Trong chương trình Đại số 10 có khái niệm về tam thức bậc 2. Vậy biện pháp xét dấu của tam thức bậc 2 như thế nào?

Chúng ta cùng ôn lại lý thuyết và làm các ví dụ để hiểu hơn về giải pháp xét dấu tam thức bậc nhị nhé.

Bạn đang xem: Cách xét dấu tam thức bậc 2

Định nghĩa

Tam thức bậc nhị đối với x là biểu thức bao gồm dạng , trong đó

*
là những hệ số,
*
.

Ví dụ:

*
là tam thức bậc hai

*
không phải là tam thức bậc hai.

Định lý về dấu của tam thức bậc 2

Cho ,

*
.

– Nếu

*
Lời giải:

a)

*

– Xét tam thức

*

– Ta có:

*
với ∀
*
.

b)

*

– Xét tam thức

*

– Ta có:

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="18" width="247" style="vertical-align: -2px;">.

Xem thêm: " Đạo Là Gì - Nghĩa Của Từ Đạo Trong Tiếng Việt

– Tam thức tất cả hai nghiệm phân biệt

*
, hệ số
*
– Từ bảng xét dấu ta có:

lúc

*

– Ta bao gồm bảng xét dấu:

*

– Từ bảng xét dấu ta có:

0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="19" width="67" style="vertical-align: -5px;"> với

*

lúc

*

d)

*

– Xét tam thức

*

– Ta có:

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="18" width="280" style="vertical-align: -2px;">

– Tam thức bao gồm hai nghiệm phân biệt

*
, hệ số
*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="14" width="75" style="vertical-align: -2px;">.

– Ta gồm bảng xét dấu:

*

– Từ bảng xét dấu ta có:

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="19" width="67" style="vertical-align: -5px;"> khi
*