ và nằm trong hai phương diện phẳng không giống nhau. Trên các đường chéo $AC$ với $BF$ ta lấy những điểm $M, N$ làm thế nào cho $AM = BN.$ khía cạnh phẳng $(P)$ đựng $MN$ và tuy vậy song cùng với $AB$ cắt $AD$ với $AF$ theo thứ tự tại $M’, N’.$ xác định nào sau đó là đúng?


Cho hình chóp $S.ABC $ có đáy là tam giác $ABC$ thỏa mãn nhu cầu $AB = AC = 4,$ (widehat BAC = 30^0) . Khía cạnh phẳng $(P)$ tuy nhiên song cùng với $(ABC)$ cắt đoạn $SA$ tại $M$ làm thế nào cho $SM = 2MA.$ diện tích thiết diện của $(P)$ với hình chóp $S.ABC$ bằng bao nhiêu?


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thang có những đáy AD với BC. Gọi M là trọng tâm tam giác SAD, N là điểm thuộc AC thế nào cho (NA = dfracNC2), P là vấn đề thuộc đoạn CD thế nào cho (PD = dfracPC2) . Khi đó mệnh đề làm sao sau đó là đúng?


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình bình hành trung tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD. Hotline P, Q, R theo lần lượt là trung điểm của AB, ON, SB. Chọn mệnh đề sai trong số mệnh đề sau:


Cho tứ diện $ABCD,$ hotline (G_1;G_2;G_3) theo thứ tự là trọng tâm những tam giác $ABC, ACD, ADB.$ diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng (left( G_1G_2G_3 ight)) bằng $k$ lần diện tích tam giác $BCD,$ lúc ấy $k$ bằng


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy là hình bình hành trọng tâm $O$ và gồm $AC = a, BD = b. $ Tam giác $SBD$ là tam giác đều. Một khía cạnh phẳng $(P)$ di động tuy vậy song với $(SBD)$ đi qua $I$ trên đoạn $OC.$ Đặt (AI = x,,left( {dfraca2

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát