Lũy thừa một phép toán hai ngôi của toán học triển khai trên hai số a cùng b, kết quả của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b quá số a nhân với nhau. Lũy thừa cam kết hiệu là
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
a^m}}">định nghĩa này rất có thể mở rộng cho những số thực âm mỗi lúc căn thức là tất cả nghĩa.