*

Tập hợp những bội chung của nhị số a cùng b được ký hiệu là:

BC(a, b)

✨ Tương tự, tập hợp các bội chung của a, b, c được ký hiệu là:

BC(a, b, c)


Giải

a) B(3) = 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; …

b) B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; …

c) Các phần tử chung của B(3) và B(4) là: 0; 12; 24; 36; …

Vậy BC(3, 4) = 0; 12; 24; 36; …


Cách search BC(a, b) – tập hợp các ước tầm thường của a với b:

Viết tập hợp những bội của a với bội của b: B(a), B(b);Tìm những bộ phận chung của B(a) cùng B(b). Đây cũng đó là những phần tử của BC(a, b).

Bạn đang xem: Cách tìm bội chung nhỏ nhất của 3 số


Câu hỏi 2:

a) tìm BC(4, 6)

b) Viết tập thích hợp M gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 30 là bội chung của 3; 4 với 6.


Giải

a) Ta có:

B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; …

B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; …

Các phần tử chung của B(4) với B(6) là: 0; 12; 24; 36; …

Vậy BC(4, 6) = 0; 12; 24; 36; …

b) Ta có:

B(3) = 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; …

B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; …

B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; …

Nên BC(3, 4, 6) = 0; 12; 24; 36; …

Vì M gồm các số tự nhiên và thoải mái nhỏ rộng 30 cần ta chỉ lấy các thành phần 0; 12; 24.

Do đó: M = 0; 12; 24


Bội chung nhỏ tuổi nhất của a cùng b là số nhỏ nhất khác 0 vào tập hợp những bội phổ biến của a với b.

Bội chung nhỏ tuổi nhất của ab được ký hiệu là:

BCNN(a, b)


Câu hỏi 3:

a) tìm kiếm BC(4, 5).

b) tìm kiếm BCNN(4, 5).


Xem lời giải

Giải

a) Ta có:

B(4) = 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; …

B(5) = 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; …

Nên BC(4, 5) = 0; 20; 40; …

b) Số nhỏ nhất khác 0 trong tập đúng theo BC(4, 5) là 20.

Vậy BCNN(4, 5) = 20


Cách tìm BCNN(a, b):

Tìm BC(a, b);Tìm số bé dại nhất khác 0 trong tập hợp BC(a, b). Đó đó là BCNN(a, b).

Câu hỏi 4: tra cứu BCNN(6, 8).


Xem lời giải

Giải

Ta có:

B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 60; …

B(8) = 0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; …

Suy ra: BC(6, 8) = 0; 24; 48; …

Số nhỏ nhất không giống 0 vào tập đúng theo BC(6, 8) là 24.

Do đó, BCNN(6, 8) = 24


✨ BC(a, b) là một tập hợp, còn BCNN(a, b) là 1 con số.

✨ với đa số số thoải mái và tự nhiên a với b không giống 0, ta có:

BCNN(a, 1) = a;

BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b)

✨ trong những số đang cho, giả dụ số lớn số 1 là bội của các số sót lại thì bội chung nhỏ dại nhất của các số vẫn cho đó là số lớn nhất ấy.

Nếu a ⋮ b thì BCNN(a, b) = a.


Câu hỏi 5:

a) tìm BCNN(202, 1);

b) tra cứu BCNN(18, 36).


Xem lời giải

Giải

a) BCNN(202, 1) = 202

b) vì chưng 36 ⋮ 18 nên BCNN(18, 36) = 36


Tìm BỘI chung NHỎ NHẤT bằng phương pháp phân tích những số ra thừa số nguyên tố

Sau đó là một biện pháp khác để tìm bội chung bé dại nhất, rất đắc dụng khi gặp các số a và b quá lớn.


✨ hy vọng tìm bội chung nhỏ dại nhất (BCNN) của nhị hay nhiều số to hơn 1, ta triển khai ba cách sau:

Bước 2: lựa chọn ra những thừa số nhân tố chung với riêng.Bước 3: Lập tích các thừa số sẽ chọn, mỗi thừa số rước với số mũ lớn tốt nhất của nó. Tích sẽ là BCNN phải tìm.

Câu hỏi 6: kiếm tìm BCNN(45, 150)


Xem lời giải

Giải

Bước 1: phân tích 45 và 150 ra vượt số nguyên tố.

45 = 32 . 5150 = 2 . 3 . 52

Bước 2: chọn ra những thừa số nguyên tố chung và riêng, kia là:

thừa số chung: 3 với 5;thừa số riêng: 2.

Bước 3: Số mũ lớn số 1 của 2 là 1. Số mũ lớn số 1 của 3 là 2. Số mũ lớn số 1 của 5 là 2.

Vậy: BCNN(45, 150) = 2 . 32 . 52 = 450.


Câu hỏi 7: tra cứu BCNN(56, 140, 168)


Xem lời giải

Giải

Bước 1: so với 56; 140 cùng 168 ra vượt số nguyên tố.

56 = 23 . 7140 = 22 . 5 . 7168 = 23 . 3 . 7

Bước 2: lựa chọn ra những thừa số nguyên tố thông thường và riêng, kia là: 2; 3; 5 với 7.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Bài Tập Toán 6 Trang 34 Cánh Diều

Bước 3: Số mũ lớn nhất của 2 là 3. Số mũ lớn nhất của 3 là 1. Số mũ lớn nhất của 5 là 1. Số mũ lớn số 1 của 7 là 1.